Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы

ААЭКС, №1(25), 2010

Скачать в формате pdf

Содержание

Моделирование объектов и систем управления

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта
В статті розглядається метод розрахунку перехідних процесів у неперервні системі керування за імпульсною характеристикою об’єкта. Метод дозволяє використовувати в якості динамічних властивостей об’єкта керування його імпульсну характеристику. Запропонований підхід дає можливість виключити етап апроксимації при розрахунках системи керування, що дозволяє зменшити похибку моделювання за рахунок суб’єктивного вибору структури апроксимуючої залежності. Метод може використовуватися спеціалістами із автоматизації для аналізу та настройки неперервних систем керування.

Дорошкевич В.К., Пироженко А.В., Хитько А.В., Хорольский П.Г. К определению требований к системам увода космических объектов
Статья посвящена формированию требований к системам увода с рабочих орбит в безопасные области космических аппаратов (КА), завершивших свое активное существование. Проведен анализ по массам и орбитам запусков КА, выведенных или предполагаемых к запуску в 2006..2011 гг. Показано совпадение существующих и прогнозируемых тенденций запусков. Проанализированы требования к системам увода. Определен критерий их оптимальности – минимум затрат на выполнение задачи – и определяющие его факторы. Определены требования к маневрам увода, собственно маневры и их привязка к различным орбитам. Оценены ожидаемые затраты энергетики для их реализации в виде требуемых запасов характеристической скорости. .

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы синхронного двигателя с неявнополюсным ротором по данным каталога
В работе показано, что приведенных в каталогах данных на синхронные двигатели вполне достаточно для разработки алгоритма определения параметров схемы замещения и основных показателей работы, построения векторной диаграммы и характеристик. Установлено также, что угол θ является удобным переменным параметром, в функции которого выгодно строить не только зависимость момента, но и остальные показатели: ток, мощность, к.п.д. и т.п., используя относительные значения. В таком случае процесс расчета семейства рабочих характеристик можно свести к операции перестроения.

Носов П.С., Косенко Ю.І. Нечіткі моделі і методи ідентифікації та прогнозу стану інформаційної моделі студента
У даній роботі розглянуті основні принципи і комбінації застосування математичних моделей спрямованих на вирішення проблеми виявлення зв'язків між інженерними і спеціальними дисциплінами в ході підготовки студентів. Використання моделей спрямоване на формалізацію і упорядковування бази знань ІМС. Застосування експертної системи підтримки прийняття рішень дасть можливість зменшити суб'єктивний вплив на підготовку студентів, а також підвищити інформативність навчального процесу.

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції
Представлена математична модель процесу газової мембранної дистиляції. При створенні математичної моделі процесу використали підхід застосований при розробці математичної моделі процесу контактної мембранної дистиляції. Механізм переносу тепла через мембрану з парою і через структуру мембрани описувався з урахування зміни швидкості і температури пари в порах мембрани. Методика чисельного розрахунку побудована на основі методу кінцевих об’ємів і алгоритмі сегрегації. .

Ляшенко С.А, Ляшенко А.С. Оценка модели псевдолинейной регрессии
Рассмотрены проблемы автоматизированных систем управления технологическими процессами в сахарном производстве. Исследованы алгоритмы оценивания параметров математической модели сложных динамических объектов и процессов. Предложен комбинированный модифицированный алгоритм, обладающий хорошими фильтрующими свойствами. Применение в предложенном алгоритме дополнительной положительно определенной матрицы позволяет обеспечить устойчивость процесса оценивания.

Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності
Розглянуто проблеми автоматизованих систем управління технологічними процесами в цукровому виробництві. Досліджено алгоритми оцінки параметрів математичної моделі складних динамічних об’єктів та процесів. Запропоновано комбінований модифікований алгоритм, який має добрі фільтруючі властивості. Використання в запропонованому алгоритмі додаткової позитивно визначеної матриці дозволить забезпечити стійкість процесу оцінювання.

Войтенко В.В., Дикусар Е.В, Ситников В.С. Определение частоты среза устройства сглаживания данных на основе метода скользящего среднего
В работе предложена разработка алгоритма и диалогового интерфейса расчета характеристик эффективности на начальной стадии проектирования целевых компьютерных систем. Предложен способ оценки степени принадлежности этих характеристик, при условиях максимально удовлетворяющих информационные потребности разного уровня пользователей.

Славко О.Г. Порівняльний аналіз керування регулятором на основі локальної моделі керованого процесу та П-регулятором
У роботі проведений частотний аналіз пристрою згладжування даних на основі методу ковзаючого середнього. Показана неможливість аналітичного визначення частоти зрізу АЧХ пристрою згладжування. Запропонований підхід, на основі чисельних методів, для визначення цієї частоти табличний. Визначені абсолютна і відносна погрішності обчислення частоти зрізу.

Соколов А.Е., Махова Е.О. Моделирование процесса принятия педагогического решения при компьютеризированном обучении
Предложено рассмотреть полезность альтернативы при принятии педагогического решения как функцию от характеристик обучаемого, задаваемых его моделью. Построена теоретико-множественная модель принятия педагогического решения.Информационно-измерительные системы

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Проектирование измерителя добротности варикапов
Проведен анализ измерителей добротности полупроводниковых приборов, на основании которого для устранения недостатков существующих устройств разработано устройство для измерения добротности варикапов с расширенными функциональными возможностями.

Богданов А.В., Бень А.П., Хойна С.И. Релаксация обратного тока диодов Шоттки после их магнитно-импульсной обработки (МИО)
Надёжность работы всех полупроводниковых приборов в первую очередь зависит от качества изоляции p-n - перехода и других элементов приборов. МИО полупроводниковых приборов приводит к образованию неравновесного заряда во всех изоляционных плёнках, который легко обнаруживается по возникшей нестабильности его работы или по характерному низкочастотному шуму. В данной работе на основе проведённых ранее авторами исследований, анализа литературных данных, а также по исследованию долговременной релаксации диодов Шоттки после их МИО, сделан вывод о возможности неразрушающего контроля и диагностики надёжности работы диодов методом их МИО. Долговременную релаксацию тока в работе предложено объяснять донорно-акцепторной рекомбинации носителей заряда.

Гордеев Б.Н., Зивенко А.В., Наконечный А.Г. Формирование зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем
Рассмотрены результаты практической работы по уменьшению длительности зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем.

Дзюбаненко А. В. Организация компьютерных систем для анализа изображений
Традиционная аналоговая техника связи повсеместно в мире заменяется более совершенной цифровой. Важнейшее преимущество цифровой техники - возможность цифровой обработки, передачи и хранения информации в частности, визуальной. В связи с этим цифровая обработка изображений ввиду ее особой важности выделилась в самостоятельную область техники. В эту область входят коррекция изображений, их "препарирование", т.е. сознательное разделение на части цифровыми средствами, видоизменение этих частей и их обратная "сборка" в изображение, оценка параметров изображений с целью контроля качества их передачи и приема, преобразование и кодирование изображений, компьютерная графика, а также визуализация информации, т.е. представление массивов данных в виде различных изображений, что очень эффективно, так как облегчает решение широкого класса сложных абстрактных задач.

Полякова М.В., Ищенко А.В., Худайбердин Э.И. Порогово-пространственная сегментация цветных текстурированных изображений на основе метода JSEG
Снижена погрешность определения координат точек границ однородных областей цветных изображений методом сегментации JSEG путем модификации J-преобразования. Усовершенствованный метод исследован на тестовых изображениях и применен для сегментации цветных цифровых фотоснимков.

Ковальов О.І. Вимірювання у процесно-орієнтованих стандартах
Аналізується сукупність різних аспектів якості функціонування підприємств і відповідних показників в умовах впровадження процесно-орієнтованих стандартів (стандарти ISO серій 9000, 14000, 22000, 28000, та ін.) Результати роботи можуть бути використані для формування системного підходу до вимірювань в системах управління підприємством. .Информационно-управляющие комплексы и системы

Бень А.П., Терещенкова О.В. Применение комбинированных сетевых методов планирования в судоремонтной отрасли
В статье рассмотрена проблема рационального планирования графиков выполнения судоремонтных заказов с целью сокращения времени их реализации. Предложено использование метода нечеткого критического пути для формирования ремонтных графиков в условиях неполноты и неточности исходных данных.

Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева Е.А., Жук С.В. Реализация модели управления конвертерной плавкой в системе принятия решений
Приведено техническое обеспечение АСУ ТП конвертерной плавки как двухуровневой системы управления. Рассмотрены средства ввода и обработки информации, а также конфигурация вычислительного комплекса на каждом уровне.

Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М., Андросов С.А. Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних
У статті узагальнюється досвід розв’язання проблеми розподілу і управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних. Аналізуються результати практичного впровадження комплексу математичних моделей і методів розв’язання проблеми розподілу і управління навантаженням і ресурсами для різних варіантів організації і технологій реалізації хостингу. Наводяться результати експериментального дослідження методів планування, управління і диспетчерування ресурсів і навантаження. За результатами впровадження і виконаних експериментів пропонуються модифікації розроблених моделей і варіант керованого генетичного алгоритму. Виконується порівняльний аналіз базового і керованого варіантів генетичного алгоритму щодо відхилення від оптимальних рішень та швидкодії.Оптимальное управление объектами и системами

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення
Розглядаються питання проблематики застосування сучасних управлінських інформаційно-телекомунікаційних систем в діяльності органів внутрішніх справ. Запропонована математична модель оптимізації застосування відомчих інформаційно-пошукових систем через алгоритм пошуку найкоротшого шляху між структурними елементами інтегрованого банку даних МВС.Цифровые и дискретные системы управления

Клименко А.К. Об использовании дискретной обратной модели в системах с интегрирующим звеном
Идеальная обратная модель реального динамического объекта физически неосуществима. Известны технические решения приближенной дискретной модели для устойчивых непрерывных объектов, но они неосуществимы для интегрирующего звена. Рассматриваются структурные преобразования следящей системы, обеспечивающие возможность осуществления обратной модели для объекта, в состав которого входит интегрирующее звено.

Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М. Ефективна схемотехніка цифрових вузлів елемента додавання кон’юнкції
В статті досліджено працездатність елементів додавання кон’юнкцій для Ріда-Мюллерівської форми представлення логічних функцій на 2, 4 та 8 входів. Показано, що запропоновані схеми ЕДК працездатні, мають достатню швидкодію і можуть бути застосовані в інженерній практиці в рамках «концепції ОФП».Современные технические средства, комплексы и системы

Долина В.Г., Писаренко А.В. Синтез складної багатовимірної системи управління випарною станцією на основі рефрактометричних вимірювань
В статті запропоновано вирішення проблеми синтезу системи управління випарною станцією на базі її лінеаризованої моделі з використанням модального регулятора на основі рефрактометричних вимірювань вмісту сухих речовин у вихідній рідині. Отримано модель системи управління випарною станцією.

Завальнюк И.П. Управление высокопроизводительной экструзией неоднородных материалов
В статье разработан алгоритм управления высокопроизводительной экструзией неоднородных материалов. Предложено варьировать параметрами ультразвука, интенсифицирующего процесс, для удержания потока на границе срыва. Большое внимание уделено моделированию систем управления в программе MATLAB.

Краснов В.А., Прохорович А.В., Шутов С.В., Деменский А.Н. Анализ флуктуаций размера растущего кристалла (на примере легированных монокристаллов кремния, вытягиваемых из расплава по методу Чохральского)
В данной работе проведен анализ флуктуаций диаметра слитков в процессе вытягивания на примере технологического процесса вытягивания из расплава слитков монокристаллического кремния методом Чохральского. Предложен феноменологический подход, который позволил установить на количественном уровне связь диаметра кристалла с основными технологическими параметрами процесса вытягивания и физико-химическими характеристиками материала. Результаты работы могут быть использованы при разработке АСУТП вытягивания слитков монокремния из расплава.Экономика научно-технического прогресса

Бойченко О.В., Яценко Л.Ф., Яловенко Ю.В. Информационно-аналитическая система мониторинга хозяйственной деятельности предприятия
Рассматриваются проблемы использования информационных управляющих систем в современной хозяйственной деятельности предприятий. Установлен перечень причин усложняющих порядок использования информационно-аналитических систем. Разработаны принципы построения модели информационно-аналитической системы мониторинга хозяйственной деятельности предприятия и алгоритмическое решение этой задачи.

Портянко Т. М. Формування інтегрованої моделі системи менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної промисловості
Розроблена інтегрована модель системи менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної промисловості на прикладі ДП «Черкаси-Фарма», яка враховує ряд послідовних етапів: постійне покращення продукції, постійне покращення системи менеджменту якості на основі впровадження інноваційних технологій, враховуючи вимоги стандарту ISO 9001.ААЭКС, №1(11), 2003

ААЭКС, №2(12), 2003

ААЭКС, №1(13), 2004

ААЭКС, №2(14), 2004

ААЭКС, №1(15), 2005

ААЭКС, №2(16), 2005

ААЭКС, №1(17), 2006

ААЭКС, №2(18), 2006

ААЭКС, №1(19), 2007

ААЭКС, №2(20), 2007

ААЭКС, №1(21), 2008

ААЭКС, №2(22), 2008

ААЭКС, №1(23), 2009

ААЭКС, №2(24), 2009