Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

 УДК 519.6+658.23:658.78

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ

Батурінець Є. В., Пасенченко Ю. А.

В статті вивчається задача управління запасами широкої номенклатури при наявності обмежень на складські приміщення та створенні страхових резервів.

Моделі управління запасами досліджуються в багатьох працях [2,3,4]. Особливістю моделі, що вивчається в даній роботі є наявність обмежень по попиту та складськім приміщенням. Окремо досліджується оптимальний рівень страхового запасу в умовах невизначеності.

Приймемо наступні позначення:

βj повний попит на j-ту сировину;

 – вартість зберігання однієї одиниці j-ї сировини;

Csj – витрати по завезенню однієї партії j-ї сировини;

Vj – об’єм складського приміщення, що зайнятий одиницею j-ї сировини;

V місткість складського приміщення;

qj – розмір замовлення j-ї сировини.

1.                   Припускаючи, що сировина витрачається рівномірно в часі, отримуємо середні (на одиницю часу) витрати по завезенню і зберіганню j-ї сировини:

(1)

та сумарні середні витрати по усій номенклатурі запасів:

.

(2)

З врахуванням обмежень на складські приміщення та розмір замовлення, отримуємо оптимізаційну задачу нелінійного програмування:

,

,

.

(3)

(4)

(5)

Задачу (3) - (5) розв’язуємо за наступним алгоритмом:

a)                   Визначаємо оптимальний розмір замовлення за формулою Уїлсона [2] по кожній номенклатурі:

.

(6)

Якщо виконується обмеження (4), (5):

,

(7)

то (6) є розв’язком задачі (3) – (5):

.

 (8)

b)                  Якщо  і існують , для індексів , то приймаємо:

.

(9)

c)                   Якщо

,

 (10)

то розв’язуємо оптимізаційну задачу з обмеженням-рівністю:

,

(11)

.

(12)

Для цього використовуємо функцію Лагранжа:

(13)

і знаходимо її стаціонарну точку:

.

(14)

В силу припущення (10) існує - корінь рівняння:

.

(15)

Якщо , то знайдено оптимум: .

d)                  Якщо існують , то приймаємо в рівнянні (11):  і знаходимо корінь рівняння:

.

(16)

Якщо , то оптимум знайдено:

.

 

            e)                   Якщо існують  то повертаємось до п.d алгоритму і розширюємо множину індексів . За скінчену кількість кроків оптимум буде знайдено, оскільки .

2.                   При розрахунку оптимального страхового запасу в умовах невизначеності припускаємо, що:

1)                   Термін виконання замовлення L є нормальна випадкова величина (в.в.) з математичним сподіванням (МС) mL і середнім квадратичним відхиленням (СКВ) ;

2)                   Величини споживання j-го запасу в кожну фіксовану одиницю часу є однаковими незалежними між собою та з L в.в. Ці випадкові величини є нормально розподіленими з МС та СКВ рівними

                Тоді сумарна потреба в j-й сировині протягом періоду L є сума випадкової кількості випадкових величин і має нормальний закон розподілу з МС в СКВ рівними:

.

(17)

Нехай ХjL – випадкова величина – попит за час L виконання замовлення. Задамо ймовірність  - гарантію того, що попит не перевищить суми mj та резерву Вj j-ї сировини. Тоді Вj є розв’язком нерівності:

Рrob .

(18)

Оскільки ХjL – нормальна випадкова величина, то отримуємо з (18):

,

(19)

де - інтеграл ймовірностей Лапласа. Таким чином, з врахуванням резерву замовлення складає (з гарантією ):

 .

(20)

Якщо виконується обмеження:

 ,

(21)

то (20) є розв’язання задачі (3) – (5) з гарантією (ймовірністю) .

Якщо умови (21) не виконуються, то може не існувати рішення по забезпеченню запасами з заданою ймовірністю. Це може бути, якщо не вистачає складських приміщень, або є певна регламентація зберігання різних запасів.

Висновки.

1.                   В статті представлений алгоритм розрахунку оптимального розміру замовлення в задачі управління запасами, що враховує сукупні та номенклатурні обмеження складських приміщень.

2.                   В припущенні нормальних розподілів розрахований оптимальний страховий запас в умовах невизначеності.

3.                   Результати роботи дозволяють створення програмного продукта, за допомогою якого можна проводити числові розрахунки оптимальних та страхових рівнів замовлення.

 

The theme of article is managements of material resources with restrictions on warehouse and creation of an insurance stock. The stock in modern business ceases to be only settlement parameter of activity, becomes one of the basic objects of management who provides success of work of the enterprise. In decision-making on a place and a role of a stock in the organization take part including managers of the top echelon of management who define strategy of development of business. Their attitudes to a stock defines the further opportunities of management of the basic operational function of the company The optimum strategy of storekeeping offered in given article in borders of widely nomenclature model allows to supervise effectively over logistical system of the enterprise, and also optimum to plan the additional information, such as a level of procurement prices, expenses for performance, delivery of the order and preservation of a stock.

 

1.                   Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олтимп-Бизнес, 2001. – 336 с.

2.                  Зайченко Ю. П. Дослідження операцій – К.: ЗАТ "ВІПОЛ", 2000. – 687с.

3.                  Линдерс М.Р., Харольд Е.Ф. Управление снабжением и запасами. Логистика. - Пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999. – 448с.

4.                  Ларин О.Н. Расчет оптимального объема заказа / Ларин О.Н.// Бизнес и логістика – 2002: Сборник материалов IV Московского международного Логистического Форума (ММЛФ – 2002). – 2002. – С. 67 – 70.

5.                  Сток Д.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. – М.: ИНФРА-М, – 2005. – 440с.

6.                  Мещанкин А.С. Системы контроля товарно - материальных запасов. Формула Уилсона // Логистик &система. – 2006. – №5. – С. 40 – 45.

7.                 Стерлигова А.Н. Проблемы выбора подходов к управлению запасами в логистических системах предприятия // Логистические решения: Сб. материалов конференции. – Смоленськ: СКИ, 2002. – С. 4 – 10.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Ладанюк А.П., Українець А.І., Кишенько В.Д. Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу

Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.

Теленик С.Ф., РолікО.І., Букасов М.М., РимарР.В., Ролік К.О. Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при виділених серверах

Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М., Андросов С.А. Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних

Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.

Червинський В.В., Бессараб В.І. Ієрархічна система оптимального управління установкою з газифікації вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Ладанюк О.А. Системна задача управління біотехнологічними процесами.

Головащенко Н.В., Рудакова Г.В., Саратовцева І.В. Енергосистема як об’єкт управління з фрактальною структурою.

Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Лебеденко Ю.О. Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління

Оптимальное управление объектами и системами

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення

Тимченко В.Л. Формирование динамических принципов управления подвижным объектом на основе метода структурно ― переключаемых обратных связей

Лебеденко Ю.О., Рудакова Г.В. Модель нечіткого виводу для оптимального управління перетворювачем частоти в системах автономного живлення

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції

Писаренко А.В., Дробот І.Ю. Алгоритм синтезу систем зі змінною структурою у ковзному режимі

Погребняк И.Ф. Формализация проблемы управления организационными системами в условиях неопределенности

Батюк С.Г., Олійник С.Ю. Методика оптимальної фільтрації даних температурного контролю турбогенераторів в умовах значних промислових перешкод.

Дорогов А.Ю., Лесных В.Ю., Раков И.В., Титов Г.С. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.

Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

Ладієва Л.Р., Зав'ялова Т.П. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю

Лебеденко Ю.О. Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу

Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.

Стопакевич А.А. Новые соотношения для синтеза цифровых оптимальных одномерных систем управления для объектов с запаздыванием.

Ладієва Л.Р.,. Жулинський О.А Оптимізація установки контактної мембранної дистиляції.

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Рябкин Ю.В, Карнаух В.В. Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе.

Песчанский А.И. Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента.

Лебеденко Ю.А. Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением.

Исаев Е.А., Чернецкая И.Е., Завальнюк О.П. К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане.

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов.

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.

Поливода О.В., Бражник А.М. Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении

Марасанов В.В., Забитовская О.И., Щербина Е.В. Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей.

Балтовский А.А. Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений

Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.

Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий.

Чернецкая И.Е., Исаев Е.А., Лебеденко Ю.А. Система автоматической оптимизации окомкования железорудного концентрата в условиях ЦГОКа

Червинський В.В., Бессараб В.І. Ієрархічна система оптимального управління установкою з газифікації вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром

Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем

Кучеров Д.П. Алгоритм обучения субоптимальному по быстродействию управлению динамической системой второго порядка без нулевых полюсов

Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Лобок О.П. Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для об'єктів одного класу.

Маломуж Т.В. Оптимальное управление на основе интеллектуальных систем

Марончук И.Е., Кучерук А.Д., Данилец Е.В., Ерохин С.Ю., Чорный И.В. Опти-мизация двухкоординатных позиционно-чувствительных фотоприемников.