Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 621.7.067

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф., Мовчан А.П., Любицький С.В.

Вступ

Однією зі складових стабільної роботи енергетичної галузі є надійне та ефективне функціонування основного та допоміжного обладнання енергоблоків ТЕС, ТЕЦ, АЕС. Для подовження ресурсу та підвищення надійності обладнання енергоблоків доцільно використовувати сучасні системи технічної діагностики, які дозволяють визначати стан обладнання на поточний момент, виявляти можливі несправності на ранніх стадіях їх виникнення, прогнозувати поведінку обладнання на певний час, вести архів стану обладнання в часі, видавати рекомендації щодо необхідних заходів (в тому числі ремонтних) для попередження непланових та аварійних зупинок блоків. У статті наведені результати розробки системи технічної діагностики стану турбогенератора (ТГ) енергоблоку.

Прийнятий у даний час підхід до забезпечення експлуатаційного контролю генераторів ґрунтується на незалежному спостереженні за різними взаємопов'язаними технологічними параметрами, що характеризують його стан і роботу допоміжного устаткування, тобто спрямований в основному на спостереження за точністю функціонування. При цьому відповідні апаратура і пристрої попереджають експлуатаційний персонал про вихід даного окремого параметра за заздалегідь задану попереджувальну уставку (попереджувальний сигнал), і якщо параметр продовжує змінюватися в небезпечному напрямку і виходить за другу контрольну межу (яка теж задається заздалегідь), з'являється аварійний сигнал.

Концепція діагностичного підходу до проблеми експлуатаційного контролю генераторів не виключає традиційного підходу до технологічного контролю, але істотно доповнює його. Технічні вимоги до системи технічної діагностики повинні включати перелік контрольованих (обстежуваних) вузлів, деталей чи елементів турбогенераторів; параметри, що характеризують граничний стан вузлів і елементів; методи їхнього контролю.

Класифікація пошкоджень

Найбільш серйозні пошкодження (відмови), відомі із практики експлуатації турбогенераторів, представлені в табл. 1 [1]. Із можливих ушкоджень найбільш важкі наслідки мають механічні руйнування вала і бандажних кілець ротора, ушкодження сердечника статора, міжфазні (внутрішні) короткі замикання (КЗ) обмотки статора.

Аналіз протікання найважчих аварій показує, що аварійна ситуація виникає не миттєво, а має свою передісторію. Тому при безупинному чи навіть періодичному спостереженні за характером зміни стану основних вузлів і елементів є можливість запобігти аварійній зупинці блоку. У більшості випадків для спостереження можуть бути використані режимні чи планові зупинки агрегатів. Системи діагностики повинні враховувати швидкість розвитку ушкодження, аж до настання граничного стану, при якому генератор відключається від мережі автоматично. Представляється також доцільним використання засобів технічної діагностики для підвищення ефективності роботи устаткування. Це досягається досить докладним аналізом стану устаткування, що дозволяє оптимальним образом вести його експлуатацію.

Таблиця 1.

Найпоширеніші пошкодження генераторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вузол

Вид пошкодження

1. Ротор

1.1. Поломка вала

1.2. Руйнування бандажних кілець

1.3. Тріщини на поверхні ротора

1.4. Пошкодження та деформація витків лобових частин котушок обмотки

1.5. Пошкодження елементів струмопідводу

1.6. Виткові КЗ в котушках обмотки ротора

1.7. Підвищена вібрація ротора.

1.8. Порушення в роботі щітково-контактного вузла

2. Статор

2.1. Пошкодження крайніх пакетів сердечника статора

2.2. Пошкодження ізоляції обмотки статора

2.3. Міжфазне КЗ

2.4. Течі із системи водяного охолодження обмотки статора

2.5. Витоки водню через виводи обмотки статора

3. Інші

3.1. Пошкодження ущільнень вала ротора

3.2. Пошкодження підшипників

У табл. 2 [1] приведені зведені дані з характерними ознаками настання можливих граничних станів елементів ротора. З таблиці випливає, що діагностика стану ротора може бути здійснена при сполученні методів, які використовуються на зупиненому роторі (у період планових зупинок з виїмкою чи без виїмки ротора), і методів виміру при роботі генератора. Повинні бути також використані можливості капітальних ремонтів устаткування (один раз у п'ять-шість років). Великі можливості для діагностики ротора має реєстрація величини, частоти, характеру і фази зміни вібрації ротора. У сполученні з виміром значення навантаження (струму ротора), температур обмотки ротора, бабітового вкладиша, масла і холодного газу, а також підшипникових струмів виміри вібрації можуть вчасно запобігти більшість серйозних ушкоджень ротора і його елементів.

 

Таблиця 2.

Характерні причини й супутні їм основні ознаки настання граничних станів елементів ротора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елемент або вузол ротора

Причина граничного стану

Ознаки

І.Вал

1.1. Тріщини в різноманітних частинах ротора

1.1.1. Поява підвищеної вібрації оборотної частоти

1.1.2. Зміна фази вібрації

2. Бандажне кільце

2.1. Корозійне розтріскування

1.2.1. Поява тріщин

3. Обмотка ротора

3.1. Виткові замикання

3.1.1. Поява підвищеної вібрації оборотної частоти, яка змінюється з навантаженням

3.1.2. Поява підшипникових струмів

3.2. Знос порожніх провідників (при водяному охолодженні)

3.2.1. Поява продуктів зносу в дистиляті

3.2.2. Тепловий небаланс ротора

4. Щітково-контактний вузол

4.1. Підвищений чи нерівномірний знос щіток і контактних кілець

4.1.1. Підвищене іскріння

4.1.2. Нагрів

4.1.3. Надмірний знос

5. Ущільнення вала ротора

5.1. Знос бабітового вкладиша (запірного елемента)

5.1.1. Нагрів

5.1.2. Надмірний знос

5.1.3. Підвищена вібрація

Аналогічну таблицю приведемо і для статора (табл. 3).

Таблиця 3.

Характерні причини і супутні їм основні ознаки настання граничних станів елементів статора

 

Елемент або вузол статора

Причина граничного стану

Ознаки

1. Сердечник

1.1. „Пожежа" сердечника

1.1.1. Продукти розкладання ізоляції аркушів

1.2. Розпушовка аркушів крайніх пакетів

1.2.1. Злам аркушів

2. Обмотка статора

2.1. Закупорка елементарних порожніх провідників

2.1.1. Поява місцевих перегрівів в обмотці

 

2.2. Зниження електричної міцності ізоляції

2.2.1. Зниження опору ізоляції

2.2.2. Підвищення рівня часткових розрядів

2.2.3. Продукти розкладання ізоляції

2.3. Порушення напівпровідного покриття

2.3.1. Підвищення рівня часткових розрядів

Продовження таблиці 3

Елемент або вузол статора

Причина граничного стану

Ознаки

 

 

2.3.2. Продукти руйнування покриття

2.4. Порушення ізоляції елементарних провідників

2.4.1. Місцевий підвищений нагрів

2.4.2. Збільшення циркуляційних струмів

2.5. Ослаблення кріплення обмотки

2.5.1. Підвищення вібрації обмотки

2.5.2. Продукти зносу ізоляції

3. Система безпосереднього охолодження

3.1. Порушення герметичності

3.1.1. Збільшення вологості газу

3.1.2. Зволоження ізоляції

3.1.3. Поява дистиляту усередині корпуса

3.1.4. Потрапляння водню в дистилят

4. Виводи обмотки статора

4.1. Порушення герметичності ущільнень

4.1.1. Витік водню через виводи

Аналіз даних табл. 3 показує, що існує принципова можливість створення системи діагностики статора. Така система повинна включати виміри температур, вібрацій, аналіз можливих домішок в охолоджувальному газі, вимір часткових розрядів, виміри зміни інтенсивності магнітного поля, аналіз вологості усередині генератора, появи водню в дистиляті й у виводів, та випромінювання ізотопів.

Опис системи діагностики

В якості прикладу системи технічної діагностики стану ТГ розглянемо систему діагностики теплового стану ТГ, який базується на оцінюванні його поточного теплового стану шляхом порівняння в реальному часі виміряних значень його технологічних параметрів з їх номінальними та допустимими значеннями. Даний алгоритм виконується тільки при досягненні сталого режиму роботи

Увесь алгоритм діагностики умовно поділяється на 3 частини: вхідна інформація, алгоритм діагностики, вихідна інформація.

На першому етапі формуються вхідні дані, для діагностики, тобто:

•          формується таблиця виміряних електричних та теплових параметрів ТГ (часова матриця параметрів), в яку входять поточні значення параметрів. Відмітимо, що значення температур стержнів статорної обмотки вимірюються, а значення температури роторної обмотки, через відсутність технічної можливості вимірювання, підраховується за наступною формулою:

,                                                      (1)

де         – опір обмотки ротора в гарячому стані;

 – напруга на обмотці ротора;

 – струм обмотки ротора;

 – те ж у холодному стані;

 – температура, при якій вимірювався опір обмотки ротора в холодному стані;

•          підраховуються перевищення поточних виміряних температур стержнів статорної обмотки над поточною температурою дистиляту, який його охолоджує, виміряною на вході в генератор. Також підраховується перевищення температури обмотки ротора над температурою холодного газу (водню), який використовується для охолодження ротора;

•          з бази даних (БД) вводяться номінальні значення електричних та температурних параметрів ТГ;

•          з БД також вводяться значення границь вимірювальних параметрів, вихід за які будь-якого з параметрів означає його недостовірність і він не враховується в наступних обчисленнях;

•          з БД імпортуються технологічні уставки контролю та дані, які використовуються в якості критеріїв для визначення сталого режиму роботи ТГ (допустимий діапазон відхилень режимних параметрів від середніх значень в сталому режимі та мінімальний час, протягом якого режимні параметри повинні знаходитись в допустимому діапазоні).

На другому етапі відбувається:

•          перевірка виміряних параметрів на достовірність шляхом перевірки їх входження у вищезгаданий діапазон;

•          достовірні режимні параметри використовуються для визначення сталого режиму роботи ТГ. В сталому режимі ці параметри за певний проміжок часу не повинні виходити за певний діапазон відхилення від середнього значення;

•          у сталому режимі роботи ТГ визначається режим функціонування статора і ротора (блоки „діагностика статора" і „діагностика ротора" рис. 1);

 

Рис. 1 Спрощена блок-схема алгоритму діагностики теплового стану ротора ТГ

•          в ненормальному та небезпечному режимах функціонування ТГ відбувається попередження обслуговуючого персоналу про несправність, увімкнення сигналізації. В цьому випадку обслуговуючий персонал виконує необхідні дії для запобігання аварійної ситуації та дії по усуненню несправності.

Вихідна інформація, яка зображується на схемі не потребує окремих коментарів.

Для кращого розуміння роботи системи діагностики розглянемо спрощену блок-схему одного циклу алгоритму діагностики теплового стану ротора ТГ.Наведений режим роботи ротора визначається наступним чином. Порівнюється поточне перевищення температури роторної обмотки над температурою холодного газу з її номінальним значенням. Якщо поточне значення не перевищує номінального більше ніж на 2 °С, то тепловий режим роботи ротора нормальний. В противному випадку виконується порівняння поточного перевищення температури ротора з його допустимим значенням, при якому ТГ може ще працювати без обмеження по струму. Якщо поточне перевищення температури ротора не перевищує допустимого значення, то режим роботи ротора визначається як ненормальний. При перевищенні допустимого значення режим визначається як небезпечний.

В ненормальному та небезпечному режимах відбувається приведення перевищень температур ротора в поточному та минулих сталих режимах до квадрату номінального значення струму, що протікає в роторній обмотці:

,                                                    (2)

де        - номінальне значення перевищення температури ротора над температурою холодного газу при нульовому струмі роторної обмотки;

підраховане поточне значення перевищення температури ротора над температурою холодного газу при поточному значенні струму;

 - номінальне значення струму.

Потім за підрахованим приведеним значенням перевищень температур відбувається побудова тренду виходу ротора ТГ на допустимий режим, при поточному ненормальному режимі, чи аварійний режим, при поточному небезпечному режимі роботи ротора. При цьому підраховується час виходу на відповідний режим.

В небезпечному режимі функціонування ротора ТГ за наступною формулою відбувається підрахунок обмеження струму роторної обмотки, при якому повинен працювати ротор для запобігання виходу на аварійний режим:

,                                                (3)

де  - допустиме перевищення температури обмотки ротора над температурою холодного газу, при якому ТГ може ще працювати без обмеження по струму.

Алгоритм діагностики теплового стану статора аналогічний. Слід зазначити, що алгоритми діагностики теплових станів статора і ротора виконуються паралельно і незалежно один від одного. Також діагностика може відбуватися принципово у сталих режимах. Це зумовлено тим, що температури обмоток статора і ротора в статиці залежать від величини струмів, які в них протікають, а в перехідному режимі ці залежності не виконується. Під час перехідного процесу можливе тільки порівняння значень температур з аварійними уставками аби попередити про аварійну ситуацію.

Поряд з оцінкою температурних параметрів генератора система також передбачає оцінку електричних параметрів та їх вплив на стан ТГ.

Однією з важливих складових системи діагностики є контроль допустимості режимів навантаження по струму статора та ротора. Виробник в інструкції з експлуатації наводить навантажувальну діаграму, яка вказує границі роботи турбогенератора по реактивному навантаженню Q в залежності від активної потужності Р, обумовлені допустимими температурами або перевищеннями температур. При роботі в режимах недозбудження внаслідок додавання магнітних полів відбувається збільшення вихрових струмів що викликає підвищення нагрівів елементів генератора. Рівень нагрівів зростає зі збільшенням питомих електромагнітних навантажень машин і тому особливо значний на генераторах з безпосереднім охолодженням обмоток. Система діагностики відслідковує у реальному часі активну та реактивну потужності та робить висновок на основі наданої виробником діаграми навантажень про припустимість роботи в такому режимі.

Робота генератора при несиметрії струмів, яка перевищує допустиму (10% від номінального струму), може приводити як до  надмірних місцевих нагрівів елементів ротора (в першу чергу), так і до підвищення вібраційного стану [3]. Система діагностики здійснює контроль допустимості несиметричного навантаження у відповідності до заданих характеристик допустимих значень струму ротору та статору в залежності від напруги статору та температури холодного газу. При цьому також оцінюються можливі перевантаження генератора як по струму статору, так і по струму ротору з обмеженням часу такого перевантаження.

У системі діагностики теплового стану ТГ прогнозується час виходу на припустимий або аварійний рівні у випадку виходу ТГ у зону ненормального або небезпечного режимів роботи. Для цього використовується штучна нейронна мережа (ШНМ), що дозволяє враховувати поточний стан генератора при прогнозуванні.

Для даної системи діагностики була обрана багатошарова топологія мережі. Ця мережа має 5 внутрішніх шарів і по 5 нейронів у кожному шарі. Вхідний і вихідний шари мають по 1 нейрону, відповідно нейронна мережа має один вхід і один вихід. Така кількість була обрана з міркувань швидкодії й точності прогнозування.

На вхід мережі подається перепад температури критичного стержня статора над температурою охолоджувального дистиляту, або перепад температури ротора над температурою охолоджувального водню. Ці перепади температур відповідають допустимому (попереджувальному) або аварійному рівню. Значення виходу ШНМ - це час виходу на згадані температурні рівні. Для навчання ШНМ застосованої в системі технічної діагностики теплового стану ТГ застосовується градієнтний метод оптимізації.

Для навчання потрібно мати навчальний набір вхідних і вихідних  значень, які характеризують попередні стани ТГ. Для цього використовуються пари значень перепадів температур і відповідні їм значення часу.

Помилка нейромережі для однієї пари значень визначається формулою

                                                 (4)

де - змінювана вага нейронної мережі

Щоб підвищити точність передбачення при настроюванні ШНМ потрібно враховувати динаміку зміни стану ТГ. Для цього підраховуються помилки для кожної пари значень, а також сумарна помилка, яка і є критерієм оптимізації.

Робота цієї системи діагностики реалізована програмно і вже випробувана за допомогою програмної моделі ТГ, яка імітує роботу у різних режимах функціонування генератора. Результати тестування показали працездатність запропонованого алгоритму діагностики.

Перспективними задачами діагностики генератора, реалізація яких розробляється в даний час, та які дадуть змогу більш точно оцінювати його стан є:

·        контроль ізоляції статорної обмотки,

·        контроль газощільності корпуса,

·        контроль технічного стану щітково-контактного апарату.

·        контроль стану системи водяного охолодження обмотки статора.

З метою впровадження результатів дослідження розроблений проект автоматичної системи діагностики ТГ для умов Київської ТЕЦ-6, який узгоджений генпроектувальником. Проектом передбачається використання інформації за 120 температурними параметрами від системи автоматичного контролю температурного стану ТГ та введення 16 додаткових електричних параметрів, що використовуються в алгоритмі діагностики.

Висновки

1.  На підставі аналізу режимів роботи генератора і експертних оцінок експлуатаційного персоналу ТЕС визначені характерні причини і супутні їм основні ознаки настання граничних станів в елементах електрогенератора енергоблоку.

2.      На базі розроблених математичної моделі теплового стану елементів генератора та алгоритму діагностики створена система діагностики теплового стану генератора та розроблене спеціальне програмне забезпечення системи діагностики.

3.              Проведено тестування системи діагностики у стендовому режимі з програмною імітацією режимних і позаштатних ситуацій, яке показало працездатність системи і виконання нею основних функцій: визначення стану елементів генератора, прогноз аварійних ситуацій і видачу рекомендацій щодо їх запобігання.

4.              Розроблений і узгоджений проект модернізації типової системи діагностики який переданий для впровадження Київській ТЕЦ-6.

 

In article decribed automatic diagnostic system for power plant generators. Reviewed and classified common types of generators faults, main tasks of diagnostic system. Proposed methods of diagnostic based on thermal state of generator rotor and stator, control of non-symmetric load, work time prediction in case o thermal disbalance.

 

1.                  Глебов И.А., Данилевич Я.Б. Диагностика турбогенераторов, - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. 119 с.

2.                  Канарчук В.Е., Деркачев О.Б., Чигринец А.Д. Термометрическая диагностика машин. – К.: Вища шк., 1985. 168с.

3.                  Мотыгина С.А. Эксплуатация электрической части тепловых электростанций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1979. – 568 с.

 

 

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Полищук И.А. Метод построения самонастраивающихся регуляторов для промышленного применения.

Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Полищук И.А., Фоменко Б.В. Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Поліщук І.А. Адаптивна система регулювання витрати палива.

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Полищук И.А. Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи із цифровим регулятором на заданий показник коливності

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Анализ методов разработки нечетких САР для управления сложными взаимосвязанными объектами

Редакционная коллегия

Информационно-измерительные системы

Информационно-управляющие комплексы и системы

Оптимальное управление объектами и системами

Цифровые и дискретные системы управления

Современные технические средства, комплексы и системы

Информационно-измерительные системы

Ковальов О.І. Вимірювання у процесно-орієнтованих стандартах

Полякова М.В., Ищенко А.В., Худайбердин Э.И. Порогово-пространственная сегментация цветных текстурированных изображений на основе метода JSEG

Дзюбаненко А. В. Организация компьютерных систем для анализа изображений

Гордеев Б.Н., Зивенко А.В., Наконечный А.Г. Формирование зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем

Богданов А.В., Бень А.П., Хойна С.И. Релаксация обратного тока диодов Шоттки после их магнитно-импульсной обработки (МИО)

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Проектирование измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Оптимизированная модель измерителя доб-ротности варикапов

Руднєва М.С., Кочеткова О.В., Задорожній Р.О. Принципи побудови оптимальної структури інформаційно-вимірювальної системи геометричних розмірів об’єктів в діапазоні від 1 нм до 1000 нм

Биленко М.С., Рожков С.А., Единович М.Б. Идентификация деформаций пе-риодических структур с использованием систем технического зрения

Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М., Пелешко Д.Д. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень

Дидык А.А., Фефелов А.А, Литвиненко В.И., Шкурдода С.В., Синяков Ф. В. Классификация масс-спектров с помощью кооперативного иммунного алгоритма

Клименко А.K. Обратная модель для решения задач в системах с многосвязными динамическими объектами

Завгородній А.Б. Порівняльне дослідження твердотільних і рідиннофазних об'єктів методом газорозрядної візуалізації

Голощапов С.С., Петровский А.В., Рожко Ж.А., Боярчук А.И. Измерение доб-ротности колебательного контура на основе метода биения частот

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Диагностирование критерия безопасности при заполнении замкнутых объемов СПЖ косвенным методом

Долина В.Г. Проблеми підвищення точності рефрактометра на основі прозорих порожнистих циліндрів.

Самков О.В., Захарченко Ю.А. Застосування алгоритму клонального відбору для побудови планів модернізації авіаційної техніки

Попов Д.В. Метод формування регламентів технічного обслуговування повітряних суден

Казак В.М., Чорний Г.П., Чорний Т.Г. Оцінювання готовності технічних об’єктів з урахуванням достовірності їх контролю

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования цифрового измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности

Сосюк А.В. Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання

Соколов А.Є. Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання

Полякова М.В., Волкова Н.П., Іванова О.В. Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення

Луцкий М.Г., Пономаренко А.В., Филоненко С.Ф. Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов

Литвиненко В.И., Дидык А.А., Захарченко Ю.А. Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов

Лубяный В.З., Голощапов С.С. Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей

Беляев А.В. Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом

Терновая Т.И., Сумская О.П., Слободянюк И.И., Булка Т.И. Контроль качества тканей специального назначения с помощью автоматических систем.

Шеховцов А.В. Інформаційний аспект: розпізнавання образів індивідуума.

Полякова М.В. Определение границ сегмента упорядоченной текстуры на изображении с однородным фоном с помощью многоканального обнаружения пачки импульсов.

Литвиненко В.И. Прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью синтезируемых нечетких нейронных сетей

Браїловський В.В., Іванчук М.М., Ватаманюк П.П., Танасюк В.С. Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра

Забытовская О.И. Построение функции полезности по экспериментальным данным.

Шиманські З. Апаратні засоби сегментації мовного сигналу

Хобин В.А., Титлова О.А. К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ)

Фефелов А. А. Использование байесовских сетей для решения задачи поиска места и типа отказа сложной технической системы

Слань Ю. М., Трегуб В. Г. Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування

Ролик А.И. Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С., Якимчук С.Г. Изучение электрического поля с помощью датчика измерителя электростатического потенциала на модели замкнутого металлического объема

Грицик В.В. Застосування штучних нейронних мереж при проектуванні комп’ютерного зору.

Гасанов А.С. Информационные технологии построения систем прогнозирования отказов

Шеховцов А.В., Везумский А.К., Середа Е.С. Алгоритм сжатия информации без потерь: модифицированный алгоритм LZ77

Ходаков В.Е., Жарикова М.В., Ляшенко Е.Н. Методы и алгоритмы визуализации пространственных данных на примере моделирования распространения лесных пожаров.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Обобщённые масштабные функции с компактным носителем в задаче сегментации изображений упорядоченных текстур. – C. 75 – 84.

Полторак В.П., Дорогой Я.Ю. Система распознавания образов на базе нечеткого нейронного классификатора.

Литвиненко В.И. Синтез радиально-базисных сетей для решения задачи дистанционного определения концентрации хлорофилла.

Бражник Д.А. Управление совмещением изображения объекта в сцене и эталонного изображения.

Бабак В.П., Пономаренко А.В. Локализация места положения сквозных дефектов по сигналам акустической эмиссии.

Мороз В. В. R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений.

Крылов В.Н., Полякова М.В., Волкова Н.П. Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии.

Квасников В.П., Баранов А.Г. Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины.

Казак В.М., Гальченко С.М., Завгородній С.О. Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака.

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи.

Корниенко-Мифтахова И.К.,Филоненко С.Ф. Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций.

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении.

Рожков С.О., Федотова О.М. Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості.

Бражник Д.А. Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов.

Ходаков В.Є., Шеховцов А.В., Бараненко Р.В. Математичні аспекти створення автоматизованої системи „Реєстр виборців України”