Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 681.5

РОЗРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ ОПТИМАЛЬНИХ

РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ОДНОГО КЛАСУ

Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Лобок О.П.

В технологічних комплексах неперервного типу функціонують складні технологічні об’єкти, які характеризуються багатьма зв'язаними між собою регульованими координатами. Часто кілька регульованих координат, кількість яких n ≥ 4 мають одну фізичну природу, а контури регулювання будуються за однією структурою. Це відноситься, наприклад, до багатокорпусних випарних установок, в яких регулюється рівень в кожному з корпусів (n = 4, 5) та збірниках перед і після випарної установки, а також до дифузійних установок нахиленого типу, в яких регулюються n ≥ 4 температур в різних зонах. Таким чином, можна виділити один клас об'єктів з кількома взаємозв'язаними координатами однієї фізичної природи.

В традиційних системах автоматизації для регулювання кожної з координат використовується окремий автоматичний регулятор, що приводить до небажаних впливів одного контуру на інші і, як наслідок, погіршення якості перехідних процесів та збільшення енерговитрат.

Розглядається можливість створення одного багатовимірного регулятора для технологічних об'єктів виділеного класу, в якому виконуються умови оптимальності щодо якості перехідних процесів та зменшення витрат енергоносіїв, а також автономності окремих контурів.

Одним з підходів до поставленої задачі є використання алгоритмів багатовимірних оптимальних регуляторів, а саме аналітичне конструювання оптимальних регуляторів [1, 2].

Як відомо, постановка задачі аналітичного конструювання оптимальних регуляторів полягає в наступному: розглядається об’єкт, що описується наступними лінійними стохастичними рівняннями

                                                     (1),

 

де x – вектор стану, u – вектор управління, w, v – вектори збурень по каналам управління та вимірювання,  A, B, F, C, D, H – матриці математичної моделі об’єкта.

Шукається оптимальне управління в класі лінійних регуляторів, що мінімізує інтегрально-квадратичний критерій виду

 

                                                                     (2)

 

де Q1= Q1Т³0, R1= R1Т>0 – вагові матриці відповідних розмірностей.

Згідно з алгоритмом [3] лінійний квадратичний гаусівський регулятор (LQG) має вигляд

,                                     (3)

де P1, P2 – матриці, що є розв’язком відповідних матричних алгебраїчних рівнянь типу Ріккаті для управління та фільтрації.

Нахилена дифузійна установка. Передбачається, що нахилений дифузійний апарат має чотири зони, в кожній зоні по одній паровій камері. Математична модель теплообмінної частини отримана на основі матеріальних та теплових балансів та приведена до виду (машинний час t=100t, де t, c)

 

,           (4)

 

де             - температури сокостружкової суміші по відповідних зонах апарату;

 - температури пари в парових камерах відповідно;

 - витрати відповідно стружки, дифузійного соку, барометричної та жомопресової води;

 - витрати пари по відповідних зонах дифузійного апарату;

 - температури стружки на вході в дифузійний апарат, барометричної та жомопресової води відповідно.

Приводимо дану модель до виду в координатах стану (1). При цьому матриці математичної моделі мають вигляд

 

;

,

,

, , ,

 

 - вектор параметрів стану,

 - вектор управлінь,

 - вектор збурень,

 - вектор спостережень,

w, v – шуми по каналах управління та вимірювання відповідно, передбачаються як білі гаусівські незалежні процеси з нульовими середніми значеннями та відомими коваріаційними матрицями (E(w)=E(v)=0, E(wwT)=Q2, E(vvT)=R2, E(wvT)=0, при чому Q2= Q2Т³0, R2= R2Т>0).

В середовищі Matlab проведена серія експериментів на даній системі з П, ПІ та оптимальним (LQG) регулятором при детермінованих ступінчатих та стохастичних збуреннях.

На рис.1 показані перехідні процеси при сумуючій дії всіх стохастичних збурень. Як видно з графіків, найкращі перехідні процеси забезпечує  оптимальний LQG регулятор.

Розглядаючи детерміновані збурення прийшли до висновку, що основними збуреннями температури в першій Dq1  та другій зонах Dq2 є початкова температура стружки Dqс, витрати стружки DGc та дифузійного соку DGдс. Графіки перехідних процесів при дії детермінованих ступінчатих збурень та різних регуляторів приведені на рис.2. Аналогічні графіки отримані для температур в інших зонах.

Як видно з рис.2, при дії детермінованих збурень не завжди перехідні процеси задовольняють бажаним. Також при використанні оптимального регулятора завжди існує статична похибка. Але для процесу функціонування технологічних об'єктів саме випадкові збурення є основними, тому LQG-регулятор забезпечить найкращу якість функціонування.

 

Для підвищення якості процесів регулювання необхідно також враховувати додаткові внутрішні зв’язки між регульованими координатами, що буде виконано в подальшому. Необхідно також виконати технічне забезпечення систем з оптимальним LQG-регулятором на базі мікропроцесорних засобів та персональних комп'ютерів.

 

The opportunity of creation of one multivariate regulator for technological objects of the allocated class in which a condition of an optimality concerning quality of transients and reduction of expenses of energy carriers are satisfied, and also autonomies of separate contours is considered.

 

1.                   Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Автоматика и управление в техн. системах». М.: Высш. шк., 1989. – 263с.: ил.

2.                   Рей У. Методы управления технологическими процессами: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 368с., ил.

3.                   Сейдж Э.П., Уайт Ч.С., 111. Оптимальное управление системами: Пер. с англ./ Под. ред. Б.Р. Левина. – М.: Радио и связь, 1982. – 392с., ил. – (Второе изд.: США, 1977).

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.

Ладанюк А.П., Заєць Н.А., Луцька Н.М. Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу.

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Ладанюк О.А. Системна задача управління біотехнологічними процесами.

Лошак Т.В., Ладанюк А.П. Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів харчових виробництв.

Сідлецький В.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення.

Пономарьов Я.Ю., Ладанюк А.П., Іващук В.В. Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки.

Кравчук А. Ф., Ладанюк А.П., Прокопенко Ю.В. Алгоритм ситуационного управления процессом кристаллизации сахара в вакуум-аппарате периодического действия с механическим циркулятором

Ладанюк А.П., Українець А.І., Кишенько В.Д. Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Редакционная коллегия

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Оптимальное управление объектами и системами

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення

Тимченко В.Л. Формирование динамических принципов управления подвижным объектом на основе метода структурно ― переключаемых обратных связей

Лебеденко Ю.О., Рудакова Г.В. Модель нечіткого виводу для оптимального управління перетворювачем частоти в системах автономного живлення

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції

Писаренко А.В., Дробот І.Ю. Алгоритм синтезу систем зі змінною структурою у ковзному режимі

Погребняк И.Ф. Формализация проблемы управления организационными системами в условиях неопределенности

Батюк С.Г., Олійник С.Ю. Методика оптимальної фільтрації даних температурного контролю турбогенераторів в умовах значних промислових перешкод.

Дорогов А.Ю., Лесных В.Ю., Раков И.В., Титов Г.С. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.

Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

Ладієва Л.Р., Зав'ялова Т.П. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю

Лебеденко Ю.О. Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу

Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.

Стопакевич А.А. Новые соотношения для синтеза цифровых оптимальных одномерных систем управления для объектов с запаздыванием.

Ладієва Л.Р.,. Жулинський О.А Оптимізація установки контактної мембранної дистиляції.

Батурінець Є. В., Пасенченко Ю. А. Управління матеріальними запасами з обмеженнями на складські приміщення

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Рябкин Ю.В, Карнаух В.В. Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе.

Песчанский А.И. Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента.

Лебеденко Ю.А. Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением.

Исаев Е.А., Чернецкая И.Е., Завальнюк О.П. К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане.

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов.

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.

Поливода О.В., Бражник А.М. Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении

Марасанов В.В., Забитовская О.И., Щербина Е.В. Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей.

Балтовский А.А. Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений

Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.

Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий.

Чернецкая И.Е., Исаев Е.А., Лебеденко Ю.А. Система автоматической оптимизации окомкования железорудного концентрата в условиях ЦГОКа

Червинський В.В., Бессараб В.І. Ієрархічна система оптимального управління установкою з газифікації вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром

Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем

Кучеров Д.П. Алгоритм обучения субоптимальному по быстродействию управлению динамической системой второго порядка без нулевых полюсов

Маломуж Т.В. Оптимальное управление на основе интеллектуальных систем

Марончук И.Е., Кучерук А.Д., Данилец Е.В., Ерохин С.Ю., Чорный И.В. Опти-мизация двухкоординатных позиционно-чувствительных фотоприемников.