Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 681.5

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НЕПЕРЕРВНОГО ТИПУ

Ладанюк А.П., Заєць Н.А., Луцька Н.М.

В технологічних комплексах неперервного типу (наприклад цукрових, спиртових та ін. заводів) функціонують технологічні агрегати, які є нестаціонарними, нелінійними, характеризуються невизначеністю параметрів, тому застосування традиційних одноконтурних систем регулювання не дають бажаного ефекту. Такі агрегати є також багатозв’язними та багатовимірними об’єктами, що потребує нових підходів до ефективного керування ними та узгодження їх роботи з іншими агрегатами та підсистемами в складі технологічних комплексів неперервного типу.

В сучасній теорії керування для синтезу та дослідження багатовимірних систем керування використовуються методи адаптивного, робастного управління, які останнім часом доповнюються методами Н2- та Н- оптимізації. Для конкретного технологічного об’єкта оцінка  доцільності застосування адаптивних систем передбачає виконання таких процедур: аналіз функціонування, оцінка нестаціонарності, розробка структури системи керування, дослідження ефективності керування.

В статті розглядається нахилена дифузійна установка (ДУ) цукрового заводу, що характеризується несприятливими властивостями як об’єкт керування і в той же час ДУ є одним з основних об’єктів, де формуються техніко-економічні показники роботи комплексу. Основними параметрами, які визначають економічну ефективність процесу екстракції цукру з цукрової стружки, є вміст цукру у дифузійному соці та втрати цукру в жомі, що підтримуються за рахунок необхідного температурного та гідродинамічного режимів.


Типова схема системи автоматизації ДУ передбачає [1]: стабілізацію питомого навантаження апарата, стабілізацію концентрації дифузійного соку, стабілізацію температурних режимів по зонах дифузійного апарата, стабілізацію рівня у головній частині апарата, вимірювання витрати стружки, дифузійного соку, жомової та сульфітованої води, pH суміші стружки та води.

Рис. 1. Залежність коефіцієнта дифузії сахарози від температури в тканинах цукрового буряку.

На процес екстрагування впливають: температурні режими по зонах апарата (по його довжині), якість бурякової стружки, pH середовища в апараті, співвідношення витрат стружки та води, якість живильної води, час перебування стружки в апараті. Так коефіцієнт дифузії сахарози в тканинах буряку визначається залежністю [2] :

                                                                                 (1)

де  Rекв – еквівалентний радіус стружки, м; t – температура активної дифузії, оС; t - тривалість процесу, с.

На рис.1 показано вплив температури на коефіцієнт дифузії в тканинах буряку, звідки видно, що зі зростанням температури коефіцієнт дифузії збільшується, але збільшення температури до 80 оС призводить до перегрівання стружки, при цьому стружка втрачає пружність та можливе її злипання.


 Таким чином, для отримання дифузійного соку з необхідними технологічними якостями необхідно швидко нагріти стружку до температури денатурації білків та підтримувати температуру активної екстракції в інтервалі 72…75 оС. Приблизний температурний режим обезцукрювання бурякової стружки в нахиленому шнековому дифузійному апараті приведено на рис.2. [2]. Отже, підтримання заданого температурного режиму по зонах нахиленої дифузійної установки являється одним з основних завдань при розробці автоматизованої системи управління ДУ.

Рис.2. Приблизний температурний режим в нахиленому дифузійному апараті.

Існуючі системи автоматизації виділених підсистем не забезпечують необхідної якості соку на виході ДУ, а недостатня точність підтримання технологічного режиму приводить до збільшення витрати енергоносіїв та втрат цукру в жомі. В нахиленій ДУ регулюється кілька значень температури в різних зонах, причому ці технологічні змінні зв’язані між собою. Як правило, на підприємствах підтримання заданого температурного режиму здійснюється локальними регуляторами типу П та ПІ, але за рахунок зв'язності температур в різних зонах регулювання кожної з них окремо приводить до відхилень інших. Таким чином в загальному випадку на основі якісних та деяких кількісних показників можна зробити висновок про доцільність застосування адаптивних систем.

Математична модель теплообмінної частини ДУ, що отримана на основі теплових балансів, приведена до виду (машинний час t=100t, де t, c)

(2)

 

де  - координати стану об'єкта, що складаються з температур сокостружкової суміші та пари в парових камерах по відповідних зонах апарату;  - управління, що складається з витрати пари по відповідних зонах апарату;  - збурення, де  - витрати відповідно стружки, дифузійного соку, барометричної та жомопресової води (),  - температури стружки на вході в дифузійний апарат, барометричної та жомопресової води відповідно.

В процесі функціонування об’єкта його параметри змінюються в досить широкому діапазоні, що суттєво впливає на зміну постійних часу та коефіцієнтів передачі об’єкта:

- , де - ширина, рівень, довжина, густина та теплоємність сокостружкової суміші відповідно;  - коефіцієнт теплопередачі та площа нагріву парової рубашки, - витрата    та    теплоємність бурякової стружки, дифузійного    соку з

i-ої в j-ту зону відповідно

- , де  - об'єм однієї парової рубашки та теплоємність пари в i-ій зоні відповідно.

- , де  - теплота пароутворення в i-ій зоні ДУ.

Таким чином у вирази для постійних часу та коефіцієнтів передачі об’єкта входить коефіцієнт теплопередачі k, який в процесі роботи змінюється в 1,5 – 3 рази, що приводить до необхідності застосування адаптивних систем. Необхідно побудувати оптимальний адаптивний регулятор для виділеного об'єкта, що забезпечує підтримання температур по зонам ДУ  згідно з оптимальним режимом та зменшення витрат енергоносіїв в умовах змінюваних параметрів об’єкта.

В середовищі Matlab було побудовано математичну модель дифузійної установки та проведено серію експериментів з адаптивним регулятором із еталонною моделлю при невизначених параметрах об’єкта. Основним збуренням температури по зонах дифузійного апарату є початкова температура стружки , іншими збуреннями є витрата стружки  та дифузійного соку . В якості еталонної моделі об¢єкта використовуємо математичну модель дифузійної установки з  номінальними розрахунковими значеннями параметрів. Як  адаптивний алгоритм використовуємо залежність , де - вихід управляючого пристрою адаптації в адаптивному регуляторі. Оптимальні значення температурного режиму по зонах нахиленої дифузійної установки в еталонній моделі і об’єкті постійно порівнюються і у випадку коли виникає сигнал розузгодження, він використовується для зміни властивостей системи в потрібному напрямку.

Проведено статистичний аналіз технологічних змінних та зроблено висновок що всі змінні, в тому числі збурення, є випадковими процесами та не існує детермінованих збурень, тому при моделюванні збурень використовувався генератор випадкових чисел, які розподілені за нормальним законом в заданому діапазоні.

 

                  

Рис.3. Перехідні процеси при дії основного збурення з використанням ПІ (1) та адаптивного (2) регуляторів.

  

Рис.4. Перехідні процеси при дії всіх збурень з використанням ПІ (1)

 та адаптивного (2) регуляторів.

Як видно з графіків (рис.3, 4) використання адаптивного регулятора значно зменшує частоту та амплітуду коливань вихідного сигналу, а інтергально-квадратичний критерій зменшується з величини 0.1212 до 0.0074.

Для підвищення якості процесів регулювання необхідно враховувати, що адаптивні системи функціонують ефективно, коли вони призначені для компенсації параметричних збурень, а коли одночасно діють і координатні збурення, вони працюють незадовільно. Цю проблему буде розглянуто в подальшому шляхом застосування до об’єкта адаптивних та робастних систем.

 

In the given activity the necessity of application of adaptive regulators for non-steady objects of a food-processing industry on an example of the inclined diffusive vehicle is esteemed. Is built mathematical model of the diffusive vehicle and is executed a series of experiments with the adaptive regulator with a standard model at acritical parameters of object and the efficiency of its application is demonstrated.

 

1.                  Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник / Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперін І.В., Цюцюра В.Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224с.

2.                  Сапронов А.Р. Технология сахарного производства. – М.: Колос, 1998. – 495с.: ил. – (Учебник и учеб. пособие для студентов высших учебных заведений).

 

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.

Ладанюк А.П., Українець А.І., Кишенько В.Д. Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Лобок О.П. Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для об'єктів одного класу.

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Ладанюк О.А. Системна задача управління біотехнологічними процесами.

Пономарьов Я.Ю., Ладанюк А.П., Іващук В.В. Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки.

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Лошак Т.В., Ладанюк А.П. Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів харчових виробництв.

Сідлецький В.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення.

Кравчук А. Ф., Ладанюк А.П., Прокопенко Ю.В. Алгоритм ситуационного управления процессом кристаллизации сахара в вакуум-аппарате периодического действия с механическим циркулятором

Редакционная коллегия

Методы построения адаптивных систем управления

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Методы настройки нечеткого адаптивного ПИД-регулятора

Щокін В.П., Сушенцев О.О., Коломіц Г.В. Інтелектуальна система управління з нечітким адаптивним емулятором

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Анализ методов разработки нечетких САР для управления сложными взаимосвязанными объектами

Кучеров Д.П., Василенко А.В., Иванов Б.П. Алгоритм адаптивного терминального управления динамической системой с элементом дифференцирования

Клименко А.К. О получении желаемых показателей качества адаптивной системы с обратной моделью

Шутеев Э.И., Белокопытов Д.О. Определение постоянной составляющей сигналов методом адаптации

Митрахович М.М. Интеграция методов при синтезе сложных систем в условиях априорной неопределенности

Клименко А.К. Об устранении колебательности адаптивной системы в промежутках дискретного времени

Балтовский А.А. Выбор критериев эффективности функционирования адаптивной автоматизированной системы управления, ее подсистем и промышленного производства

Малахов В.П., Ситников В.С., Яковлева И.Д. Адаптивная перестройка цифрового фильтра в системе автоматического управления.

Клименко А.К. Об обеспечении сходимости процесса адаптации посредством воспроизведения измерительной программы в обратном времени.

Михайленко В.С., Никольский В.В. Использование нечеткой адаптивной системы управления для компьютерного мониторинга сетью котельных установок

Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Полищук И.А., Фоменко Б.В. Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами

Клименко А.К. Об ускорении сходимости процессов в адаптивной системе с обратной моделью

Вишневский Л.В., Веретенник А.М., Войтецкий И.Е. Выбор критерия для оценки процесса включения генераторов на параллельную работу

Носов П.С. Принятие адаптивной стратегии при формировании траектории обучения в пространстве.

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Поліщук І.А. Адаптивна система регулювання витрати палива.

Кучеров Д.П. Cинтез адаптивной квазиоптимальной по быстродействию системы управления при входном воздействии вида квадратичной функции и наличии ограниченных помех.

Клименко А.К. Об оптимизации коэффициента усиления в адаптивной системе с обратной моделью.

Бобриков С.А., Пичугин Е.Д. Коррекция нелинейной характеристики типа «реле с зоной нечувствительности».

Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Полищук И.А. Метод построения самонастраивающихся регуляторов для промышленного применения.

Балтовский А.А. Способ адаптивной алгоритмизации задач расчета производст-венной программы.

Орлов В.В. Эффективность адаптивных фильтров при расстройке принимаемого и опорных сигналов.