Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 519.6:681.3

ОПТИМІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ КОНТАКТНОЇ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

Ладієва Л.Р., Жулинський О.А

При експлуатації установки процесу КМД розглядалась задача оптимізації статичних режимів роботи плоско камерних мембранних модулів. Важливо те, що даний процес відповідно техніко - економічним оцінкам [1] може конкурувати з такими традиційними мембранними технологіями, як зворотній осмос чи ультрафільтрація. Причому його ефективність може значно зрости при оптимізації всього процесу.

Установка для процесу контактної мембранної дистиляції включає теплообмінник для підігріву розчину, насос і мембранний модуль. В якості теплоносія може використовуватись низькоенергетичне (вторинне) тепло. З метою підвищення рівня енергозбереження процесу КМД розглядається задача оптимізації роботи установки.

В процесі КМД використовували центробіжний насос з тірісторною схемою керування, що дозволило зменшити витрати електроенергії.

В якості критерію оптимальності вибрано питому собівартість процесу КМД, що включає енерговитрати на підігрів розчину, перекачування його і амортизаційну вартість мембран. Вартість процесу переробки в мембранному модулі, може бути представлена рівнянням:

                                                   (1)

де a1 – вартість одного джоуля тепла, що підводиться з парою, ; Qп – кількість тепла, що сприймається розчином, від гріючої пари, ; a2 – вартість однієї кіловат-години електроенергії, що витрачається на привід насоса, ; N2 – потужність електродвигуна, що витрачається на привід насоса, кВт; Cвир – вартість виробничих витрат (що включає амортизаційні відрахування, вартість ремонту та інше), ;  – стала складова собівартості, .

Як відомо, у промисловій практиці при експлуатації теплових апаратів виробничі витрати Cвир, що включають і амортизаційні відрахування, часто умовно приймають сталою величиною. Цю величину можна представити:

                                                              (2)

де  - коефіцієнт, який враховує питому вартість виробничих витрат, що віднесені до одного джоуля тепла, ; - фіксована кількість тепла, що сприймається мембраною, . Тоді з урахуванням (2) рівняння (1) приймає вигляд:

                                                    (3)

При інших рівних умовах, кількість тепла, що сприймається мембраною від розчину, залежить від інтенсивності тепловіддачі. Це може бути виражене співвідношенням:

, чи                                                    (4)

де  - коефіцієнт тепловіддачі від розчину до мембрани при поточному значенні тепла, що підводиться ; - теж при фіксованому його значенні, . При підстановці (4) в рівняння (3), останнє приймає вигляд:

                                              (5)

Припустимо, що тепло, яке отримує розчин, віддається мембрані: . Розділивши праву і ліву частини рівняння на  і віднісши  до , отримаємо функцію цілі, сформульовану як питому собівартість процесу переробки в мембранній установці:

                                                   (6)

            Для мембран з доброю проникністю вважали, що перенос тепла через мембрану здійснюється перш за все за допомогою потоку пари:

 

                                                           (7)

 

де - питомий потік пари через мембрану, , Sм – поверхня мембрани, м2, - прихована теплота пароутворення, .

            Тоді з урахуванням (7), рівняння (6) прийме вигляд:

                                                (8)

            Представлене рівняння (8) виразу функції цілі, містить відносну зміну тепловіддачі , потужність двигуна, що витрачається на привід насоса N2 і потік пари через мембрану JП.

            Значення коефіцієнтів тепловіддачі фіксованого і поточного  можуть бути підраховані за формулою [2], представленою у вигляді:

 

                                              (9)

            Ця формула справедлива при турбулентній течії розчину. Позначимо індексом “0” фіксовані значення технологічних і конструктивних параметрів, а без індекса – поточні її значення. Тоді:

 

                                                (10)

 

            Потік пари в гідрофобній мікропоруватій мембрані в процесі КМД описується виразом:

                                               (11)

 

            У цей вираз, окрім коефіцієнтів поруватості  і звивистості , входить конструктивний параметр – товщина мембрани .

            Потужність, що споживається двигуном насоса N2, визначається наступним чином:

 

,                                                        (12)

 

де H – напір, м, S – площа поперечного перерізу нагнітального трубопроводу насоса, м2, - густина рідини, що перекачується, . Враховуючи (11), (12) перший член рівняння (8) можна записати так:

 

                                        (13)

Приймаючи а2 = 0,22  = 0,6*10-7  = 2,  = 0,8, рівняння (13) може бути представлене так:

 

                                           (14)

Представивши рівняння (8) у функцію цілі і, з урахуванням вищесказаного може бути перетворена до наступного вигляду: так при оптимізації процесу КМД за керуючим впливом, швидкістю подачі розчину, рівняння (8) з урахування (10), (14) приймає вигляд:

                               (15)

            Наявність конфліктної ситуації у функції цілі, представленої рівнянням (15), має місце, так як маємо виражену протилежну направленість складових питомої собівартості і їх не лінійність. Для того, щоб впевнитися в наявності екстремума в розглянутому рівняння і щоб він потрібної природи, нами, проведено чисельний аналіз.

      Результати чисельного аналізу роботи установки процесу КМД наведені на рис. 1.

 

Рис. 1 Залежність функції цілі від швидкості при

Як видно з графіків, криві залежності  мають виражений екстремальний характер. При цьому із збільшення товщини мембрани екстремальні точки суттєво зміщуються вліво в сторону менших швидкостей подачі розчину.

                Наведення дає підстави вважати, що рівняння (15) може бути викотистано при оптимізації процесу КМД за мінімумом мінімальної собівартості. Це дає підстави перейти безпосередньо для розрахунку оптимальних значень W і основного конструктивного параметра мембрани  . Для цього скористаємося відомим з класичного аналізу методом визначення безумовного екстемуму шляхом прирівнювання до нуля першої похідної функції цілі за цікавлячи нас параметром W. Перша частина похідна функції цілі представленої рівнянням (15) і при умові d=const, будучи прирівняною до нуля, має вигляд:

 

                               (16)

 

Розв’язуючи це рівняння відносно швидкості подачі розчину, отримаємо:

 

                                                           (17)

 

Приймаючи a0 = 0,1337 і W0 = 0,1  і підставляючи в (17), отримаємо:

                                                           (18)

 

                Отримані за  цим рівнянням швидкість розчину W є оптимальними, так як вони відповідають мінімуму питомої собівартості процесу. Отримана залежність (18) дозволяє розрахувати Wоп для різних технологічних і конструктивних параметрах. Для того, щоб впевнитися в наявності оптимуму, запишемо матрицю Гессе:

 

                               (19)

 

яка є додатньо визначеною. Це підтверджує наявність ізольованого локального мінімуму. Чисельний аналіз за розробленою методикою розрахунку оптимальних технологічних параметрів процесу КМД показав наявність чітко вираженого екстремуму функції цілі від швидкості подачі розчину, що дозволяє на стадії проектування провести оптимізацію за основним конструктивним параметром – товщиною мембрани.

The criterion of unconditional static optimization of installation direct contact membrane distillation which will consist in minimization of the cost price of process of processing is formulated. The design procedure of optimum technological parameters of the unit of process DCMD is developed. The numerical analysis is carried out and existence of a well defined extremum of function of the purpose from speed of submission of a solution is shown. For a design stage optimization of installation of process КМД on the basic design data - thickness of a membrane is executed.

1                     Fane A. G., Schofild R. W., Fell C. F. D. The efficient use of energy in membrane distillation // Desalination, – 1990, –  v. 64, – P. 231

2                     Угрозов В. В.  Математическое моделирование процесса контактной мембранной дистилляции в проточном модуле. – ТОХТ, – 1994, – Т. 4, – С. 375 - 380

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції

Ладієва Л. Р., Жулинський О. А. Математична модель процесу контактної мем-бранної дистиляції

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції

Ладієва Л.Р., Зав'ялова Т.П. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю

Рогальська Н.Г. Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

Пляшкевич О.М., Забитовська О.І. Моделі інформаційних технологій оптимізації поведінки виробника

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення

Дубік Р.М., Ладієва Л.Р. Математична модель розділення неоднорідних рідких систем

Воропаєва В.Я., Криворучко Д.В. Математичне моделювання процесів дис-танційного навчання

Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Оптимальное управление объектами и системами

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення

Тимченко В.Л. Формирование динамических принципов управления подвижным объектом на основе метода структурно ― переключаемых обратных связей

Лебеденко Ю.О., Рудакова Г.В. Модель нечіткого виводу для оптимального управління перетворювачем частоти в системах автономного живлення

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції

Писаренко А.В., Дробот І.Ю. Алгоритм синтезу систем зі змінною структурою у ковзному режимі

Погребняк И.Ф. Формализация проблемы управления организационными системами в условиях неопределенности

Батюк С.Г., Олійник С.Ю. Методика оптимальної фільтрації даних температурного контролю турбогенераторів в умовах значних промислових перешкод.

Дорогов А.Ю., Лесных В.Ю., Раков И.В., Титов Г.С. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.

Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

Ладієва Л.Р., Зав'ялова Т.П. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю

Лебеденко Ю.О. Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу

Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.

Стопакевич А.А. Новые соотношения для синтеза цифровых оптимальных одномерных систем управления для объектов с запаздыванием.

Батурінець Є. В., Пасенченко Ю. А. Управління матеріальними запасами з обмеженнями на складські приміщення

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Рябкин Ю.В, Карнаух В.В. Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе.

Песчанский А.И. Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента.

Лебеденко Ю.А. Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением.

Исаев Е.А., Чернецкая И.Е., Завальнюк О.П. К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане.

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов.

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.

Поливода О.В., Бражник А.М. Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении

Марасанов В.В., Забитовская О.И., Щербина Е.В. Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей.

Балтовский А.А. Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений

Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.

Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий.

Чернецкая И.Е., Исаев Е.А., Лебеденко Ю.А. Система автоматической оптимизации окомкования железорудного концентрата в условиях ЦГОКа

Червинський В.В., Бессараб В.І. Ієрархічна система оптимального управління установкою з газифікації вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром

Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем

Кучеров Д.П. Алгоритм обучения субоптимальному по быстродействию управлению динамической системой второго порядка без нулевых полюсов

Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Лобок О.П. Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для об'єктів одного класу.

Маломуж Т.В. Оптимальное управление на основе интеллектуальных систем

Марончук И.Е., Кучерук А.Д., Данилец Е.В., Ерохин С.Ю., Чорный И.В. Опти-мизация двухкоординатных позиционно-чувствительных фотоприемников.