Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 519.6:681.3

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛІВКОВОГО АПАРАТУ РОТОРНОГО ТИПУ ЗА МАКСИМАЛЬНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Ладієва Л.Р., Зав'ялова Т.П.

Принципи впровадження енергозберігаючих технологій та одержання якісних продуктів сприяють усталеному розвитку промислового комплексу України.

Випарні установки широко використовуються в різних галузях промисловості: фармацевтичній, хімічній, харчовій, металургійній, целюлюлозно-паперовій та ін.

У деяких виробництвах такі установки – основна ланка технологічного процесу, що визначає якість і вартість виготовленої продукції. Випарні установки споживають значну кількість енергоресурсів, а їх спорудження й експлуатація потребують значних капітальних і виробничих затрат. Тому велике значення мають проектування випарних установок з високими техніко-економічними показниками, раціоналізація й оптимізація режимів їх роботи у процесі експлуатації.

Вирішення цих завдань пов’язано із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, впровадження яких потребує розроблення відповідного математичного забезпечення. Основа такого забезпечення – математичні моделі випарних установок, які можна використовувати, як на етапі проектування так і в умовах їх експлуатації у складі системи керування.

Насамперед це стосується випарних установок, де використовуються плівкові апарати роторного типу (ПАРТ). Для досягнення цієї мети необхідно знайти область оптимального проведення процесу, що забезпечується відповідними конструктивними параметрами.

Розглянемо пошук оптимального технологічного критерію у випадку, коли плівковий апарат роторного типу займає “вузьке” місце у технологічній схемі. Задача підвищення продуктивності в плівкових апаратах роторного типу здійснюється за рахунок збільшення теплового потоку.

Вибір критерію оптимальності диктується інтересами всієї технологічної лінії виробництва. Найбільш об’єктивним критерієм оптимальності для ПАРТ являється собівартість упареного продукту при заданій концентрації на виході.

Тому в якості крітерію керування ПАРТ, коли це в інтересах оптимального керування процесами всієї технологічної лінії виробництв доцільно вибрати технологічний критерій – продуктивність при заданій концентрації вихідного продукту

,                                                                               (1)

                                                                                           при           ,

де             - витрати на виході з апарату, кг/с,

             - відповідна масова концентрація сухих речовин.

З урахуванням конструктивних особливостей ПАРТ керуючими збуреннями вибрано число обертів ротора n і витрати охолоджуючої води в конденсаторі Gv, що пояснюється намаганням ефективно використовувати плівкові апарати роторного типу за рахунок забезпечення кращих умов теплообміну в ПАРТ, що досягається при зануренні лопатів у шар рідини.

Для математичного опису ПАРТ умовно виділимо в ньому основні елементи: нагрівальну камеру – парову сорочку апарату, поверхню нагріву, парорідинній простір і розглянемо процеси в цих елементах у їх взаємозв’язку.

Рівняння теплового балансу парової сорочки має вигляд:

,                                                                             (2)

де             - витрати гріючої пари кг/с,  - ентальпія гріючої пари, Дж/кг,  - ентальпія конденсату, Дж/кг,  - температура гріючої пари, K,  - коефіцієнт тепловіддачі від гріючої пари до стінки корпусу апарату Вт/м2град.,  - площа зовнішньої поверхні стінки корпусу, м2,  - температура стінки корпусу, К.

Рівняння теплового балансу стінки представимо як:

,                                             (3)

де   - температура плівки, К,  - коефіцієнт тепловіддачі від стінки корпуса до плівки Вт/м2град,  - площа внутрішньої поверхні стінки корпусу м2.

Для визначення коефіцієнту тепловіддачі від стінки корпуса до плівки розглянемо деякі аспекти теплообміну в плівкових роторних апаратах.

Інтенсивність процесів тепло- і масообміну в тонких шарах залежить від густини зрошення (товщини плівки) і від ступеня турбулізації її течії. При деяких критичних значеннях телового потоку, густини зрошення та кількості обертів ротора  залежність  від цих факторів набуває доволі складного характеру, що пов’язано з гідродинамікою процесу, та умовами впливу лопастей на плівку.

При стіканні тонкої  плівки рідини по поверхні її товщина визначає гідродинаміку течії, її тепло- і масообмін. Зокрема занадто товстий шар рідини зменшує коефіцієнт тепловіддачі випарюваної речовини. Якщо ж плівка занадто тонка – підвищується ймовірність появи “прогалин” (ділянок не покритих шаром рідини).

Змочуваність поверхні нагрівання, що визначає інтенсивність тепловіддачі, залежить від числа оборотів ротора.. При малих числах оборотів (низькі лінійні швидкості лопатів ротора) розподіл плівки рідини по поверхні нерівномірний і остання використовується неефективно. Рівномірне змочування (при постійній густині зрошення) може бути досягнуте за рахунок зміни числа обертів. Збільшення лінійної швидкості руху лопатів ротора приводить до деякого згладжування напливної хвилі рідини перед лопатем і більш рівномірного розподілу шару по поверхні. Початковий період обертання, можна ототожнити з ділянкою гідродинамічної стабілізації, характерним для гравітаційного стікання плівки. Тут можна чекати знижених значень коефіцієнтів тепловіддачі внаслідок нерівномірного і неповного змочування поверхні. Підвищення  повинне спостерігатися при досягненні визначеного числа обертів, що забезпечує повне змочування.

Мінімальну густину зрошення для турбулентного руху плівки знаходимо з критеріальної залежності:

,                  (4)

де             - критерій Вебера,

 - критерій Фруда.

На рисунку1 зображена крива, відображаюча аналітичну залежність мінімальної густини зрошення від числа обертів ротора.

Рис. 1 Залежність мінімальної густини зрошення від числа обертів ротора (z=2)

В рівнянні теплового балансу для плівки рідини, окрім теплоти, переданої від гріючої пари, враховувалость тепло підведене за рахунок енергії дисипації, котра залежить від потужності, що визначається на перемішування:

,                              (5)

де      - витрата  вихідної  рідини  кг/с,   - питома теплоємність вихідної рідини Дж/кг град.,  - температура вихідної рідини, К,  - розмірний коефіцієнт,  - потужність, витрачена на перемішування Вт,   - кількість вологи , що випаровується кг/с ,  - питома теплота пароутворення, Дж/кг,  - витрата рідини на виході з апарату кг/с,  - питома теплоємність рідини на виході з апарату Дж/кг град.

Рівняння теплового балансу конденсатора представлені:

                                                       (6)

де             - коефіцієнт тепловіддачі  від  вторинної  пари до охолоджувальної води, Вт/м2град,  - поверхня теплообміну конденсатора, м2,  - температура вторинної пари, К,  - температура охолоджувальної води на вході і виході з конденсатора відповідно, К,  - витрати охолоджувальної води, кг/с,  - теплоємність охолоджувальної води, Дж/кг град.

Рівняння матеріального балансу ПАРТ за абсолютно сухої речовини логічно записати:

,                                                                                         (7)

де            .

Враховуючи вищезазначені керуючі збурення, число обертів ротора n і витрати холодної води Gv, розв’зано ситему рівнянь математичної моделі (2), (3), (5), (6) та (7) та отримано поверхні характеризуючі зміну коефіцієнту масовіддачі (рисунку 2) та витрати продукту на виході (рисунку 3).

Рис. 2 Залежність коефіцієнту масовіддачі в апараті від числа обертів ротора

та витрати охолоджуючої води (z=2)

Рис. 3 Залежність витрати продукту на виході з апарату від числа обертів ротора

та витрати охолоджуючої води (z=2)

На рисунку 4 зображено результати розв’язку рівнянь математичної моделі для різних конструктивних параметрів.

Рис. 4 Залежність витрати продукту на виході з апарату від числа обертів ротора при різних кількостях лопатів ротора ПАРТ

Границі зміни швидкості обертання ротора вибрані 5,83 – 25 об/с. На витрати холодної води також накладені обмеження, пов’язані з нормальним функціонуванням ПАРТ в режимі випаровування та з пропускною здатністю обладнання.

З урахуванням обмежень, що накладаються на керуючі збурення і пов’заних з ефективним використанням і можливостями технологічного обладнання, задача оптимізації технологічного режиму роботи ПАРТ (1) може бути представлена таким чином:

                                                               (8)

Математична модель статики процесу випаровування в ПАРТ має складну структуру, що значно ускладнює пошук оптимуму цільової функції, застосовуючі класичні методи оптимізації. Використання методів, які базуються на основі еволюційних обчислень, а саме генетичних алгоритмів, значно спрощує  пошук оптимуму.

Генетичні алгоритми являють собою алгоритми пошуку, засновані на принципах, схожих схожих на принципи природнього відбору та генетики. В загальному випадку вони  поєднують у собі принцип виживання найперспективніших особин-рішень та структурований випадково-детермінований обмін інформацією, в якому присутній елемент випадковості, моделюючий природні процеси спадковості та мутації.

Виділимо п’ять основних відмінностей генетичних алгоритмів від традиційних:

генетичні алгоритми працюють з кодами, в яких представленно набір параметрів, які напряму залежать від аргументів цільвої функції; для пошуку генетичний алгоритм використовує декілька точок пошукового простору одночасно, тобто оперує одразу з усією сукупністю можливих значень; генетичний алгоритм в процесі роботи не використовує додатковіх значень, що дозволяє значно прискорити розрахунки; генетичній алгоритм використовує як ймовірнісні правила для знаходженяя нових точок пошуку, так і детерміновані для  переходу від одних точок до інших; генетичні аглоритми використовують одну й ту ж стратегію для пошуку оптимуму як для унімодальних так й для багатоекстремальних функцій.

Генетичний алгоритм оперує кодовими послідовностями – кодами невідносно до їхньої смислової інтепретації. Кожна кодова послідовність являє собою точку простору пошуку.

На кожному кроці роботи генетичний алгоритм використовує декілька точок пошуку одночасно. Сукупність цих послідовностей являється набором кодових послідовностей (особин), котрі формують вихідну множину рішень (популяцію). Кількість осіб в популяції – розмір популяції.

Загальна структурна схема генетичного алгоритму представлена на рисунку 5

Рис. 5 Структура генетичного алгоритму

Розглянемо роботу генетичного алгоритму. Формування вихідної популяції К використовується з використанням будь-якого випадкового закону розподілу, наприклад, рівномірного, на основі я кого й відбуваться вибір деякого числа точок пошукового простору.

В основі оператора відбору, котрий служить для вибору батьківських пар та знищення неперспективніх особин, лежить принций «виживає сильніший».

Ймовірність участі і-тої послідовності в процесі обміну обчислюється за формулою:

                                                                                     (9)

де  - розмір вихідної множини,  - номер кодової послідовності,  - значення цільової функції  для і-тої послідовності.

Як результат роботи алгоритму відбираються найперспективніші особи (еволюція до локально-оптимального рішення).

Робота алгоритму припиняється в випадку виконяння однієї з умов зупинки алгоритму: сформовано задане число поколінь, популяція досягла заданого рівня якості, досягнуто певного рівня збіжності, при котрому покращення популяциії вже не відбувається.

Після роботи генетичного алгоритму з кінцевої популяції обирається та особина, що дає мінімальне (максимальне) значення цільвої функції та являється, в результаті результатом роботи генетичного алгоритму.

Для визначення мінімуму цільвої функції Sk визначимо деякі харатеристики генетичного алгоритму наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Харатеристики генетичного алгоритму

Характеристика

Значення

Розмір популяції

20

Початкові значення кодових послідовностей в діапазоні

1..20

Закон формування вихідної популяції

нормальний

В таблиці 2 наведено результати відпрацювання алгоритму. Задачу розв’язано для різних конструктивних параметрів.

Таблиця 2

Результати роботи алгоритму

Кількість генерацій

135

12

0,16

8,13549

0,07835

0,06

146

6

0,17

10,6455

0,08678

0,06

120

6

0,2

10,7116

0,08836

0,06

150

3

0,2

13,4106

0,09202

0,06

150

2

0,2

15,3572

0,09385

0,06

Отже варіюючи кількість обертів ротора ПАРТ можливо підвищити продуктивність апарату, регулюючи концентрацію на виході зміною витрати охолоджуваної води. При чому слід враховувати, що для апаратів з більшою кількістю лопатів число обертів, при якому досягається оптимальний режим роботи менше.

 

In this article we descry scopes of use rotary film evaporators and problems concerned with significant part of power inputs that emerge when we use evaporators. For problem-solving we pose a problem to optimize technological and construction activity attributes. As feasible solution we offer to choose production of output stream like criterion of optimality when value of concentration is given. Accepted control action is swiftness of rotor and intensity of cool water flow at the point of entry of barometric steam condenser. We discuss factors that influencing at heat emission in evaporators.  For parameters determination we use optimization methods based on genetic algorithms. The results of finding technological mode of operation in which we can get maximal productivity are presented here. Also the guidelines according selection of the best mode of operation when construction solutions are different are given in this article.

 

1.                   Ладієва Л.Р., Оптимізація технологічних процесів// Політехніка, Київ. – 2004 – 192 ст.

2.                   Воронцов Е.Г., Тананайко Ю.М., Теплообмен в жидкостных пленках// Техника, Киев, - 1972 – 194 ст.

3.                   Жученко А.І., Математичне моделювання випарних установок// Політехніка, Київ. – 2004 – 144 ст.

4.                   Назаров А.В., Лоскутов А.И., Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и оптимизации систем// Наука и техника, Санкт-Петербург, - 2003 – 384 ст.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Ладієва Л.Р.,. Жулинський О.А Оптимізація установки контактної мембранної дистиляції.

Ладієва Л. Р., Жулинський О. А. Математична модель процесу контактної мем-бранної дистиляції

Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції

Тулученко Г.Я., Шипілов Ю.Г. Про можливості моделювання процесу нейтралізації стандартними засобами ППП Spline Toolbox системи Matlab

Крючковський В.В. Прийняття рішень при бюджетному інвестустуванні на основі моделі аналізу вигід і витрат

Дубік Р.М., Ладієва Л.Р. Математична модель розділення неоднорідних рідких систем

Хобин В.А. Бабиков А.Ю. Системы экстремального управления молотковыми дробилками с функцией гарантированного соблюдения тепловых режимов их электродвигателей.

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності

Китаев А.В., Клементьев А.В., Якимчук Г.С. Внешние характеристики бесконтактного совмещённого синхронного электрического генератора с периодически изменяющейся структурой обмотки ротора.

Рудакова А.В., Кузик О.В. Использование метода динамического программирования Беллмана в задачах оптимизации быстродействия манипулятора

Хомченко А.Н., Цыбуленко О.В., Дембровская М.В. Барицентрические оценки электростатического поля в круге.

Кирюшатова Т.Г., Чёрный С.Г. Моделирование процессов распределения функ-ций персонала в управлении организацией.

Оптимальное управление объектами и системами

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення

Тимченко В.Л. Формирование динамических принципов управления подвижным объектом на основе метода структурно ― переключаемых обратных связей

Лебеденко Ю.О., Рудакова Г.В. Модель нечіткого виводу для оптимального управління перетворювачем частоти в системах автономного живлення

Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції

Писаренко А.В., Дробот І.Ю. Алгоритм синтезу систем зі змінною структурою у ковзному режимі

Погребняк И.Ф. Формализация проблемы управления организационными системами в условиях неопределенности

Батюк С.Г., Олійник С.Ю. Методика оптимальної фільтрації даних температурного контролю турбогенераторів в умовах значних промислових перешкод.

Дорогов А.Ю., Лесных В.Ю., Раков И.В., Титов Г.С. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.

Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

Лебеденко Ю.О. Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу

Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.

Стопакевич А.А. Новые соотношения для синтеза цифровых оптимальных одномерных систем управления для объектов с запаздыванием.

Ладієва Л.Р.,. Жулинський О.А Оптимізація установки контактної мембранної дистиляції.

Батурінець Є. В., Пасенченко Ю. А. Управління матеріальними запасами з обмеженнями на складські приміщення

Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.

Рябкин Ю.В, Карнаух В.В. Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе.

Песчанский А.И. Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента.

Лебеденко Ю.А. Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением.

Исаев Е.А., Чернецкая И.Е., Завальнюк О.П. К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане.

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов.

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.

Поливода О.В., Бражник А.М. Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении

Марасанов В.В., Забитовская О.И., Щербина Е.В. Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей.

Балтовский А.А. Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений

Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.

Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий.

Чернецкая И.Е., Исаев Е.А., Лебеденко Ю.А. Система автоматической оптимизации окомкования железорудного концентрата в условиях ЦГОКа

Червинський В.В., Бессараб В.І. Ієрархічна система оптимального управління установкою з газифікації вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром

Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем

Кучеров Д.П. Алгоритм обучения субоптимальному по быстродействию управлению динамической системой второго порядка без нулевых полюсов

Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Лобок О.П. Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для об'єктів одного класу.

Маломуж Т.В. Оптимальное управление на основе интеллектуальных систем

Марончук И.Е., Кучерук А.Д., Данилец Е.В., Ерохин С.Ю., Чорный И.В. Опти-мизация двухкоординатных позиционно-чувствительных фотоприемников.