Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы

Моделирование объектов и систем управления

ААЭКС, №1(25), 2010

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта
В статті розглядається метод розрахунку перехідних процесів у неперервні системі керування за імпульсною характеристикою об’єкта. Метод дозволяє використовувати в якості динамічних властивостей об’єкта керування його імпульсну характеристику. Запропонований підхід дає можливість виключити етап апроксимації при розрахунках системи керування, що дозволяє зменшити похибку моделювання за рахунок суб’єктивного вибору структури апроксимуючої залежності. Метод може використовуватися спеціалістами із автоматизації для аналізу та настройки неперервних систем керування. дальше »


Дорошкевич В.К., Пироженко А.В., Хитько А.В., Хорольский П.Г. К определению требований к системам увода космических объектов
Статья посвящена формированию требований к системам увода с рабочих орбит в безопасные области космических аппаратов (КА), завершивших свое активное существование. Проведен анализ по массам и орбитам запусков КА, выведенных или предполагаемых к запуску в 2006..2011 гг. Показано совпадение существующих и прогнозируемых тенденций запусков. Проанализированы требования к системам увода. Определен критерий их оптимальности – минимум затрат на выполнение задачи – и определяющие его факторы. Определены требования к маневрам увода, собственно маневры и их привязка к различным орбитам. Оценены ожидаемые затраты энергетики для их реализации в виде требуемых запасов характеристической скорости. . дальше »


Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы синхронного двигателя с неявнополюсным ротором по данным каталога
В работе показано, что приведенных в каталогах данных на синхронные двигатели вполне достаточно для разработки алгоритма определения параметров схемы замещения и основных показателей работы, построения векторной диаграммы и характеристик. Установлено также, что угол θ является удобным переменным параметром, в функции которого выгодно строить не только зависимость момента, но и остальные показатели: ток, мощность, к.п.д. и т.п., используя относительные значения. В таком случае процесс расчета семейства рабочих характеристик можно свести к операции перестроения. дальше »


Носов П.С., Косенко Ю.І. Нечіткі моделі і методи ідентифікації та прогнозу стану інформаційної моделі студента
У даній роботі розглянуті основні принципи і комбінації застосування математичних моделей спрямованих на вирішення проблеми виявлення зв'язків між інженерними і спеціальними дисциплінами в ході підготовки студентів. Використання моделей спрямоване на формалізацію і упорядковування бази знань ІМС. Застосування експертної системи підтримки прийняття рішень дасть можливість зменшити суб'єктивний вплив на підготовку студентів, а також підвищити інформативність навчального процесу. дальше »


Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції
Представлена математична модель процесу газової мембранної дистиляції. При створенні математичної моделі процесу використали підхід застосований при розробці математичної моделі процесу контактної мембранної дистиляції. Механізм переносу тепла через мембрану з парою і через структуру мембрани описувався з урахування зміни швидкості і температури пари в порах мембрани. Методика чисельного розрахунку побудована на основі методу кінцевих об’ємів і алгоритмі сегрегації. . дальше »


Ляшенко С.А, Ляшенко А.С. Оценка модели псевдолинейной регрессии
Рассмотрены проблемы автоматизированных систем управления технологическими процессами в сахарном производстве. Исследованы алгоритмы оценивания параметров математической модели сложных динамических объектов и процессов. Предложен комбинированный модифицированный алгоритм, обладающий хорошими фильтрующими свойствами. Применение в предложенном алгоритме дополнительной положительно определенной матрицы позволяет обеспечить устойчивость процесса оценивания. дальше »


Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності
Розглянуто проблеми автоматизованих систем управління технологічними процесами в цукровому виробництві. Досліджено алгоритми оцінки параметрів математичної моделі складних динамічних об’єктів та процесів. Запропоновано комбінований модифікований алгоритм, який має добрі фільтруючі властивості. Використання в запропонованому алгоритмі додаткової позитивно визначеної матриці дозволить забезпечити стійкість процесу оцінювання. дальше »


Войтенко В.В., Дикусар Е.В, Ситников В.С. Определение частоты среза устройства сглаживания данных на основе метода скользящего среднего
В работе предложена разработка алгоритма и диалогового интерфейса расчета характеристик эффективности на начальной стадии проектирования целевых компьютерных систем. Предложен способ оценки степени принадлежности этих характеристик, при условиях максимально удовлетворяющих информационные потребности разного уровня пользователей. дальше »


Славко О.Г. Порівняльний аналіз керування регулятором на основі локальної моделі керованого процесу та П-регулятором
У роботі проведений частотний аналіз пристрою згладжування даних на основі методу ковзаючого середнього. Показана неможливість аналітичного визначення частоти зрізу АЧХ пристрою згладжування. Запропонований підхід, на основі чисельних методів, для визначення цієї частоти табличний. Визначені абсолютна і відносна погрішності обчислення частоти зрізу. дальше »


Соколов А.Е., Махова Е.О. Моделирование процесса принятия педагогического решения при компьютеризированном обучении
Предложено рассмотреть полезность альтернативы при принятии педагогического решения как функцию от характеристик обучаемого, задаваемых его моделью. Построена теоретико-множественная модель принятия педагогического решения. дальше »


ААЭКС, №2(24), 2009

Кириллов О.Л. , Якимчук Г.С. Моделирование процесса управления системой перегрузки углеводородных жидких топлив
В работе рассмотрена общая тенденция развития операции перегрузки. Показано адаптацию ис-следуемой операции к системам автоматической перегрузки углеводородных жидких топлив (УЖТ). С помощью компьютерной программ MatLab проведено моделирование процесса перегрузки с дискретизацией элементов системы и анализом получаемых выходных характеристик. Результат рассмотрения имеет целью показать реализацию теоретических выводов и расчетных параметров в виде замкнутой системы, обеспечивающей реализацию требуемых режимов заполнения УЖТ в условиях электростатической безопасности (ЭСБ). Рассмотрено влияние режимов постоянного, изменяющегося и оптимального расходов на формирование заряда поверхности УЖТ и время проведения грузовой операции. Показана возможность влияния видов звеньев регулятора на формирование режимов перегрузки. В результате показана возможность постройки автомата заполнения по необходимым режимам, определена связь между режимами и формируемым потенциалом поверхности j УЖТ, подтверждена ЭСБ управления сис дальше »


Тодорцев Ю.К., Ларіонова О.С., Бундюк А.М. Математична модель контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки
Представлена математична модель контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки. Отримана модель може бути використана для дослідження динамічних властивостей контура. дальше »


Селяков Е. Б. Моделирование требований к техническим системам методами математической логики
В статье рассмотрен способ моделирования взаимосвязей между требованиями к технической системе посредством задания предикатов отношений между множествами требований. За счёт применения аппарата математической логики данный способ моделирования требований даёт возможность алгоритмизировать решение таких задач автоматизированного проектирования, как определение необходимых требований к системе и проверка набора требований на полноту. дальше »


Хомченко А.Н., Литвиненко Е.И. Метод барицентрического усреднения граничных потенциалов электростатического поля
Описан метод барицентрического усреднения с трилинейным, трикубическим и тригонометрическим базисами. дальше »


Шейник С.П., Рудакова А.В. Использование функций принадлежности для моделирования параметров распределенных объектов
В статье рассмотрены возможности применения функций принадлежности для моделирования учета различных коэффициентов в пространственно распределенных объектах. Для формирования зависимостей использованы функции принадлежности Π-образного вида, которые получены на основе S и Z-образных функций принадлежности.  Проведено моделирование функций принадлежности и пространственных коэффициентов k(x), зависящих от одной и  двух координат. дальше »


Яшина К.В., Садовой А.В. Комплексная математическая модель тепловых процессов, происходящих в дуговых электросталеплавильных печах
В статье приведено исследование тепловых процессов в дуговых электросталеплавильных печах переменного тока с учетом значений мощности, подаваемой в печь каждым электродом; количества тепла химических реакций; составов шихты, расплава, шлака и печного газа; формы печи. дальше »


ААЭКС, №1(23), 2009

Боярчук В.П., Сыс В.Б. Экспериментальные исследования влияния технологии шлихтования на изменение жесткости текстильных нитей
Проведены экспериментальные исследования на экспериментальной установке при статическом и динамическом нагружении по изучению влияния технологии шлихтования (натяжения, влажности, величины приклея) на изменение величины жесткости закрепленных текстильных нитей. Результаты исследований подтверждают возможность корректировать значение величины жесткости основы к желаемому значению с помощью технологических параметров шлихтования, показали достоверность и адекватность методик измерения жесткости, возможность измерения жесткости с необходимой точностью, удовлетворяющей требования автоматической системы управления шлихтовальной машины, возможность их использовать в средствах контроля величины жесткости основ в шлихтовании. дальше »


Русанов С.А., Луняка К.В., Клюєв О.І., Глухов Г.М. Математичне моделювання робочого процесу в апаратах з віброкиплячим шаром та розробка систем автоматизованого моделювання гідродинаміки віброкиплячих шарів
Розглянута математична модель процесу віброкипіння сипкого матеріалу стосовно до двовимірного процесу в апаратах з протяжними вібруючими лотками та особливості розробки систем автоматизованого моделювання поведінки шарів сипких середовищ у відповідних апаратах. дальше »


Дмитриев С.А., Попов А.В. Построение портрета неисправностей проточной части газотурбинного двигателя на примере АИ-25
Статья посвящена вопросам обеспечения заданного уровня безопасности полётов и повышения эффективности использования воздушных судов путем разработки и внедрение в практику эффективных систем оценки технического состояния объектов эксплуатации. дальше »


Горач О.О., Тернова Т.І. Моделювання технологічного процесу одержання трести при використані штучного зволоження з урахуванням складу мікрофлори
У роботі наведено результати моделювання і досліджень видового та кількісного складу мікрофлори, яка розвивається на стеблах льону олійного в процесі одержання трести з використанням штучного зволоження. дальше »


Завальнюк И.П. Исследование процесса торможения автомобиля как критического режима динамической системы
Согласно названию в статье исследуется процесс торможения автомобиля как критический режим динамической системы. Подробно рассмотрена расчетная схема автомобиля для анализа колебаний. Большое внимание уделено моделированию процесса торможения в программе MATLAB. Такое моделирование позволило определить условия возникновения ударных нагрузок в подвеске автомобиля при экстремальном торможении. дальше »


Казак В.М, Лейва Каналес Родриго, Яковицкая Е.Ю. Моделирование динамики полета магистрального самолета на исследовательском стенде
Проведен анализ модели динамики полета магистрального самолета, предъявлены требования к ней. Предложена математическая модель динамики полета магистрального самолета и его инерциальной навигационной системы, пригодная для имитации полета на имитационном стенде при сертификационных испытаниях ВСУП. дальше »


Дубік Р.М., Ладієва Л.Р. Математична модель розділення неоднорідних рідких систем
Розроблено математичну модель динаміки процесу контактної мембранної дистиляції, призначена для цілей керування процесом виділення токсичних компонентів неоднорідної рідкої системи для збереження екологічної рівноваги. дальше »


Григорова Т.М., Усов А.В. Вероятностно-статистическое моделирование маршрутизированных пассажиропотоков в крупных городах
Рассмотрена теоретико-вероятностная модель оптимизации продолжительности интервалов времени между транспортными средствами, движущимися по каждому маршруту. Целью моделирования  является минимизация суммарных расходов транспорта на перевозки и потерь времени пассажиров. При пуассоновских потоках пассажиров и транспорта критерий принимает вид выпуклой дифференцируемой функции. Приведен пример для двух маршрутов. дальше »


Хобин В.А., Титлова О.А. Определение температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре АДХМ по результатам измерений температуры его поверхности
Рассмотрен вариант построения блока расчета значения недоступной для непосредственного измерения температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины. Он реализует в реальном времени процедуру решения обратной задачи моделирования температурного поля внешней поверхности дефлегматора. Устойчивость процедуры при широких диапазонах изменения исходных данных обеспечивается алгоритмом самонастройки. дальше »


Хомченко А.Н., Козуб Н.О. Задачі наближення функцій: від лагранжевих до серендипових поліномів
Розглядається можливість створення інформаційної технології наближення функцій за допомогою серендипових поліномів. дальше »


Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ поведения генератора постоянного тока по данным каталога
В статье показано, что при использовании технических показателей, приводимых в каталогах, можно выполнить подробное исследование поведения генераторов постоянного тока, включая расчет параметров схемы замещения, а также все его основные характеристики. Для построения внешней и регулировочной характеристики машины разработан метод пропорциональных отрезков, который при сопоставлении его с традиционным подходом, основанным на использовании характеристического треугольника, выглядит намного проще и более эффектно. По аналогии с двухполюсником в состав основных характеристик генераторов постоянного тока введено семейство зависимостей (семейство рабочих характеристик), что способствует полноте выполняемого анализа. дальше »


Шеховцов А.Н., Козел В.Н. Построение математической модели формирования распределенных систем
В данной статье предложен алгоритм построения математической модели на базе ориентированного графа и теории массового обслуживания для построения распределенной обработке информации, в которой циркулируют потоки информации. Приведены оснофные характеристики одноканальных и многоканальных систем массового обслуживания. Приведены основные результаты и выводы. дальше »


ААЭКС, №2(22), 2008

Квасницкий В.В., Ермолаев Г.В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б.В., Квасницкий В.Ф. Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов
Методами аналитическим и компьютерного моделирования определено распределение напряжений в узлах типа однослойных, нагруженных внутренним давлением или неравномерно нагретых по толщине, и  двухслойных втулок, равномерно нагретых. Установлено, что компьютерное моделирование, по сравнению с аналитическим решением не уступается ему по точности, но и является более совершенным, так как позволяет учитывать фактически существующие граничные условия. дальше »


Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы трансформатора по данным каталога
В работе приведен подробный алгоритм исследования трансформатора по справочным данным, которые приводятся в каталоге. Решены задачи по определению параметров схемы замещения, нагрузочного сопротивления номинального режима и поведению показателей работы трансформатора при переменной нагрузке. Материал статьи представляет интерес для специалистов, занимающихся проектирования систем электроснабжения. дальше »


Хомченко А.Н., Колесникова Н.В. Явление «сверхсходимости» в задаче Прандтля для уравнения Пуассона
Описан алгоритм поиска узлов суперсходимости в процедуре гармонического усреднения граничных потенциалов. дальше »


Михайловская Т.В., Михалев А.И., Гуда А.И. Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов
Приведены термодинамические основы построения правил клеточных автоматов при математическом моделировании затвердевания. Сформулированы правила взаимосвязи удельной энергии клетки и ее состояния с учетом фазового перехода при затвердевании. Проведено исследование правил клеточных автоматов для моделирования затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов. дальше »


Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов
Разработаны математические модели и алгоритмы формализации взаимосвязи внешних факторов и психофункциональных характеристик пользователей на основе теории нечетких множеств и  генетических алгоритмов при определении наибольшей релевантности принимаемых решений. Созданы программные средства автоматизации расчета релевантности при управлении автоматизированными системами. дальше »


Передерій В.І., Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі
Розроблена  математична модель та алгоритм автоматизації, за допомогою якого визначаються динамічні характеристики та параметри комп’ютеризованих систем,  працюючих у реальному часі. дальше »


Рудакова А.В. Проблемы интеграции сложных систем
В статье рассматриваются вопросы формализации описания процедуры интеграции систем, пригодной для разработки методов корректной композиции сложных систем с сохранением основных свойств. Приведена методика получения уравнений состояния новой системы с учетом новых коммутационных связей, определенных при интеграции. Определено влияние новых межсистемных связей на изменение структуры матриц, описывающих систему в пространстве состояний. дальше »


Селін Ю.М. Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції
Наведено приклад застосування алгоритму контекстних марківських моделей, який можна використовувати для вирішення задач аналізу поведінки часових рядів, які представлено в графічному вигляді. Зокрема його було застосовано для аналізу вібросигналу горизонтальної віброшвидкості перекриття споруд в м. Кривий Ріг. дальше »


ААЭКС, №1(21), 2008

Степанкова Г.А., Баклан І.В. Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж
Зроблений огляд існуючих гібридних моделей – прихованих марківських моделей і нейронних мереж. Розглянуті принципи комбінування нейронних мереж з прихованими марківськими моделями. Приведені короткі порівняльні характеристики систем, які використовують таку архітектуру. дальше »


Маркута О.В., Мысак В.Ф. Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов
В статье представлена программная реализация МГУА. С помощью разработанного приложения были исследованы следующие особенности метода: влияние на адекватность модели уровня шумов, количества отбираемых полиномов, размерности задачи, размеров подмножеств. Были представлены результаты исследований. дальше »


Славич В.П. Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів
Запропоновано модель управління режимами роботи світлофорної сигналізації на системі перехресть, що побудована на основі апарату нечіткої логіки. дальше »


Хомченко А.Н., Козуб Н.А. Геометрическое моделирование дискретных элементов с криволинейными границами
Построены новые геометрические модели конечных элементов с криволинейными границами. дальше »


Chizhenkova R.A. Mathematical Aspects of Bibliometrical Analysis of Neurophysiological Investigations of Action of Non-ionized Radiation (Medline-Internet)
Bibliometrical data on investigations carried out in different neurophysiological objects (the brain, the cortex, neurons, nerves) with application of electromagnetic, magnetic, and electrical fields are presented. Quantitative characteristics of publications of choose subdivisions during 35-year time interval (1966-2000) are considered. Dynamics of number of papers of these trends is analyzed. Conclusion about prospects of investigations of action of non-ionized radiation in neurophysiological objects is done. дальше »


Шелестов А.Ю Имитационная модель взаимодействия GRID-узлов с очередью доступа к общей памяти
В статье рассматривается модель взаимодействия Grid-узлов с очередью доступа к общей памяти, построенная на основе аппарата сетей Петри. Исследованы структурные свойства модели, в частности, показано, что построенная сеть является ограниченной, живой и не содержит недостижимых позиций. Для построенной сети проведен также анализ выполнимости свойств взаимного исключения и справедливости. дальше »


Китаев А.И., Глухова В.И. Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога
В статье показано, что данных каталога вполне достаточно для всестороннего исследования показателей работы асинхронного двигателя. По его результатам может быть дано наглядное графическое изображение моментной, механической и всех рабочих характеристик, определены параметры схемы замещения, построены векторные диаграммы и т.д. С практической точки зрения приведенный материал будет интересен для специалистов по электроприводу и системам автоматического управления. дальше »


ААЭКС, №2(20), 2007

Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Кроптя А.В. Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса
Розглянуто ефективність функціонування мережі Байєса з точки зору розповсюдження невизначеностей між вузлами мережі. Наведено критерій для кількісного аналізу об’єму інформації, що передається між елементами мережі. Дані рекомендації для побудови структури МБ. дальше »


Исаев Е.А., Наговский Д.А. Математическое описание влияния кривизны контактирующих тел на угол смачивания жидкости в межчастичном пространстве
В статье исследуется влияние кривизны тел на краевой угол смачивания Θ. Рассматривается система твердое тело-жидкость-газ. Рассматриваются варианты сцепления как подобных частиц, так и частицы с плоскостью. Получена математическая модель, связывающая равновесный краевой угол смачивания с геометрией контактирующих сферических частиц и наличием жидкостной прослойки между ними, а также произведен анализ модели на предмет соответствия ее физическим представлениям о капиллярном взаимодействии различных по характеру кривизны поверхностей дальше »


Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Полищук И.А. Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab
В статье выполнен обзор существующих методик для учета ограничений в виде неравенств на управляющее воздействие. Основное внимание уделяется использованию алгоритмов с компенсацией интегрального насыщения и проводится их сравнение. дальше »


Ложечников В.Ф., Михайленко В.С., Максименко И.Н. Аналитическая много режимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности
Разработана много режимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности. Полученная модель позволяет синтезировать современную многомерную оптимальную систему управления технологическим участком и исследовать ее работу в сравнении со штатной АСР. дальше »


Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами
Разработаны математические модели и алгоритмы формализации взаимосвязи внешних факторов и психофункциональных характеристик на основе теории нечетких множеств для определения релевантности принимаемых решений пользователями. Созданы программные средства автоматизации расчета оптимальных решений при управлении автоматизированными динамическими системами. дальше »


Хомченко А.Н. Новые решения обобщенной задачи Бюффона
Анализируются три различных решения обобщенной задачи Бюффона. дальше »


Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління
У статті досліджено процес горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання на основі рішень системи рівнянь хімічної термодинаміки, що дозволяє визначити достатньо детальний склад димових газів. Результати дозволяють формалізувати задачу управління процесом горіння на основі узагальненого еколого-економічного критерію оптимізації. дальше »


ААЭКС, №1(19), 2007

Передерій В.І.,Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі
Розроблена математична модель та алгоритм автоматизації, за допомогою якого визначаються динамічні характеристики та параметри комп’ютеризованих систем, працюючих у реальному часі. дальше »


Китаев А.В., Сушич Е.Ф. Расчет погрешностей измерительных трансформаторов.
В работе предлагается новая методика определения погрешностей измерительных трансформаторов тока и напряжения, основанная на использовании основных уравнений четырехполюсника. Такой подход исключает замысловатость в изложении материала, придает ему строгость, логичность и лаконичность. Получающиеся при этом расчетные соотношения просты, компактны, удобны в расчетной практике и абсолютно корректны. дальше »


Клименко А.К. Об упрощенном численном конструировании обратной модели динамического объекта.
Рассматриваются вопросы конструирования обратных моделей линейных динамических объектов, которые являются односвязными, описываются уравнениями произвольного порядка и /или обладают чистым временным запаздыванием. Задачи решаются на средствах дискретной вычислительной техники с использованием компьютерной алгебры. дальше »


Козуб Н.А., Манойленко Е.С., Хомченко А.Н. Температурный тест для модифицированных базисов бикубической интерполяции.
Представлены новые модели бикубической интерполяции. Для тестирования вычислительных свойств моделей используется взвешенное усреднение граничных температур на квадратной пластине. дальше »


Николаенко Ю.И., Моисеенко С.В. Моделирование гармонического полиномиального базиса гексагона.
В работе продемонстрировано построение гармонического полиномиального базиса гексагонального элемента с 6-тью узлами в вершинах с помощью алгебраического метода. Проанализированы основные свойства полученного базиса. дальше »


Тищенко И.А., Лубяный В.З. Математическое моделирование вокодера для определения оптимальной формы импульса сигнала возбуждения.
Актуальной задачей компьютерной телефонии является хранение телефонных переговоров. С целью экономии объема памяти при хранении речи используется её кодирование в виде параметров. С помощью математического моделирования обработки реального речевого сигнала системой сжатия речи определена оптимальная форма импульса возбуждения основного тона для вокодера на основе лестничного фильтра. Было показано, что оптимальная форма импульса возбуждения для различных гласных практически совпадает и может быть аппроксимирована трапециидальным импульсом. дальше »


ААЭКС, №2(18), 2006

Китаев А.В., Сушич Е.Ф. Приложение положений теории дросселя и трансформатора к расчету и анализу электромагнитом переменного тока.
В работе показано, что рассматривая электромагниты переменного тока в рамках единого семейства таких электротехнических устройств, как дроссели и трансформаторы, можно построить их анализ в простой и компактной форме. Тем самым достигается связь таких научных направлений, как дальше »


Попруга А.Г. Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии.
В статье на основе теории Максвелла, теоремы Пойнтинга-Умова, уравнения и функций Беселля разработана математическая модель для определения активного и внутреннего индуктивного сопротивлений цилиндрического провода нагревателя. Для подтверждения адекватности математической модели приведены результаты экспериментов по определению активного, индуктивного сопротивлений, магнитной проницаемости, удельной проводимости нихромовых проводов двух различных диаметров. дальше »


Тернова Т.І. Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини.
У даній статті розглянуті питання побудови математичної моделі тканини з урахуванням технології ткацтва. Проаналізовано моделі руху, що породжують топологію переплетення ниток у тканинах. Отримано математичну модель тканини, що враховує топологію переплетення ниток. дальше »


Тулученко Г.Я. Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації.
В статті наведено опис математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційного модуля експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації. Показані приклади його практичного використання. дальше »


Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.
В роботі розроблено і проаналізовано регресійну модель процесу осадження дисперсної фази хвостів збагачення цирконових руд Маріупольського родовища, та запропоновано алгоритм екстремального управління дозуванням флокулянта у згущувач. дальше »


ААЭКС, №1(17), 2006

Астионенко И.А., Гучек П.И., Литвиненко Е.И., Хомченко А.Н. Моделирование физических полей с распределенными параметрами в многоугольных областях
На дискретном элементе в форме правильного пятиугольника показано существование альтернативных базисов: построено две системы полиномиальных функций алгебраическим и геометрическим методами и дробно-рациональный базис. Проведена проверка базисных функций на гармоничность согласно дифференциального критерия и интегральных критериев, дана вероятностная формулировка критерия гармоничности на пентагоне. Полученные результаты представляют интерес в задачах теории граничных потенциалов. дальше »


Марасанов В.В., Корень Е.В. Применение законов Кирхгофа для расчета тепломассообменных процессов в электрических машинах.
Рассмотрена возможность сведения электрической машины к схеме замещения и использования для расчетов тепловых потоков законов Кирхгофа. Учтены два способа представления: с помощью тепловых сопротивлений и с помощью тепловых проводимостей. дальше »


Становский А.Л., Кухаренко С.В., Колчин Р.В. Оценка адекватности аналитической модели управления запасами материальных ресурсов в многоуровневой логистической системе.
В статье представлен один из возможных подходов к оценке адекватности аналитической модели управления запасами материальных ресурсов в многоуровневой логистической системе. дальше »


Завальнюк И.П., Бражник А.М., Завальнюк О.П. Моделирование динамики выхода технологического аппарата из критического режима эксплуатации.
Рассматривается поведение динамической системы с малой диссипацией энергии при различном характере снятия нагрузки. Установлено, что в системе может произойти мощный удар из-за резкого снятия управления. Определен закон изменения управления, гарантирующий отсутствие ударных нагрузок в системе при выходе её из критического режима. дальше »


Русанов С., Луняка К., Карманов В. Математичне моделювання процесу віброкипіння сипких середовищ.
Розглянемо апарати з віброкиплячим шаром як об’єктів управління. На математичній моделі показано, що необхідна ретельна перевірка режимів роботи по визначенню можливої наявності недопустимих зон віброзрідження, відкликів на зміну вхідних параметрів та можливого виходу системи за межі гранично припустимих режимів роботи. дальше »


ААЭКС, №2(16), 2005

Гасанов А.С. Алгоритм адаптивного определения математических моделей объектов с помощью гармонического анализа
Рассмотрены вопросы применения фильтра Винера-Калмана для адаптивного определения математических моделей объектов с помощью гармонического анализа. Приведены вычислительные формулы и пример, характеризующий сходимость рекуррентных соотношений. дальше »


Завальнюк И.П., Бражник А.М. Исследование критических режимов автоколебательных систем
Рассматривается поведение автоколебательной системы при изменении функции диссипации. Установлено, что переход системы из одного состояния в другое носит квантовый характер. Определено, что при снятии управления система выходит из критического режима и выделяет накопленную энергию. дальше »


Клименко А.К. О влиянии конструктивных параметров обратной модели на её устойчивость
Рассматривается влияние дискретности времени и конструктиного сдвига времени на устойчивость дискретной обратной модели. Установлено условие устойчивости в функции исходных параметров моделируемого объекта и конструктивных параметров обратной модели. Рассмотрена граница устойчивости на плоскости параметров. дальше »


Тодорцев Ю.К. Беглов К.В. Максименко И.Н. Модели элементов установки теплоснабжения как объекта автоматизации
В данной статье рассматриваются математические модели элементов установки теплоснабжения, использующей нетрадиционные источники энергии. Эти модели позволяют составить обобщённую модель установки теплоснабжения при различных видах взаимосвязей между элементами. Также модели могут быть использованы при синтезировании регулятора оптимального управления такой установкой. дальше »


Вайсман В.А. Математическое моделирование процесса управления кинематической точностью шарико-винтовых передач
В статье изложено решение задачи статистического исследования кинематической точности шарико-винтовых передач (ШВП), что позволяет управлять процессом повышения их качества, минимизировать затраты времени на контроль точности изделий и повысить эффективность производства ШВП. дальше »


ААЭКС, №1(15), 2005

Хомченко А.Н., Моисеенко С.В. Лагранжева модель потенциального поля
В статье показана возможность конструкции многочлена в форме Лагранжа для интерполяции потенциального поля. Представляет интерес прямое построение девятипараметрического полинома Лагранжа на шаблоне повышенной точности с целью получения соответствующего КР-аналога. дальше »


Бабичева И.Ф., Бабичев С.А., Шарко А.В. Компьютерная модель автоматизированной системы технической диагностики механических характеристик металлов на основе вейвлет-анализа и нейросетевых технологий.
Рассмотрены возможности использования вейвлет–анализа и нейронных сетей в автоматизированных системах технической диагностики механических характеристик металлов. Разработана методика вейвлет–обработки одномерного сигнала, позволяющая получить наиболее оптимальный уровень вейвлет разложения. дальше »


Багашов И. И. Математическое моделирование работы горнорудного предприятия, функционирующего в различных рыночных условиях.
Рассмотрены вопросы математического моделирования горнорудного предприятия по обогащению руды в условиях современной конкуренции и монополии с целью максимизации прибыли. Для этих целей используется аппарат производственных функций и методы условной оптимизации. дальше »


Баранов Ю.В., Гречухин А.В., Гагарин В.В. Об одном методе построения нелинейной модели прогнозируемого процесса
Рассматривается задача построения нелинейной модели Гаммерштейна, используемой в целях прогнозирования. Предлагаются алгоритмы оценивания линейной и несимметричной нелинейной частей модели. дальше »


Болычевцев А.Д., Болычевцева Л.А., Быстрицкая Л.Б. Оценка качества числового многопараметрического контроля.
Рассмотрены особенности структуры показателей качества числового многопараметрического контроля. Приведены выражения потерь качества его положительных и отрицательных результатов. дальше »


Бразалук Ю.В., Евдокимов Д.В., Поляков Н.В. Исследование устойчивости вихревых структур путем численного эксперимента.
Статья посвящена проблеме устойчивости вихревых структур. Развитый в настоящей работе подход позволяет эффективно разрешенать указанные задачи. дальше »


Волков Д.А., Донец Л.Ю., Мирошниченко А.С. Характеристика комплексной специализированной информационной системы управления инженерными сетями на примере СПРВ.
В статье рассматривается возможность и целесообразность создания комплексной специализированной информационной системы управления инженерными сетями, основанной на интерфейсе ГИС и обладающей всеми преимуществами специализированных информационных систем. В статье предложена структура такой системы и приведен список задач, которые она может решать. дальше »


Гнатушенко В.В. Моделювання процесу формування цифрових сканерних зображень дистанційного зондування.
Робота присвячена розробці та дослідженню властивостей паралельно-проекційної моделі формування цифрових сканерних зображень дистанційного зондування з урахуванням специфіки їхнього формоутворення. дальше »


Дуравкин Е.В., Амер Таксин Каламех Абу Джаккар Использование аппарата Е-сетей для анализа распределенных программных систем.
Рассмотрены методы моделирования распределенных программных систем с использованием сетей Петри и их обобщений – Е-сетей. дальше »


Корчинский В.М. Информативность многоспектральных проекционных изображений.
Предложены количественные характеристики пространственных распределений яркости многотоновых проекционных изображений, полученных в различных спектральных диапазонах электромагнитного излучения. Приведена процедура их использования для определения относительной информационной значимости таких изображений. дальше »


Деревянко А.И., Михалев А.И., Власова Т.Е. Определение контуров на скейлинговых растровых изображениях.
Предложен метод определения порога бинаризации для выделения контуров растровых изображений, который основан на теории фракталов. В качестве критерия оценки порога бинаризации используются нарушения топологических свойств изображения, что связано со сменой фрактальной размерности. дальше »


Олейник Ю.Т. Моделирование инновационных рыночных стратегий.
Методами теории нечетких множеств и нечетких отношений построены модели зависимости качественных характеристик рыночного положения фирмы от соотношения предложения и спроса при реализации инновационных стратегий на товарном рынке. дальше »


Подмогильный С.Н. , Бараненко Р.В. Информационная система территориального управления земельными ресурсами.
Излагается информационно-аналитическая система управления земельными ресурсами региона, цель, задачи, ее структура, основные функции. Использование подобных систем позволит повысить эффективность хозяйственной деятельности в регионе. дальше »


Песчанский А.И., Приходько Р.А. Модель последовательно - параллельной технологической системы с учётом частичного календарного технического обслуживания.
Построена математическая модель и найдены приближенные значения стационарных характеристик надежности последовательно - параллельной системы с частичным календарным техническим обслуживанием её последовательной части. Определены оптимальные сроки проведения технического обслуживания. дальше »


Рымша В.В. , Радимов И.Н., Меркулов И.В. Математическое моделирование индукторных линейных двигателей постоянного тока. – C. 80 – 84.
Рассмотрены основные принципы реализации поэтапного подхода к математическому моделированию индукторных линейных двигателей постоянного тока. Приведены результаты моделирования распределения магнитного поля и электромагнитных сил. дальше »


Рябченко И.Н. , Свиридов С.А. , Белик Р.А. Математическое моделирование физических процессов, протекающих в системах подачи и распределения воды в нештатных ситуациях.
Предложена модель, адекватно отражающая физические процессы, протекающие в СПРВ при возникновении аварийной ситуации, с учетом топологических и управленческих преобразований как структуры сети, так и режимов функционирования. дальше »


Ахметшин А.М., Степаненко А.А. Повышение чувствительности ультразвуковой диагностики на основе псевдоэллипсометрических параметров аналитических импульсных характеристик.
Рассмотрены информационные возможности нового метода анализу ультразвуковых медицинских изображений. Представлены результаты экспериментальной проверки работоспособности метода. дальше »


Юхимчук С.В., Шаригін О.А. Механізм виведення в системах підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій при нечітких вхідних даних.
Доповнено стандартний механізм нечіткого виведення. Новий механізм може адекватно обробляти неповні або нечіткі відповіді оператора. Система підтримки прийняття рішень, що використовує цей механізм виведення, може формувати рекомендації керівнику ліквідації надзвичайних ситуацій у випадках неповних та нечітких вхідних даних. дальше »


Хомченко А.Н. , Моисеенко С.В. , Цыбуленко О.В. Моделирование трансляционных функций формы на гексагоне
Исследуется возможность геометрического моделирования трансляционных базисных функций типа Лагранжа для восстановления потенциального поля на гексагоне. Анализируется явление слабого весового дисбаланса в системе функций формы. дальше »


ААЭКС, №2(14), 2004

Григор'єв О.В., Селевко Г.О. Визначення "простих" властивостей та внутрішніх функцій у семіотичній моделі малого підприємства при розв'язанні задач кадрового ме-неджменту
Рассмотрены вопросы моделирования составляющих процесса контроля знаний в компьютеризированных системах обучения (КСО). Проанализированы модели системы оценивания знаний и модели тестов. Предложена модель теста для подсистемы контроля знаний КСО, в которой учитываются характеристики теста, и модель системы оценивания знаний с учетом целей контроля. В качестве модели КСО предложена модель адаптивной системы, а в качестве модели обучаемого – теоретико-информационная модель. дальше »


Клименко П.Г. Математическая модель процесса сгущения красного шлама гли-ноземного производства
В представленной статье выделены входные и выходные переменные процесса сгущения красного шлама, формализованы зависимости между ними и дана результи-рующая система уравнений, представляющая собой математическую модель процесса. Приведены результаты проверки адекватности математической модели процессу сгуще-ния красного шлама. дальше »


Соколова Н.А., Григорова А.А. Моделирование процесса контроля знаний
Рассмотрены вопросы моделирования составляющих процесса контроля знаний в компьютеризированных системах обучения (КСО). Проанализированы модели системы оценивания знаний и модели тестов. Предложена модель теста для подсистемы контроля знаний КСО, в которой учитываются характеристики теста, и модель системы оценивания знаний с учетом целей контроля. В качестве модели КСО предложена модель адаптивной системы, а в качестве модели обучаемого – теоретико-информационная модель. дальше »


Khomchenko A.N., Al-Dawoud Kamal Geometric probability and averagingof bound-ary potentials
In article it is stated probability the approach to procedure of averaging of boundary po-tentials. From the point of view of geometrical probability two basic are considered certainly - разностные circuits for equation Laplace, and also bilinear interpolation of a method of final elements on a square. It is formulated probability definition of harmonious function. дальше »


Воропаєва В.Я., Криворучко Д.В. Математичне моделювання процесів дис-танційного навчання
Пропонується метод математичного моделювання процесів дистанційного навчан-ня. Моделювання базується на використанні зважених орієнтованих графів. Наведено приклад моделі та деякі результати її дослідження. Розроблений метод може бути викори-станий для проектування інтелектуальних систем дистанційного навчання. дальше »


Короленко А. В. Изучение и задание основных параметров модели пеностекла для защиты от полей электромагнитного излучения
Теоретически обоснован выбор основных параметров пеностекол для максималь-ной защиты от электромагнитного излучения. Экспериментально показано, что основные параметры пеностекол устанавливаются на стадии их приготовления. В качестве модели регулирования параметров выбрали бариево-боратное пеностекло. дальше »


Ладієва Л. Р., Жулинський О. А. Математична модель процесу контактної мем-бранної дистиляції
Для процесу контактної мембранної дистиляції запропонована математична модель динаміки, яка враховує розподіл температури потоків в подовжньому і поперечному на-прямках. Перевірена адекватність математичної моделі процесу. Результати розрахунків показали можливість застосування моделі для цілей керування. дальше »


Мінін М.Ю., Коршевнюк Л.О, Бідюк П.І. Моделювання процесів каузальної атрибуції з використанням системи нечіткого логічного виводу, як способу визначення відповідних умовних ймовірностей у байєсових мережах
Розглянута проблема моделювання атрибутивних процесів за допомогою нечіткої логіки. Її вирішення засновано на використанні лінгвістичних змінних у байєсових мережах. Основою метода є система нечіткого логічного виводу як засобу визначення відповідних значень умовних ймовірностей для кожної вершини мережи. дальше »


Никольский В.В. Моделирование процессов в вискозиметрах с пьезоэлектрическим приводом
Рассматриваются вопросы моделирования процессов в вискозиметрах на соосных цилиндрах с приводом на линейных и нереверсивных пьезо двигателях с пассивным ротором. дальше »


Сандлер А.К. Моделирование процессов в волоконно- оптическом акселерометре
Рассмотрены возможности моделирования процессов в активных волноводах оптических акселерометров. дальше »


Тулученко Г.Я., Шипілов Ю.Г. Про можливості моделювання процесу нейтралізації стандартними засобами ППП Spline Toolbox системи Matlab
В статті вивчаються можливості створення стандартними засобами ППП SPLINE TOOLBOX системи MATLAB інформаційного модуля підтримки досліджень процесу нейтралізації. дальше »


Хомченко А.Н., Валько Н.В., Литвиненко Е.И. Сглаженное усреднение граничных потенциалов на сирендиповых элементах
Изучается возможность сглаженного усреднения граничных потенциалов на сирендиповых элементах. Получены аппроксимации для моделей с 8 и 12 узлами. дальше »


Хохольков О.М. Оперативний аналіз та прогноз сигналів на основі сплайн-регресійних залежностей
Статья посвящена повышению достоверности и адекватности моделей при создании систем автоматизированной обработки статистических данных. Проведенная реализация предложенных схем в разработанной программной системе автоматизированной обработки сигналов, которые содержат результаты наблюдений за процессом, который происходит во времени. дальше »


Цибуленко О.В., Манойленко О.С. Альтернативні моделі стаціонарної температури в кубі – С. 91 – 94.
В роботі розглядаються три альтернативні моделі стаціонарного температурного поля в кубі: статистична, аналітична і сіткова. Під статистичною моделлю мається на увазі модель, побудована на основі монте-карловського усереднення температури. Під аналітичною моделлю мається на увазі температурне поле, побудоване за допомогою інтерполяційного полінома. Під сітковою моделлю мається на увазі температурне поле, побудоване за допомогою кінцево-різницевого аналога диференціального рівняння Лапласа. дальше »


Безвесільна О.М., Киричук Ю.В., Нечай С.О. Аналіз динамічних похибок динамічно-настроюваного гравіметра – С. 95 – 100.
В роботі розроблена математична модель динамічної похибки динамічно- настоюваного гравіметра для роботи в складі авіаційної гравіметричної системи. дальше »


ААЭКС, №1(13), 2004

Кирюшатова Т.Г., Чёрный С.Г. Моделирование процессов распределения функ-ций персонала в управлении организацией.
Статья посвящена вопросам моделирования коллективной деятельности в произ-водственных коллективах. Предлагаются различные пути построения моделей распреде-ления функций персонала, которые могут использоваться при формировании различных производственных коллективов, при подборе персонала для достижения максимальной степени эффективности трудовой деятельности. дальше »


Боскин О.О., Соколова Н.А. Имитационная модель процесса дистанционного обучения.
Имитационное моделирование как особая информационная технология использу-ется в случаях, когда алгоритмические методы либо невозможно, либо слишком трудоем-ко использовать для описания и исследования сложных экономических процессов. дальше »


Клименко Д.С. Моделирование натяжения нити при смотке с конической бобины в процессе партионного снования.
Разработана модель колебаний натяжения нити при партионном сновании с кони-ческих бобин. Конечной целью моделирования является исследование влияния колебательных составляющих натяжения (параметрической и вынужденно) на обрывность при различных динамических режимах процесса снования. дальше »


Минин М.Ю., Бидюк П.И. Применение аппарата нечеткой логики для анализа психологических типов на основе базиса Юнга при принятии кадровых решений.
Рассмотрена проблема определения психологического типа личности для использования результатов в задаче профессионального отбора кандидатов с помощью нечетких множеств. Ее решение основано на нечеткой классификации с определением степени принадлежности к каждому кластеру, используя результаты психологического тестирования. В основу метода положена нечеткая классификация в евклидовом пространстве юнговских признаков. Приведен пример практического применения. дальше »


Марценюк Е.Н Осреднение характеристик фильтрационно-емкостных свойств ячеек в модели фильтрационных процессов.
В статье представлен метод осреднения фильтрационных характеристик гидрогео-логических ячеек для компьютерной модели фильтрационных и миграционных процессов с использованием метода конечных разностей. Используется оценка фильтрационно-емкостных свойств ячеек. В зависимости от качества и точности исходной информации, а также степени детальности создания геологической модели описанные четыре способа оценки могут быть использованы для построения фильтрационной модели как в комплек-се, так и по отдельности. дальше »


Орлов В.В. Обнаружение и распознавание стационарных случайных процессов на решетчатой структуре.
Рассмотрены возможности экономичной реализации решающих статистик для за-дач обнаружения и распознавания случайного стационарного сигнала с неизвестной кова-риационной матрицей. Показано, что применение решетчатых структур позволяет умень-шить объем вычислений. Проводится анализ влияния числа обучающих выборок на эф-фективность обнаружения полезного сигнала. дальше »


Ходаков В.Е., Соколова Н.А. Координация взаимодействия подсистем в автоматизированных системах
Описывается модель координации в двухуровневой системе управления. Нижний уровень – уровень подсистем. Верхний уровень координирует работу подсистем нижнего уровня. Ставится и решается задача согласования уровней управления. дальше »


Крупіца П.О. Експериментальні та теоретичні дослідження процесу навивання ос-новних ниток.
В статі приведені результати експериментальних і теоретичних досліджень процесу навивання основних ниток в шліхтувальній машині. дальше »


Рожков С.А., Куцак Р.С., Бражник Д.А. Исследование процесса деформации ткани на экспериментально-аналитической модели
В статье исследуются вопросы влияния деформации ткани на определение ее плотности для автоматизированных систем контроля качества на экспериментально-аналитической модели ткани с использованием Фурье – представления. дальше »


ААЭКС, №2(12), 2003

Антощук С.Г., Крылов В.Н. Обработка изображений в области гиперболического вэйвлет - преобразования.
Предложен базис гиперболического вейвлет-преобразования в пространстве обоб-щенных функций. Показано, что такое преобразование позволяет подчеркивать контура с высокой помехоустойчивостью и регулировать уровень детальности изображений объек-тов. дальше »


Бідюк П.І., Баклан І.В., Литвиненко В.І. Моделювання і прогнозування гетеро-скедастичних процесів.
Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до описання динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції прогнозу дисперсії, як міри ризику, на основі розв’язку рівнянь. Наведено приклади прогнозування реальних рядів. дальше »


Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.
Запропоновано інформаційну модель, яка дозволяє розробити автоматизовану сис-тему управління технологічним процесом пайки складених п’єзокерамічних перетворюва-чів з метою підвищення якості виробів, що виготовляються. дальше »


Кирюшатова Т.Г. Количественный подход к подбору сотрудников для коллектив-ной деятельности.
Статья посвящена вопросам количественного подхода при подборе кадров в производственных коллективах. Предложена методика количественной оценки личност-ных качеств персонала по 16 шкалам теста Кеттела и построения вектора совместимости для уменьшения к дальше »


Кунгурцев А.Б. Обновление материализованных представлений и шаблонов запросов в реляционных базах данных.
Рассмотрен метод корректировки материализованных представлений при измене-нии используемых ими данных в зависимости от характера изменений и вариантов ис-пользования этих данных. Предложены способы построения шаблонов для некоторых ви-дов запросов. дальше »


Сальдо В.В., Шеховцов А.В. Методы анализа нелинейных систем.
При проектировании систем управления характеристики задающего воздействия и управляемого процесса, так же как и требования к характеристикам самой системы отно-сительно постоянны. В результате закон управления в системе, спроектированной в таком предполо дальше »


Тимофеев В.А. Модифицированный рекуррентный метод наименьших квадратов с супремальными свойствами.
В работе предложена модификация рекуррентного метода наименьших квадратов, обладающая супремальными свойствами. Предлагаемый рекуррентный метод идентифи-кации обеспечивает получение оценок, которые не зависят от статистических характерис-тик сигналов и п дальше »


Хомченко А.Н., Цыбуленко О.В., Лурье И.А. Метод барицентрического усредне-ния граничных потенциалов с квадратичной интерполяцией электростатического поля.
Предложен алгоритм квадратичного уточнения решения задачи Дирихле для урав-нения Лапласа в области произвольной формы. Построена вычислительная формула мето-да барицентрического усреднения граничных потенциалов. дальше »


ААЭКС, №1(11), 2003

Китаев А.В., Клементьев А.В., Якимчук Г.С. Внешние характеристики бесконтактного совмещённого синхронного электрического генератора с периодически изменяющейся структурой обмотки ротора.
В работе предложена методика расчета внешних характеристик бесконтактного синхронного электрического генератора с периодически изменяющейся структурой об-мотки ротора на основе метода эквивалентного генератора и теории четырёхполюсника, согласно которой э дальше »


Рудакова А.В., Кузик О.В. Использование метода динамического программирования Беллмана в задачах оптимизации быстродействия манипулятора
В статье приведены перспективы использования численных методов и теории мат-риц для решения задач кинематики манипуляционного робота. Предложен метод опреде-ления обобщенных координат, скоростей и ускорений звеньев манипулятора по заданной траектории движ дальше »


Хомченко А.Н., Цыбуленко О.В., Дембровская М.В. Барицентрические оценки электростатического поля в круге.
Предложены простые алгоритмы метода барицентрического усреднения для оцен-ки электростатического поля в круге. Полученные аппроксимации сравниваются с точным решением. дальше »


Білий Л.Д. Моделювання періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем
Пропонується метод побудови моделі чутливості до початкових умов розв’язування нелінійних диференціальних рівнянь електромеханічних систем. дальше »


Бобриков С.А., Пичугин Е.Д. Коррекция характеристик элементов системы управления.
Рассмотрена структурная схема, включающая произвольное звено системы, эта-лонное звено и корректирующее звено. Схема позволяет получить, при определенных ус-ловиях, на выходе корректируемого звена переходную характеристику, близкую к эталон-ной. Показано, дальше »


Кирюшатова Т.Г. Математическое моделирование коллективной деятельности в иерархических системах управления.
Статья посвящена вопросам моделирования коллективной деятельности в иерархи-ческих системах управления. Предложена модель трехуровневой иерархической системы управления, которая может быть использована при решении задач управления различны-ми производстве дальше »


Шеховцов А. В. Устойчивость нелинейных систем автоматического регулирования.
Применение автоматического управления как средства улучшения характеристик системы является важным методом повышения ценности системы. Основным из этих дос-тоинств являются повышение точности выполнения системой ее задачи и увеличение бы-стродействия си дальше »


Бойченко С.В. Математична модель технологічної системи рекуперації пари моторних палив.
Створена математична модель ґрунтується на класичних законах теорії випарову-вання вуглеводневих рідин, теорії сорбції газів і парів, теорії рівноважних станів та теорії подібності. Проведене математичне моделювання створює теоретичну базу для розробки ав дальше »
Информационно-измерительные системы

Информационно-управляющие комплексы и системы

Оптимальное управление объектами и системами

Методы построения адаптивных систем управления

Цифровые и дискретные системы управления

Современные технические средства, комплексы и системы

Энергетический менеджмент

Экономика научно-технического прогресса

Краткие сообщения