Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

 

УДК 004. 891

МЕХАНІЗМ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИКА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ НЕЧІТКИХ ВХІДНИХ ДАНИХ

Юхимчук С.В., Шаригін О.А.

Постановка проблеми. Складність обстановки, яка утворюється в результаті аварій, що пов’язані з надзвичайними ситуаціями, вимагає від оперативних груп ліквідації таких ситуацій прийняття рішень, які передбачають [1]:

-         оцінку обстановки;

-         визначення загрози від розвитку ситуації;

-         визначення сил та засобів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення повинно бути прийнятим за мінімальний час, оскільки надзвичайні ситуації часто приносять значні економічні збитки і людські втрати [1,2].

Останні дослідження демонструють, що при прийнятті рішення підготовленою людиною в позаштатній ситуації більшість часу витрачається на обробку інформації та формування первинних гіпотез про можливі шляхи усунення таких ситуацій [3]. Це доводить необхідність автоматизації процесу прийняття рішень.

Розв’язати такі задачі можна тільки за допомогою систем підтримки прийняття рішень (СППР) керівника ліквідації надзвичайних ситуацій. Створення таких систем є актуальним, оскільки вони автоматизують частину робіт персоналу.

В загальному вигляді на вхід системи подається певний набір параметрів оточуючого середовища, і система повинна видати одне або певний набір значень інших параметрів, які необхідні для вироблення рекомендації керівнику ліквідації надзвичайної ситуації.

            Аналіз досягнень і публікацій за темою дослідження даної проблеми.     Якщо розглянути стандартну систему нечіткого виведення, що базується на продукціях, то слід відмітити, що вона припускає те, що на вхід таких систем надходять значення чітко виміряних певним чином параметрів [4].

Але не завжди можна точно визначити значення певного параметра. В деяких випадках інформація визначається інтуїтивно або взагалі невідома. Існують також ситуації, коли на точне визначення певного параметра може бути витрачено велику кількість часу, що неприпустимо в системах такого роду [5]. Отже, слід пристосувати систему для ситуацій такого роду.

Постановка завдання.       З вищевикладеного видно, що постає задача доопрацювання стандартного механізму нечіткого виведення, який базується на продукційних правилах, таким чином, щоб він міг адекватно сприймати і обробляти неповні або нечіткі відповіді керівника ліквідації надзвичайної ситуації.

            Викладення основного матеріалу.         Найчастіше СППР складається з трьох частин:

1)      бази знань, яка містить правила-продукції;

2)      набору вхідних даних;

3)      механізму нечіткого виведення.

Розглянемо кожну частину окремо.

Продукційні правила в базі знань СППР найчастіше представляються у вигляді [4,6,7]:

                                            (1)

або

.                                               (2)

            Фактично умова кожної продукції представляється комбінацією нечітких лінгвістичних висловлювань. Консеквент правила також є нечітким лінгвістичним висловлюванням.

            Прикладом такого правила може бути наступне: “ЯКЩО швидкість витікання небезпечних речовин велика І в сусідньому вагоні є пожежа, ТО необхідно евакуювати людей на безпечну відстань”.

            Функції належності для кожного лінгвістичного висловлювання отримуються за допомогою експерта.

            На практиці бувають також випадки, коли слід використовувати чіткі лінгвістичні висловлювання, в такому випадку зміниться вигляд функції належності. Це можуть бути висловлювання типу “значення параметра більш (або менше), ніж певна гранична величина”. Наприклад, для лінгвістичного висловлювання “швидкість повітря більше 5 м/с” функція належності прийме наступний вигляд:

                                                     (3)

            Коротко розглянемо ще одну складову СППР. Існує два типи вхідних даних, які можуть поступити в систему від керівника ліквідації надзвичайних ситуацій. Якщо керівник знає значення параметра, то він вводить точне число. В противному випадку він може лише приблизно здогадуватись або взагалі його не знати. Необхідно пристосувати систему і для таких ситуацій. Керівник може оцінити значення параметра, користуючись такими категоріями, як “великий”, “дуже малий”, але те, що він вкладає в ці поняття в більшості випадків відрізняється від того, що має на увазі експерт, використовуючи ці вирази. Формально кажучи, у таких лінгвістичних висловлювань будуть різними функції належності. Тому необхідно попередньо визначити функції належності кожного параметра, використовуючи пси-фактори оператора.

Механізм нечіткого виведення передбачає виконання таких етапів [4]:

1)      фазифікація;

2)      агрегування;

3)      активізація;

4)      акумуляція;

5)      дефазифікація.

            Пристосуємо цей механізм, до задачі, що розглядається і детально опишемо кожен з кроків.

1. Фазифікація.

На цьому етапі ми встановлюємо відповідність між значенням вхідної величини і значенням функції належності відповідного їй терма вхідної лінгвістичної змінної.

Якщо оператор ввів чіткі дані (точне значення параметра), то слід просто підставити це значення в вираз функції належності.

В цьому випадку ми отримуємо значення коефіцієнту bi.

На відміну від відомих підходів [4] в механізмі, що пропонується у випадку, коли оператор ввів нечіткі дані, то bi приймаємо рівним 1 (у випадку співпадання лінгвістичних висловлювань).

2. Агрегування.

На цьому етапі визначається ступінь істинності для кожного з правил.

Якщо ліва частина правила складається з однієї умови, то ступінь його істинності дорівнює відповідному значенню bi,

Якщо в лівій частині правила декілька умов, то слід виконати операцію нечіткої кон’юнкції (або диз’юнкції).

3. Активізація.

В цьому етапі знаходиться ступінь істинності кожного з висновків правил нечітких продукцій. Такі значення утворюють множину C={c1, c2,…, cq}.

Для кожного правила існує ваговий коефіцієнт Fi (якщо такий коефіцієнт не задано, його значення приймається рівним 1).

Знаходимо значення параметрів сi:

.                                                                 (4)

Після цього знаходяться функції належності кожного з висновків для вихідних лінгвістичних змінних, що розглядаються, за правилом min-активації:

  ,                                                        (5),

де  - функція належності терма, який є значенням певної вихідної змінної , що задана на універсумі Y.

На відміну від підходів, що запропоновані в [4], даний етап  слід доопрацювати для можливості адекватної роботи механізму виведення при нечітких  відповідях оператора.

У випадку чіткої відповіді оператора будемо використовувати функцію належності з урахування пси-факторів експерта, у випадку нечіткої відповіді - функцію належності з урахування пси-факторів оператора.

Таким чином, перед тим, як керівник буде працювати з системою на етапі прийняття рішень, попередньо необхідно визначити функції належності для всіх лінгвістичних змінних з урахуванням пси-факторів керівника ліквідації надзвичайної ситуації.

4. Акумуляція.

Акумуляція являє собою процес знаходження функції належності для кожної з вихідних лінгвістичних змінних множини W={,,…, }.

Розглядається у випадку, коли в правих частинах правил розглядається одна й та ж змінна.

В цьому випадку виконується об’єднання нечітких множин.

5. Дефазифікація.

Цей етап проводиться з метою визначення звичайного (не нечіткого) значення для кожної з вихідних змінних множини W={,,…, }.

Дефазифікацію виконаємо методом центру тяжінь [4]:

     ,                                                             (6)

            де y – результат дефазифікації,

                 x – змінна, що відповідає вихідній лінгвістичній змінній ,

 –  функція належності нечіткої множини, що відповідає вихідній змінній після етапа акумуляції,

Min і Max – ліва і права точки інтервалу носія нечіткої множини вихідної змінної .

                        В результаті виконання такої процедури для кожного з вихідних параметрів отримуємо набір чітких значень вихідних параметрів.

            Висновки.     В роботі доопрацьовано стандартний механізм нечіткого виведення таким чином, що він може адекватно сприймати і обробляти неповні або нечіткі відповіді оператора.

            Впровадження цього механізму дозволяє системі підтримки прийняття рішень формувати рекомендації керівнику ліквідації надзвичайних ситуацій навіть у випадках неповних та нечітких вхідних даних.

            Зміни в стандартний механізм потребують попередньої роботи з системою керівника ліквідації надзвичайних ситуацій для врахування його пси-факторів.

            Результати, що отримані, планується використати при розв’язку задачі оцінки чутливості механізму виведення до неточності у відповідях оператору відповідних СППР.

 

Standart fuzzy inference engine is expanded. New inference engine can adequately process incomplete or careless answers of operator. Decision support system, which are use such inference engine, can form recommendations for the extreme situations liquidation leader in cases of incomplete or careless input data.

 

1.                    Юхимчук С.В., Кацман М.Д. Визначення імовірностної оцінки дій підрозділів пожежної охорони при ліквдації надзвичайної ситуації на декількох об’єктах залізничного транспорту. //Системні технології. – 2004. – № 5(34). – С. 95-110.

2.                    Джексон П.  Введение в экспертные системы. – М.: Вильямс, 2001. – 624 с.

3.                    Горохівський В.П., Лисенко О.І., Перегуда О.М. Система підтримки прийняття рішень при ідентифікації позаштатних ситуацій на борту космічного апарату. //Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту.-  2001. – № 16. -  С. 112-117.

4.                    Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 736 с.

5.                    Юхимчук С.В., Шаригін О.А. Алгоритм пошуку рішень в базі знань продукційного типу. //Вісник ВПІ. – 2003. – № 6 - С.350-356.

6.                    Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.

7.                    Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта: Учеб. пособие для вузов.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Е. Баумана, 2001.- 352 с.

 

           

 

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Григор'єв О.В., Селевко Г.О. Визначення "простих" властивостей та внутрішніх функцій у семіотичній моделі малого підприємства при розв'язанні задач кадрового ме-неджменту

Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Кроптя А.В. Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції

Мінін М.Ю., Коршевнюк Л.О, Бідюк П.І. Моделювання процесів каузальної атрибуції з використанням системи нечіткого логічного виводу, як способу визначення відповідних умовних ймовірностей у байєсових мережах

Лошак Т.В., Ладанюк А.П. Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів харчових виробництв.

Селякова С. М. Структура інтелектуальної системи управління збиральною кампанією

Бойченко С.В. Математична модель технологічної системи рекуперації пари моторних палив.

Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.

Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Жукова Н.В., Литвинов В.І. Вирішення проблеми погодженого руху валків з неоднаковими катаючими діаметрами профілезгинальних станів

Місюра М.Д., Кишенько В.Д. Математичні моделі технологічних процесів пивоварного виробництва як об’єктів автоматизації

Бараненко Р.В., Шаганян С.М., Дячук М.В. Аналіз алгоритмів взаємних виключень критичних інтервалів процесів у розподілених системах

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Іволгіна Т.О. Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини

Моделирование объектов и систем управления

Соколов А.Е., Махова Е.О. Моделирование процесса принятия педагогического решения при компьютеризированном обучении

Славко О.Г. Порівняльний аналіз керування регулятором на основі локальної моделі керованого процесу та П-регулятором

Войтенко В.В., Дикусар Е.В, Ситников В.С. Определение частоты среза устройства сглаживания данных на основе метода скользящего среднего

Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності

Ляшенко С.А, Ляшенко А.С. Оценка модели псевдолинейной регрессии

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції

Носов П.С., Косенко Ю.І. Нечіткі моделі і методи ідентифікації та прогнозу стану інформаційної моделі студента

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы синхронного двигателя с неявнополюсным ротором по данным каталога

Дорошкевич В.К., Пироженко А.В., Хитько А.В., Хорольский П.Г. К определению требований к системам увода космических объектов

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта

Яшина К.В., Садовой А.В. Комплексная математическая модель тепловых процессов, происходящих в дуговых электросталеплавильных печах

Шейник С.П., Рудакова А.В. Использование функций принадлежности для моделирования параметров распределенных объектов

Хомченко А.Н., Литвиненко Е.И. Метод барицентрического усреднения граничных потенциалов электростатического поля

Селяков Е. Б. Моделирование требований к техническим системам методами математической логики

Тодорцев Ю.К., Ларіонова О.С., Бундюк А.М. Математична модель контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки

Кириллов О.Л. , Якимчук Г.С. Моделирование процесса управления системой перегрузки углеводородных жидких топлив

Шеховцов А.Н., Козел В.Н. Построение математической модели формирования распределенных систем

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ поведения генератора постоянного тока по данным каталога

Хомченко А.Н., Козуб Н.О. Задачі наближення функцій: від лагранжевих до серендипових поліномів

Хобин В.А., Титлова О.А. Определение температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре АДХМ по результатам измерений температуры его поверхности

Григорова Т.М., Усов А.В. Вероятностно-статистическое моделирование маршрутизированных пассажиропотоков в крупных городах

Горач О.О., Тернова Т.І. Моделювання технологічного процесу одержання трести при використані штучного зволоження з урахуванням складу мікрофлори

Дубік Р.М., Ладієва Л.Р. Математична модель розділення неоднорідних рідких систем

Казак В.М, Лейва Каналес Родриго, Яковицкая Е.Ю. Моделирование динамики полета магистрального самолета на исследовательском стенде

Завальнюк И.П. Исследование процесса торможения автомобиля как критического режима динамической системы

Дмитриев С.А., Попов А.В. Построение портрета неисправностей проточной части газотурбинного двигателя на примере АИ-25

Русанов С.А., Луняка К.В., Клюєв О.І., Глухов Г.М. Математичне моделювання робочого процесу в апаратах з віброкиплячим шаром та розробка систем автоматизованого моделювання гідродинаміки віброкиплячих шарів

Боярчук В.П., Сыс В.Б. Экспериментальные исследования влияния технологии шлихтования на изменение жесткости текстильных нитей

Селін Ю.М. Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції

Рудакова А.В. Проблемы интеграции сложных систем

Передерій В.І., Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов

Михайловская Т.В., Михалев А.И., Гуда А.И. Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов

Хомченко А.Н., Колесникова Н.В. Явление «сверхсходимости» в задаче Прандтля для уравнения Пуассона

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы трансформатора по данным каталога

Квасницкий В.В., Ермолаев Г.В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б.В., Квасницкий В.Ф. Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов

Китаев А.И., Глухова В.И. Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога

Шелестов А.Ю Имитационная модель взаимодействия GRID-узлов с очередью доступа к общей памяти

Chizhenkova R.A. Mathematical Aspects of Bibliometrical Analysis of Neurophysiological Investigations of Action of Non-ionized Radiation (Medline-Internet)

Хомченко А.Н., Козуб Н.А. Геометрическое моделирование дискретных элементов с криволинейными границами

Славич В.П. Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів

Маркута О.В., Мысак В.Ф. Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов

Степанкова Г.А., Баклан І.В. Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління

Хомченко А.Н. Новые решения обобщенной задачи Бюффона

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами

Ложечников В.Ф., Михайленко В.С., Максименко И.Н. Аналитическая много режимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Полищук И.А. Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab

Исаев Е.А., Наговский Д.А. Математическое описание влияния кривизны контактирующих тел на угол смачивания жидкости в межчастичном пространстве

Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Кроптя А.В. Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Математическое моделирование вокодера для определения оптимальной формы импульса сигнала возбуждения.

Николаенко Ю.И., Моисеенко С.В. Моделирование гармонического полиномиального базиса гексагона.

Козуб Н.А., Манойленко Е.С., Хомченко А.Н. Температурный тест для модифицированных базисов бикубической интерполяции.

Клименко А.К. Об упрощенном численном конструировании обратной модели динамического объекта.

Китаев А.В., Сушич Е.Ф. Расчет погрешностей измерительных трансформаторов.

Передерій В.І.,Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі

Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.

Тулученко Г.Я. Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації.

Тернова Т.І. Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини.

Попруга А.Г. Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии.