Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 658.5.004 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Власенко Н.А.

Постановка проблеми. Економіка входить в нову еру, головною особливістю якої є перехід до інтелектуальної економіки, основою якої є інноваційні технології. Світовий ринок наукоємної продукції розвивається досить високими темпами. Обсяг її продажу за період з 1980 по 2007 рік зріс більш ніж у 5 разів.

В даний момент Україна контролює менше 0,3% наукоємної продукції, однак її позиції продовжують падати. Найбільших успіхів у розвитку і підтримці економічного росту досягають країни, які підвищують реалізацію продукції, яка наділена унікальними якостями, що роблять її незамінною [1]. У зв'язку з цим, слід шукати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції. Одним із таких елементів є інноваційна продукція. Для зміцнювання конкурентоспроможності вітчизняні підприємства повинні замислюватися над тим, як отримати конкурентоспроможну продукцію. Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції  є застосування інноваційних технологій. Йозеф Шумпетер визначив інновацію як головну рушійну силу розвитку економічної системи.

Конкурентоспроможна продукція - та, яка на одиницю своєї ціни задовольняє більше споживчих вартостей і виготовлена на більш високому рівні. І такою є інноваційна продукція, здатна забезпечувати найвищий корисний ефект по відношенню до загальних витрат споживача. Інноваційна продукція - продукція, яка здатна функціонувати в умовах ринкової економіки, створюючи при цьому прибуток, достатній для науково-технічного удосконалення виробництва, забезпечення зовнішніх зв'язків країні.

Інноваційна продукція забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, підвищення рентабельності фірм. У сучасних умова збільшення частки такої продукції дозволить вирішити завдання модернізації виробництва, зменшити науково-технологічне відставання, підтримати вітчизняних виробників на внутрішньому ринку, забезпечити обмін науково-технічною інформацією на зовнішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії практики ролі інноваційної продукції присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Андрущенка, І.Бойкс А.С.Гальчинського, О.М.Кодрашова, В.С.Загорського, О.Ланк та інших.

Як свідчить моніторинг, вітчизняний ринок консервної продукції знаходиться у стадії динамічного росту, який складає 10 – 15% на рік [2]. У табл. 1 представлена динаміка виробництва основних груп плодоовочевих консервів (за базовий рік прийнято 2004 рік). Це пов’язано з двома факторами. По-перше, відбувається тенденція збільшення рівня доходів та споживацької культури населення. По-друге, молоде покоління українських громадян вже не займається домашніми заготівками, вважає за потрібне купити продукт, що їх цікавить. Хоча для більшості споживачів виготовлення плодоовочевих консервів в домашніх умовах продовжує бути традиційним заняттям. Виключення складають консерви з горошку та бобових культур, які легше та економніше купити, ніж виготовити самому. Звичайно, що відповідно росту ринку більш жорсткою стає конкуренція. Позитивним моментом є те, що проходить вона в напрямках дизайну, якості продукції, підприємства приділяють значну увагу технічному переоснащенню. Безумовно, це йде на користь не тільки іміджу виробників а й на користь споживачів.

Слід відмітити, що попит на консерви «Зелений горошок» практично не змінюється за сезонами, ніж на інші види консервів (див. табл. 2).

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок: зараз є доцільним збільшення обсягів виробництва консервів «Зелений горошок» які займають вигідну позицію в рейтингу споживацьких інтересів. Однак сезонність переробки сировини не дозволяє підприємствам суттєво збільшувати обсяги виробництва без залучення додаткових потужностей. В цьому випадку доцільно подовження сезону переробки сировини за рахунок використання кріогенних технологій.

Ціль  статті.  Підвищення  конкурентоспроможності одна з головних проблем підприємства. У даній роботі була розглянута доцільність впровадження технології заморожування сировини з метою подовження сезону переробки та випуску  конкурентоспроможної продукції. 

Були поставлені наступні задачі:

1.  Проаналізувати ситуацію на ринку овочевих консервів в Україні.

2.  Розробити продукцію з використанням кріогенних технологій.

3.   Провести економічну оцінку показників роботи підприємства з урахуванням    нових низькотемпературних технологій.

Об’єктом дослідження є процес виготовлення консервів із замороженого зеленого горошку. Предметом дослідження є  вивчення доцільності використання інноваційних низькотемпературних технологій, технологічного обладнання з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Таблиця 1

Темпи росту (базові) виробництва основних груп плодоовочевих консервів в Україні

 

Види консервів

Темпи росту продукції

2005р.

2006 р.

2007 р.

Плодоовочеві консерви, в тому числі:

1,1208

1,3193

1,4513

Овочеві (без томатних консервів)

1,1654

1,3394

1,4999

Томатні консерви

1,0666

1,1294

1,2536

Фруктові консерви (включаючи соки)

1,1067

1,3863

1,5249

Фруктові концентрати

1,1764

1,4077

1,5204

Інші плодоовочеві консерви

1,0038

1,0598

1,1317

 

Таблиця 2

Споживацькі переваги овочевої консервної продукції за сезонами

Найменування консервної продукції

Доля аудиторії споживачів, %

Осінь

Зима

Весна

Літо

Томати

41,1

94,4

48,9

33,3

Огірки

50,2

94,5

57,4

42,1

Горошок зелений

83,7

98,4

81,6

78,8

Квасоля

72,1

95,2

72,1

68,3

Перець солодкий

40,8

86,5

60,3

15,2

 

Результати дослідження. Починаючи з дев’яностих років ХХ сторіччя інтерес  до використання кріотехнологій знов починає зростати, що обумовлено [3]:

·        Зростанням продуктивності обладнання;

·        Зниженням питомих витрат енергоспоживання на технологічний процес;

·        Зниженням втрат сухих речовин.

Згідно прогнозам, рентабельність  застосування  кріогенних  технологій  буде  зростати  зі збільшенням їх продуктивності. Однак слід пам’ятати: підприємствам, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності треба враховувати, що їх діяльність на пряму залежить на сам перед від того як вони задовольняють інтереси споживачів, а не власні. Для консервної продукції це пов’язано на сам перед зі смаковими якостями продукції.

Як свідчать дослідження, смакові якості консервів виготовлених з сировини, що заморожувалася суттєво не відрізняються від консервів «Зелений горошок» виготовлених за традиційною схемою [4]. Однак слід відмітити, що використання кріотехнологій дозволяє подовжити сезон переробки сировини та збільшити обсяги виробництва продукції яка користується попитом. В табл. 3 показано збільшення сезону переробки сировини завдяки використання кріотехнології.

Таблиця 3

Графік роботи лінії

Зміни

Місяці

Всього за рік, дн/зм

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

1

2

 

3

4

5

6

І

20

           30

 

             30               

 

ІІ

25

           30

 

              30

 

ІІІ

29

           30

 

              30

 

Дн/зм

15/22

26/78

26/78

26/78

27/81

120/337

 

Примітка:  надходження свіжої сировини позначається як

                     зберігання та переробка замороженої сировини як                         

Сезон переробки починається 20 травня.  Спочатку підприємство працює в 1 зміну. Друга зміна починає працювати з 25 травня, а третя – с 29 травня. До 30 вересня підприємство працюватиме в 3 зміни.

Однак впровадження названої технології потребує додаткових витрат. Так у табл. 4 приведено зростання витрат на виробництво продукції при застосуванні кріотехнології пов’язаних з ростом заробітної плати. У табл. 5 показано зростання витрат по статям калькуляції при запланованому обсязі виробництва наведеному у табл. 6.

Аналізуючи данні отриманні в результаті розрахунків собівартості продукції можна відмітити (данні розрахунків представлено у табл. 5) деяку негативну тенденцію до збільшення витрат по статтях: витрати на утримання і експлуатацію обладнання; пара, вода, електроенергія на технологічні цілі; допоміжні матеріали на технологічні цілі. Ця тенденція пов'язана з додатковими витратами, які виникають в результаті заморожування і зберіганні при низькій температурі сировини до дня переробки.  Проте, збільшення об'єму випуску продукції сприяє зниженню частини умовно-постійної витрат на одиницю продукції, що є позитивною тенденцією, тобто  спрацьовує ефект масштабу, що, відповідно, призводить до зниження витрат. Але собівартість продукції при використанні технології заморожування сировини все ж,  дещо (на 0,63%), збільшується.

Але судити тільки по одному показнику у виборі стратегічної альтернативи розвитку підприємства - не можливо. Необхідний комплексний аналіз техніко-економічних показників, котрі обґрунтовано  покажуть оптимальну стратегічну альтернативу розвитку підприємства. Аналізуючи отримані данні можна виділити ряд позитивних та негативних факторів при використанні нової технології. Негативними факторами являються: зріст чисельності працюючих (з іншого боку, ріст працюючих зменшує відсоток безробітних), збільшення вартості основних виробничих фондів,  незначне збільшення собівартості за рахунок додаткових витрат, таких як – утримання та експлуатація морозильного обладнання, заробітна плата додатковим працівникам, витрати електроенергії на заморожування та зберігання сировини для подальшої переробки.

Таблиця 4

Структура фонду заробітної плати

Вид оплати

За добу, грн.

Разом

 

Додат-кові

 

1 гр

2 гр

3 гр

4 гр

 

 

1. Відрядна

1164,96

---

---

--

1164,96

-

2.Почасова

1736,88

161,28

80,64

35,76

2008,56

161,28

3.Премія відрядна

349,49

---

---

---

349,49

-

4.Премія почасова

512,26

48,38

24,19

10,73

602,57

48,38

5.Доплата за вечір

144,79

8,06

4,03

1,79

158,68

8,06

6.Доплата за ніч

386,11

21,5

10,75

4,77

423,14

21,5

Разом годинний фонд

4295,5

239,23

119,62

53,04

4707,39

239,23

7.Оплата простоїв

33,61

---

---

---

33,61

-

Разом денний фонд

 

4329,11

239,23

119,62

53,04

 4741

239,23

8.Оплата відпустки

303,04

16,75

8,37

3,71

331,88

16,75

9.Інші доплати

30,3

1,68

0,84

0,37

33,19

1,68

Разом місячний фонд

 

4662,45

257,66

128,83

57,12

5106,06

257,66

Місячний фонд за рік (сезон)

489557,25

27054,3

13527,51

5997,6

536136,3

27054,3

Таблиця 5

Частка додаткових витрат в собівартості продукції

пов'язаних із заморожуванням сировини

Статті витрат

Сума, тис. грн.

У % до собівартості

Обробка:

 

 

 1. Допоміжні матеріали  на технологічні  цілі

241,16 

1,196 

2. Пара, вода, енергія на технологічні  цілі

444,30 

2,203 

3. Зарплата основних виробничих  робочих

27,05 

0,134 

4. Відрахування від зарплати

10,69

0,053

 5. Утримання і експлуатація обладнання

279,95  

1,388  

Разом додаткових витрат

     1003,15

  4,974

 

В той же час відбувається (за даними табл. 6):

-   збільшення потужності цеху в результаті збільшення тривалості сезону переробки сировини, що являється позитивною тенденцією;

-   збільшення прибутку, що свідчить про доцільність впровадження інноваційної технології;

-   збільшення рентабельності виробництва, що свідчить на користь проведення реконструкції підприємства;

-   збільшення фондовіддачі, зменшення фондомісткості відповідно, що свідчить про більш повне використання основних виробничих фондів;

-   зменшення терміну окупності капіталовкладень;

-   збільшення коефіцієнту безпеки;

-   збільшення індексу прибутковості, що свідчить на користь проведення реконструкції підприємства.

Таблиця 6

Порівняльна таблиця техніко-економічних

показників роботи консервного підприємства

 

 

Значення показника

 

Найменування показників

Одиниця вимірювання

до рекон-струкції

після рекон-струкції

Відносне відхилен-ня, %

1. Потужність цеху

тис. фіз. банок

2872,9

12750

343,79

2. Чисельність працюючих:

чол.

134

140

4,5

3. Продуктивність праці в натуральному виражені

туб./чол.год.

0,18

0,175

-3,06

4. Продуктивність праці у вартісному виразі

тис. грн./чол.

43,95

186,7

324,8

5. Трудомісткість продукції

чол. год./ туб.

5,56

5,88

3,06

6. Вихід готової продукції з сировини

%

88

88

0

7. Прибуток річний

тис. грн.

1361,27

5968,6

338,52

8. Вартість ОВФ

тис. грн.

1563,86

3413,86

118,29

9. Рентабельність

 

 

 

 

    9.1. продукції

 %

30,1

29,6

-1,67

    9.2. продажів

 %

23,1

22,84

-1,13

    9.3. виробництва

 %

66,96

153,71

129,48

10. Фондовіддача

грн.

3,77

7,66

102,37

11. Фондомісткість

грн.

0,27

0,13

-51,85

12. Прибуток з грн. ОВФ

грн.

0,87

1,75

101,15

13. Знімання продукції

 

 

 

 

     13.1. у натуральному виразі

тис.банок/

2,22

9,84

343,24

     13.2. у вартісному  виразі

тис.грн. /

4,54

20,17

343,27

14. Термін окупності

рік

2,27

0,97

-57,27

15. Індекс прибутковості

 

1,89

3,98

110,58

16. Коефіцієнт безпеки

 

1,95

1,97

 1,03

 

Висновки:

Проведено  моніторинг ринку і вивчено тенденції споживання консервів „Зелений горошок” в Україні. На основі цих досліджень встановлено, що  доцільно  підвищення потужностей переробних підприємств. Запропоновано впровадження інноваційної технології заморожування овочевої сировини, що дозволяє отримати продукцію, яка відповідає усім вимогам якості готової продукції. Встановлено що використання замороженої сировини дозволяє подовжити сезон переробки та збільшити обсяги виробництва продукції, яка користується попитом на ринку, а також поліпшити показники використання ОВФ, збільшити рентабельність виробництва, індекс прибутковості, коефіцієнт безпеки.

 

The domestic market of canning production is analyzed and is established, that demand for named production constantly increases, though it is influenced essentially by seasonal prevalence of consumption. Proceeding from it is expedient to increase volumes of manufacture of canned food. For this purpose it is necessary to increase term of processing of raw materials at the expense of use cryogenic technologies. The estimation of technical and economic indicators of work of the enterprises on the basis of what the expediency of use of technology of freezing of raw materials is proved is spent. 

 

1. Бойко В.М., Борисенко І.П. Роль інноваційної продукції для конкурентоспроможності підприємств. //Наукові праці. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. ХНТУ. 2008. – с. 19 - 25

2. Власенко Н.А., Власенко А.Л. Аналіз українського ринку споживання консервів та доцільність використання кріотехнологій при їх виготовленні. //Наукові праці. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. ХНТУ. 2008. – с. 34 - 40

3. Коваленко Е.А., Васылив О.Б., Токарева Л.Н., Ременная Л.П. Криоконцентрирование соков и экстрактов. //Наукові праці. Одеська національна академія харчових технологій. Випуск 28, том 2. – с. 130 - 135

4. Ярова І.В., Широкий Є.І., Стоянова О.В., Короленко В.О. Визначення впливу режимів теплової обробки на якість консервів, виготовлених із замороженого зеленого горошку. //Вестник: ХНТУ, 2008. – с. 75 - 81

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Пляшкевич О.М., Забитовська О.І. Моделі інформаційних технологій оптимізації поведінки виробника

Пляшкевич О.М. Моделі і методи інформаційних технологій виробництва

Власенко Н.А. Ринок соків в Україні та одна з альтернатив підвищення конкурентоспроможності продукції

Пляшкевич О.М. Виробничі функції в аналізі технологій підприємств

Горач О.О., Тернова Т.І. Моделювання технологічного процесу одержання трести при використані штучного зволоження з урахуванням складу мікрофлори

Портянко Т. М. Формування інтегрованої моделі системи менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної промисловості

Тернова Т.І. Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини.

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Теленик С.Ф., РолікО.І., Букасов М.М., РимарР.В., Ролік К.О. Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при виділених серверах

Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М., Андросов С.А. Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних

Бойченко С.В. Математична модель технологічної системи рекуперації пари моторних палив.

Бабак В.П., Дегтярьов В.В, Куц Ю.В, Щербак Л.М. Автоматизована система вимірювань фазових характеристик періодичних сигналів на базі технології LABView.

Шекета В.І. Застосування процедури Append при аналізі абстрактних типів даних модифікаційних запитів.

Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий.

Экономика научно-технического прогресса

Портянко Т. М. Формування інтегрованої моделі системи менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної промисловості

Бойченко О.В., Яценко Л.Ф., Яловенко Ю.В. Информационно-аналитическая система мониторинга хозяйственной деятельности предприятия

Крючковский В.В., Бабичев С.А., Шарко А.В. Экспертная система оценки кредитоспособности банковских клиентов на основе методов нечеткой логики и сети Байеса

Прохоренко Д.В. Определение структуры и свойств организационного механизма управления промышленным производством

Данилец Е.В. Имитационное моделирование систем управления качеством в экономике

Ходаков В.Е., Чёрный С.Г., Мартыновец С.Н. Формирование экспертных оценок при решении задач размещения производств

Рогальский Ф.Б. Информационная поддержка принятия решений при управлении социотехническими системами.

Крючковський В.В. Прийняття рішень при бюджетному інвестустуванні на основі моделі аналізу вигід і витрат

Пляшкевич О.М. Моделі і методи інформаційних технологій виробництва

Пляшкевич О.М., Забитовська О.І. Моделі інформаційних технологій оптимізації поведінки виробника

Шеховцов А.В., Славич В.П., Крючковский В.В. Когнитивный анализ социально-экономических показателей.

Соколова Н.А., Петров К.Э., Ходаков В.Е. Необходимые условия развития объектов хозяйственной деятельности

Власенко Н.А. Ринок соків в Україні та одна з альтернатив підвищення конкурентоспроможності продукції

Тодорцев Ю.К., Бундюк А.М., Іщенко К.А. Реінжиніринг бізнес-процесів та ефективність бізнесу

Лошак Т.В., Ладанюк А.П. Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів харчових виробництв.

Купцова Е.Е., Деменский А.Н., Быря А.П. Научно-технический прогресс и возобновляемые источники энергии.

Рогальська Н.Г. Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу

Крючковский Д.А., Полетаева А.Н. Динамическая система торговых отношений в интернете

Соколова Н.А., Ходаков Д.В., Ходаков В.Е. Организация координации в системах управления объектами хозяйственной деятельности.

Пляшкевич О.М. Виробничі функції в аналізі технологій підприємств

Пляшкевич О.М. Інформаційна модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції

Бундюк А.Н. Анализ бизнес – процессов теплогенерирующего предприятия

Скороход Е. Н. Модель поддержки принятия решений при управлении рыбовод-ным предприятием

Бабенко Н.И., Крючковский Д.А., Маломуж Т.В. Методы снижения влияния факторов субъективности и неопределенности в системах поддержки принятия решений.