Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы

Оптимальное управление объектами и системами

ААЭКС, №1(25), 2010

Бойченко О.В. Оптимізація роботи інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення
Розглядаються питання проблематики застосування сучасних управлінських інформаційно-телекомунікаційних систем в діяльності органів внутрішніх справ. Запропонована математична модель оптимізації застосування відомчих інформаційно-пошукових систем через алгоритм пошуку найкоротшого шляху між структурними елементами інтегрованого банку даних МВС. дальше »


ААЭКС, №2(24), 2009

Писаренко А.В., Дробот І.Ю. Алгоритм синтезу систем зі змінною структурою у ковзному режимі
Виконано дослідження за допомогою моделювання у пакеті MATLAB/Simulink алгоритму робастного управління системами зі змінною структурою у ковзному режимі. дальше »


Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Оптимальне керування процесом контактної мембранної дистиляції
 Запропоновано рішення задачі оптимального управління процесом контактної мембраної дистиляції, призначеної для виділення токсичних компонентів неоднорідної рідкої системи з метою збереження екологічної рівноваги. Розглянуто варіанти вибору критерію оптимальності і методу рішення задачі. Порівнюється використання методу досягнення мети з лінійно-квадратичною оптимізацією і з розміщенням полюсів замкнутої системи. дальше »


Ладанюк А.П., Кроніковський Д.О. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором
Стаття містить інформацію про нові підходи до використання екстремальних систем, а саме: наведена система є більш автономною за рахунок використання адаптації та автоматичної непараметричної ідентифікації. Система побудована з використанням багатопараметричного регулятора. Наведено приклад її застосування та зроблена оцінка її результативності. дальше »


Лебеденко Ю.О., Рудакова Г.В. Модель нечіткого виводу для оптимального управління перетворювачем частоти в системах автономного живлення
Стаття присвячена питанням побудови моделі нечіткого виводу для системи оптимального управління безпосереднім перетворювачем частоти. Запропоновано алгоритм, що дозволяє значно спростити процес вибору стратегії управління перетворювачем. дальше »


Тимченко В.Л. Формирование динамических принципов управления подвижным объектом на основе метода структурно ― переключаемых обратных связей
Статья посвящена вопросам построения оптимальных траекторий и определению моментов времени переключения управляющих функций методом переключаемых обратных связей, которое осуществляется путем решения системы алгебраических уравнений. дальше »


ААЭКС, №1(23), 2009

Дорогов А.Ю., Лесных В.Ю., Раков И.В., Титов Г.С. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети
Исследованы алгоритмы построения оптимальных и квазиоптимальных маршрутов движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети. Рассмотрены алгоритмы для комбинированных вариантов движения. Эффективность предложенных алгоритмов не хуже базового алгоритма Форда-Белмана и зависит от сложности транспортного графа. Для построения квазиоптимальных решений предложен волновой алгоритм с вычислительной эффективностью пропорциональной числу узлов транспортного графа. дальше »


Батюк С.Г., Олійник С.Ю. Методика оптимальної фільтрації даних температурного контролю турбогенераторів в умовах значних промислових перешкод.
В статті обгрунтована можливість застосування сучасних інформаційних мікропроцесорних систем в промислових умовах, де вимірювання корисних сигналів відбувається в умовах значних перешкод. Для забезпечення належної якості вимірювань запропоновано методику оптимальної фільтрації сигналів, яка полягає в синхронізації циклу вимірювань з перешкодою з подальшим відбраковуванням недостовірних значень та кількастадійним усередненням. Методика була використана при розробці системи температурного контролю генератора енергоблоку і в результаті іспитів показала свою працездатність. дальше »


Погребняк И.Ф. Формализация проблемы управления организационными системами в условиях неопределенности
Рассмотрена концепция ситуационного управления организационных систем, мотивация которых основана на нетождественных интересах организаторов. дальше »


ААЭКС, №2(22), 2008

Михайленко В.С., Ложечников В.Ф. Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом
Статья посвящена анализу эффективности работы САР с комплексным регулятором, функционирующим на основе теории модального управления и САР с нечетким контроллером. Результатом статьи является разработка базы правил для нечеткого регулятора и ее апробация в, а также расчет настроек регулятора сложной структуры. дальше »


ААЭКС, №1(21), 2008

Луцька Н.М., Заєць Н.А., Ладанюк А.П. Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу.
В роботі порівнюються локальні ПІ-регулятори та багатовимірні регулятори, що побудовані за LQ-, LQG-, H2-, H¥- алгоритмами на об’єкті – теплообмінна частина дифузійного відділення цукрового виробництва, що складається з колонної дифузійної установки, ошпарювача та теплообмінників. Показані переваги та недоліки використання кожної з систем автоматизації при різних збуреннях. дальше »


Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації
У статті досліджена процедура згортки приватних критеріїв, що характеризують втрати теплоти у топкових пристроях та зменшення токсичності продуктів згорання при вирішенні задачі оптимізації спалювання газу з рециркуляцією продуктів згорання. Узагальнений критерій для розглянутих умов є унімодальним, що дозволяє при вирішенні задачі оптимізації використовувати стандартні алгоритми. . дальше »


ААЭКС, №2(20), 2007

Ладієва Л.Р., Зав'ялова Т.П. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю
В даній статті розглядаються області використання плівкових апаратів роторного типу та проблеми, обумовлені значною частиною енерговитрат, що виникають при їх застосуванні. Для вирішення вищезазначених проблем ставиться задача оптимізації технологічних і конструктивних параметрів роботи апарату. Як можливе рішення, пропонується вибрати критерієм оптимальності апарату продуктивність при заданній концентрації продукту на виході. Керуючим впливом вибрано число обертів ротора та витрату охолоджувальної води на вході в барометричний конденсатор. Обговорюються фактори, впливаючі на тепловіддачу в апараті. Для визначення оптимальних параметрів застосовуються методи оптимізації на базі генетичного алгоритму. Далі приводяться результати пошуку технологічного режиму, при якому досягається максимальна продуктивність. Даються рекомендації щодо вибору оптимального режиму при різних конструктивних рішеннях плівкових апаратів роторного типу. дальше »


Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару
Для процесу псевдозрідження і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару був проведений пошук зони оптимальних значень змінних технологічного процесу, що впливають на коефіцієнт гранулоутворення, побудована математична модель процесу, що враховує всі фактори, які впливають на якісний і кількісний показник процесу псевдозрідження. Перевірена адекватність математичної моделі процесу. За результатами розрахунків отримано зони оптимальних значень параметрів хіміко-технологічного процесу. дальше »


ААЭКС, №1(19), 2007

Батурінець Є. В., Пасенченко Ю. А. Управління матеріальними запасами з обмеженнями на складські приміщення
В статті вивчається задача управління запасами широкої номенклатури при наявності обмежень на складські приміщення та створенні страхових резервів. дальше »


Ладієва Л.Р.,. Жулинський О.А Оптимізація установки контактної мембранної дистиляції.
Сформульований критерій безумовної статичної оптимізації установки процесу КМД, що полягає у мінімізації питомої собівартості процесу переробки. Розроблена методика розрахунку оптимальних технологічних параметрів установки процесу КМД. Чисельний аналіз показав існування чітко вираженого екстремуму функції цілі від швидкості подачі розчину. Для стадії проектування проведена оптимізація установки процесу КМД за основним конструктивним параметром – товщиною мембрани. дальше »


Стопакевич А.А. Новые соотношения для синтеза цифровых оптимальных одномерных систем управления для объектов с запаздыванием.
Предложена методика расчета оптимальных цифровых систем управления, позволяющая существенно быстрее и точнее произвести расчет параметров регулятора (матрицы регулятора и наблюдателя), причем расчет для матриц объекта любого порядка можно произвести практически без компьютера. Показано, что параметры оптимального регулятора состояния совершенно не зависят от запаздывания и определяются исключительно постоянной времени объекта и периодом дискретности. Запаздывание определяет лишь размерность матриц регулятора и наблюдателя. дальше »


Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.
У статті розглянуті аспекти методу побудови оптимального розкладу функціонування кондитерських ліній на основі експертних оцінок. Пропонований метод заснований на розвиненій структурі моделі консультанта, що включає модуль придбання знань, механізм логічних висновків, блок ухвалення рішень на основі експертних оцінок. Встановлено, що для побудови моделі планування доцільне використовувати статичну і динамічну модель знань з алгоритмом функціонування, заснованим на алгоритмах з правилом вірогідності установки пріоритетів. дальше »


Лебеденко Ю.О. Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу
Стаття присвячена питанням зменшення негативного впливу перетворювача частоти на живильну мережу. Розроблено алгоритм оптимального управління безпосереднім перетворювачем частоти. дальше »


ААЭКС, №2(18), 2006

Песчанский А.И. Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента.
Построена полумарковская модель технического обслуживания дублированной системы с нагруженным резервом с учетом суммарной наработки на отказ каждого элемента. Найдены стационарные показатели качества функционирования системы, определены оптимальные величины наработок элементов для проведения предупредительного технического обслуживания. дальше »


Рябкин Ю.В, Карнаух В.В. Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе.
Рассматривается способ повышения эффективности акустооптического преобразования, учитывающий нелинейные эффекты, возникающие при прохождении коротких радиоимпульсов. Приведен квазиоптимальный алгоритм пространственно–временной обработки сигнала приемником нестационарных радиосигналов. Получены данные работоспособности алгоритма и оценки выигрыша его использования при коротких длительностях наблюдаемых радиоимпульсов. дальше »


Смітюх Я.В., Кишенько В. Д. Оптимізація управління процесами брагоректифікації.
В статті пропонується методика вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації. В контексті вирішення поставленої задачі розглядається математична модель та критерії на основі яких здійснюється пошук оптимальних рішень по управлінню. Для вирішення задачі пропонується нейро-генетичний алгоритм багатокритеріальної оптимізації на основі сценаріїв, як моделей змінювання параметрів процесу, що визначається на дискретному часовому просторі із заданим часовим кроком. дальше »


ААЭКС, №1(17), 2006

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.
Проведено порівняльний аналіз тривалості пошуку швидкості подачі, що відповідає екстремуму показника енергетичної ефективності у системі оптимізації процесу силового шліфування на верстаті з круглим столом і вертикальним шпинделем. Наведені результати дослідження системи керування на математичній моделі. дальше »


Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов.
В работе рассмотрена взаимосвязь балансов электростатического поля (ЭСП) при накопления зарядов на поверхности и внутри СПЗЖ и гидродинамического процесса заполнения замкнутого объема. дальше »


Исаев Е.А., Чернецкая И.Е., Завальнюк О.П. К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане.
Рассматриваются вопросы принятия решений при оптимизации процесса окомкования путем изучения режима перемещения материала в окомкователе. Исследуется поведение ссыпающегося материала в виде трехгранной призмы. Найдена связь между частотой вращения гранулятора и параметрами комкуемого материала. дальше »


Лебеденко Ю.А. Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением.
Разработан алгоритм оптимального управления высокочастотным непосредственным преобразователем частоты, обеспечивающий формирование выходного напряжения, минимально отличающегося от напряжения задания, при заданном токе и частоте. дальше »


ААЭКС, №2(16), 2005

Балтовский А.А. Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений
Предлагается новый подход к решению задач управления, основанный на идее эквивалентности или квазиэквивалентности исходной задачи большой размерности и соответствующей блочной декомпозиционной задачи. дальше »


Марасанов В.В., Забитовская О.И., Щербина Е.В. Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей.
Статья посвящена вопросам построения баз знаний экспертных систем прогноза спроса на аналогии между экономическими и физическими системами. дальше »


Поливода О.В., Бражник А.М. Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении
Согласно названию в статье описывается один из методов компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении. Приведены результаты исследования системы с П-регулятором и ПИ-регулятором. Представлены результаты моделирования, проведенного в пакете MATLAB-Simulink. дальше »


ААЭКС, №1(15), 2005

Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий.
В данной статье обсуждаются вопросы создания библиотеки классов для обработки нечеткой информации как универсального встраиваиваемого программного модуля с возможностью гибкой настройки всех этапов нечеткого логического вывода. Функциональность библиотеки иллюстрируется при синтезе и оптимизации нечеткого ПД регулятора и сравнении его с классическим ПД-регулятором. дальше »


Луцька Н.М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу.
У даній статті розглядається клас об'єктів, до якого належать багатокорпусні випарні установки, а також дифузійні установки нахиленого типу. дальше »


ААЭКС, №2(14), 2004

Кучеров Д.П. Алгоритм обучения субоптимальному по быстродействию управлению динамической системой второго порядка без нулевых полюсов
Рассматривается задача субоптимального по быстродействию управления динамической системой второго порядка без нулевых полюсов при отсутствии априорной информации о ее параметрах. В рамках адаптивного подхода строится алгоритм обучения регулятора, основанный на нелинейно параметризуемой процедуре обучения распознаванию ситуаций управления. Приводятся результаты моделирования. дальше »


Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем
Рассматривается задача оптимизации управления технологическим процессом получения феррокерамических изделий и их термомеханической обработки. Предложен подход решения задачи оптимального нелинейного нагрева с ограничениями на термонапряжения и наибольшую температуру. дальше »


Червинський В.В., Бессараб В.І. Ієрархічна система оптимального управління установкою з газифікації вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром
Для установки з газифікації бурого вугілля методом напівкоксування з циркулюючим киплячим шаром запропоновані структура і проведене моделювання дворівневої ієрархічної замкнутої системи управління для рішення задачі глобальної оптимізації об'єкта, що розглядається на основі принципу завбачення взаємодій. дальше »


Чернецкая И.Е., Исаев Е.А., Лебеденко Ю.А. Система автоматической оптимизации окомкования железорудного концентрата в условиях ЦГОКа
Разработан алгоритм оптимальности процесса окомкования в режиме переката, который позволяет прогнозировать значение скорости вращение чаши, при которой поддерживается максимальный выход окатышей. дальше »


ААЭКС, №1(13), 2004

Маломуж Т.В. Оптимальное управление на основе интеллектуальных систем
В статье представлены формализация и метод решения задачи интеллектуальной поддержки оптимального управления. Рассмотрен актуальный вопрос создания теорети-ческих основ для комбинирования интеллктуальных систем управления с существующи-ми наработками в области оптимального управления. Статья имеет целью создание теоре-тического базиса построения интеллектуальной системы оптимального управления бюд-жетом региона. дальше »


Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Лобок О.П. Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для об'єктів одного класу.
Розглядається можливість створення одного багатовимірного регулятора для тех-нологічних об'єктів виділеного класу, в якому виконуються умови оптимальності щодо якості перехідних процесів та зменшення витрат енергоносіїв, а також автономності окре-мих контурів. дальше »


ААЭКС, №2(12), 2003

Марончук И.Е., Кучерук А.Д., Данилец Е.В., Ерохин С.Ю., Чорный И.В. Опти-мизация двухкоординатных позиционно-чувствительных фотоприемников.
Показано, что искривление ПХ на краях двухкоординатного ПЧФ обусловлено на-личием сплошных полосковых контактов и определяется преимущественно их длиной. С помощью численного моделирования на ЭВМ установлено и экспериментально подтвер-ждено, что оптимальн дальше »
Моделирование объектов и систем управления

Информационно-измерительные системы

Информационно-управляющие комплексы и системы

Методы построения адаптивных систем управления

Цифровые и дискретные системы управления

Современные технические средства, комплексы и системы

Энергетический менеджмент

Экономика научно-технического прогресса

Краткие сообщения