Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 658.336:007:681.3.06

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Шибицька Н.М

Поглиблення і розширення процесів математизації і комп'ютеризації науки націлені на створення нових інформаційних технологій з можливістю придбання та динамічної обробки необхідної інформації і знань. Реформи освіти останніх років обумовили тенденції переходу теорії і практики від парадигми навчання, у рамках якої студент виступає як об'єкт навчальних впливів, до парадигми безперервної освіти, що базується на самостійній роботі студента з метою самовдосконалення. Процес навчання розуміється сьогодні не як придбання сукупності знань і володіння набором професійних навичок, а як розвиток різноманітних здібностей системного характеру та підвищення ступеню їх продуктивності. Актуальним є питання моделювання такої системи освіти, в якій важливу роль має не традиційна трансляція знань, умінь, цінностей, норм поведінки і т.д., а створення умов для максимально можливої адаптації і розвитку конкретної особистості.

У зв'язку з цим виникає логічне питання про вдосконалення інформаційних технологій, що відкривають нові оперативні можливості, способи й умови освоєння освітньої і професійної діяльності. Новітні технології повинні забезпечити багатоваріантність предметного наповнення змісту навчання, можливість моделювання знань та різноманіття освітніх послуг.

В системі державної професійної підготовки фахівців актуальною є задача впровадження нової форми освіти – дистанційного навчання [1, 2]. Це обумовлено соціально-економічною ситуацією, яка склалася у цілому в Україні та в системі освіти, тому традиційні форми освіти і моделі навчання на цей час не можуть задовольнити потреб в освітніх послугах. У даний час у світі зростає число вузів, що ведуть підготовку фахівців за допомогою цієї форми навчання.

Актуальність впровадження дистанційної форми навчання обумовлено наступними причинам: зниженням витрат на навчання, що важливо в умовах відставання фінансування системи освіти; включенням в освітній процес людей різних вікових та соціальних категорій, що дозволяє задовольнити різноманітні запити населення в освіті; розширенням доступу до додаткової інформації, динамічним регулюванням необхідного обсягу знань: оперативної передачею інформацію за допомогою комп’ютерних телекомунікацій; зручність освітнього процесу: гнучкість, адаптивність, модульність подачі наукового змісту навчання.

У зв’язку з цим актуальною науковою задачею є розробка нових методів аналізу процесу навчання з можливістю подальшого контролю та інваріантності оцінки якості засвоєння декларованих знань, умінь і сформованих навичок, необхідних для виконання професійної діяльності.

Пріоритетним напрямком розвитку системи дистанційного навчання є створення автоматизованих систем декларування та оцінювання знань. Використання мережних технологій є передумовою створення комп'ютерних тестових систем. Використання тестів дозволяє автоматизувати контроль знань при прийнятті рішень про рівень навченості студентів.

Впровадження тестових технологій дозволяє підвищити якість і об'єктивність оцінювання процесу навчання, шляхом зниження суб'єктивної оцінки конкретного педагога і значно деталізувати, уніфікувати атестаційні вимоги по дисциплінам на основі Державних освітніх стандартів, підвищити об'єктивність атестації, а також оцінити ефективність професійної діяльності викладачів.

Сучасні інформаційні технології розробки тестів ґрунтуються на комплексній методиці складання тестових завдань з урахуванням думок декількох експертів, яки є фахівцями у даній предметній області [3].

На сьогодні комп'ютерні технології є невід'ємною складовою процесу навчання. Таким чином, вирішення проблеми поліпшення якості, активізації й індивідуалізації навчання може бути досягнуто лише на основі органічного застосування комп'ютерних технологій в навчальному процесі поряд із традиційними методами навчання.

Для забезпечення навчального процесу з необхідним рівнем якості знань інформаційне забезпечення установ дистанційного освіти повинне повною мірою використовувати засоби оперативного доступу до інформаційних ресурсів, яки засновані на комп'ютерних мережних технологіях.

Впровадження новітніх інформаційних технологій і можливості сучасних комп'ютерних систем відкривають необмежений простір для педагогічної творчості, дозволяючи модернізувати вже існуючі і впроваджувати новітні технології і форми навчання. Аналіз світової педагогічної практики дозволяє виділити наступні типи програмних продуктів для супроводження процесу навчання: комп'ютерні підручники; навчальні програми; імітаційні і моделюючі тренажери; електронні підручники, словники, енциклопедії; системи самопідготовки і самоконтролю; системи контролю знань і тестування.

В існуючих системах [4] для оцінювання процесу навчання використовують наступні форми діагностики: вхідний тестовий контроль, поточний контроль, заключний контроль або іспит.

Вхідний тестовий контроль дозволяє визначити початковий рівень підготовки операторів з метою формування індивідуальних керуючих впливів у системі навчання; поточний контроль визначає на скільки успішно той, якого навчають, отримує знання й володіє системою умінь у процесі навчання, у випадку недостатньої успішності проводиться пошук зворотного зв'язку від помилкових дій до необхідних елементів знань; заключний контроль або іспит покликаний формально оцінити знання і систему умінь по дисципліні, накопичених у протягом всього часу навчання.

Системи тестування орієнтовані на оцінку рівня знань людини, яку навчають, у заданих точках аналізу навчального процесу. Використовуючи різні методики, такі системи пред'являють тому, кого навчають, відкритий або закритий варіант питання. Вибір форми варіанта питання багато в чому залежить від ступеня формалізації предметної області. Комбінація в тестовій системі двох форм оцінювання знань дозволяє підвищити гнучкість і адаптивність системи навчання.

Відкриті питання складаються тільки з формулювання питання, відповідь на які повинен сформулювати об’єкт навчання. Цей тип питань рекомендується застосовувати в областях знань з високим рівнем формалізації. В якості відповіді виступає значення, що може бути однозначним або належати деякому заданому припустимому діапазону. Звичайно, в якості відповіді на відкриті питання не використовуються символьні рядки, що містять букви, пробіли й інші символи, тому що в цьому випадку важко визначити правильність відповіді через можливі помилки користувача при введенні інформації (наприклад, введення двох замість одного пробілів).

Закриті питання складаються з формулювання питань і декількох варіантів відповіді. Цей тип питань рекомендується застосовувати в слабо формалізованих областях знань. Той, кого навчають, повинен вибрати один або кілька правильних варіантів відповіді. Рекомендується наявність від 3 до 6 варіантів відповідей. У залежності від цілей створення тестової системи і етапу оцінювання знань можливий випадок пред'явлення декількох відповідей, умовно прийнятих як правильні.

При застосуванні тесту на етапах рубіжного (підсумкового) контролю в якості абсолютно правильної відповіді може бути тільки один з варіантів. При цьому не допускається ситуація, коли усі відповіді на закрите питання є неправильними. Правильність відповіді можна зараховувати по сумі правильно обраних варіантів або по одному правильно обраному варіанті.

Таким чином, кожна з представлених структур дозволяє пред'являти навчальний матеріал, відповідно до послідовності, що забезпечує прийнятне пред'явлення навчального матеріалу відповідно до вимог предметної області

Базу знань по дисципліні можна представити у виді ієрархічної структури. Структура знань по дисципліні розбивається на розділи R, які впливають на результат діагностики з ваговими коефіцієнтами µr. Кожний розділ R (модуль) складається з тем Ti з урахуванням вагових коефіцієнтів µt (рис.1). Кожна тема складається з елементів знань (основні положення, визначення, формули, закони), яким відповідають тестові запитання qi в системі діагностики знань.

Будемо вважати, що знання Y оператора є нечітка підмножина множини X знань системи з деякою функцією належності my (x), що характеризує ступень засвоєння об’єктом навчання елемента xi множини знань X, " xÎ X. При цьому кожному елементу xi знань системи ставиться в відповідність тестове запитання qi .

Нечітка підмножина Y множини X представляє собою множину пар:

Y = { (x /mY (x))}, xi Î X , my (x) Î [ 0 .. 1].

 

Рис 1. Множинна модель структури знань за темою

Рішення про рівень навченості по дисципліні приймається на основі результатів тестування на нижньому рівні знань (запитання за темою) шляхом згортання залежно від відповідних вагових коефіцієнтів.

Кожній змістовній одиниці знань xi відповідає тестове запитання qi з вагою mqi в шкалі нечітких множин [0..1], яка призначається експертно та залежить від:

       міри вкладу певного елемента знань у знання по розділу типа;

       лінгвістичної форми подання питання;

       складності питання.

Міра вкладу певного елемента знань у знання по розділу визначається експертом зі знань – спеціалістом в галузі знань, яка досліджується.

Складність питання визначається на етапі попереднього налагодження тесту на контрольної групі операторів з метою виявлення найбільш складних та простих запитань на яки не було надано жодної правильної відповіді. В випадку коли потрібно виявити особливо здібних студентів, слід залишити в тесті складні питання для виявлення евристичного мислення фахівців.

Лінгвістична форма подання питання qi може бути класифікована на підставі логіко-семантичних еталонів:

1. Концептуальні питання “хто, що і “визначити поняття.

2. Концептуально-аналітичні питання “провести аналогію.

3. Концептуально-семантичні питання qi, які дозволяють визначить змістовну еквівалентність або близькість понять і ситуацій, і описують об’єкт  і є підмножиною змістовних одиниць знань з оператором відношення σ “один до одного” на множині X одиниць знань, що можна записати як

.

4. Фактологічні питання qi визначають існування явища або ситуації, які позначимо S1, а факт їх існування з об’єктом S у момент часу t, визначає оператор ψ. Отже можна записати

.

5. Функціональні (цільові або причинні) питання qi “для чого – навіщо – чому” дозволяють виявити характерні зміни об’єкта S в ланцюжку причинно-слідчих зв’язків

.

6. Структурні питання qi “із чого” (або з яких частин складається) спрямовують сприйняття на аналіз зовнішнього вигляду об’єкта S, його структури і складових його частин S1, S2, ... , Sn , що за допомогою оператора χ утворять ціле:

7. Проблемно-операційні завдання qi з метою розв’язання поставленої задачі припускають використання змістовних одиниць  знань поза межами розглядуваної множини  знань, що формально відображується

.

Автоматизація процесу контролю знань дозволяє застосувати багатокритеріальну оцінку та значно спростити функцій викладача та зменшити суб’єктивний фактор при оцінюванні знань студента.

Розглянемо структуру тестової системи (рис.2) та методику формування кінцевої оцінки  за результатами тестування та виведемо функціональну залежність знань оператора від впливу часу t та вагових коефіцієнтів mq, які характеризують вклад кожного елементу знань в знання за розділом або темою

,

де tmax – час що виділяється на відповідь та залежить від ваги питання , ballmax1 та ballmin1 – відповідно максимальний та мінімальний відносний бал, який може бути призначено за введення відповіді, що порівнюється з еталоном, ballmax2 та ballmin2 –– відповідно максимальний та мінімальний відносний бал, який може бути призначено за вибір відповіді із запропонованих варіантів,  – час, затрачений на відповідь,  – вага теми відносно розділу, модулю або дисципліни.

Формування тестових запитань проводиться таким чином. В базі даних експертно задається еталон та варіанти відповіді, з якими в процесі тестування проводиться порівняння з відповіддю користувача. При цьому кожний варіант відповіді характеризує ступень відповідності еталону і оцінюється в шкалі розмитих множин.

 

 

 

 

Рис 2. Структурна модель тестової системи

 

На етапі структурування наукового змісту навчання експертно задаються: ваговий коефіцієнт  кожної тими; ваговий коефіцієнт mq тестового запитання, що однозначно відповідає елементарному інформаційному об’єкту xi.

За кожне тестове питання об’єкт навчання отримує бал ballq, що розраховується за формулою:

 

,

де ball - відносний бал, який отримує студент.

На першому етапі процесу тестування відповідь порівнюється з еталоном. Час tmax, що виділяється на надання відповіді залежить від ваги питання mq. При цьому системою динамічно враховується час, який об’єкт навчання витратив на відповідь. Таким чином, можна вивести функціональну залежність відносного балу , що призначається за відповідь від затраченого часу t:

.

Якщо об’єкт навчання надав невірну відповідь, або час, виділений на відповідь, закінчився, переходимо до другого етапу тесту.

На другому етапі експертного оцінювання знань пропонуються вибір правильної відповіді із декількох варіантів. При цьому кожному варіанту відповіді експертно призначається ваговий коефіцієнт mv, який дозволяє врахувати ступень відповідності відповіді еталону. Час , що виділяється на відповідь залежить від ваги питання . При цьому динамічно враховується час, який оператор витратив на вибір варіанту відповіді. На цьому етапі функціональна залежність відносного балу ball, що призначається за відповідь від затраченого часу t, має такій спосіб:

.

У зв'язку з тим, що при візуальному вибору варіанта іде звернення до короткочасної пам'яті і можливий процес „впізнання” інформації, відносний бал .

У випадку слабоформалізованого середовища формування наукового змісту навчання, коли немає можливості однозначно задати еталон відповіді, процес оцінювання починається відразу з другого етапу, враховуючи, що .

При прийнятті рішення про рівень  знань за дисципліною та проведення рубіжного контролю типу диференційований залік або екзамен проводять згортання оцінок за темами  у такій спосіб:

,

де  – кількість тем за дисципліною;  – відносна вага теми, що задовольняє принципу повноти знань за дисципліною і дорівнює .

Технологія розподіленого мережного навчання припускає створення на базі комп'ютерних класів ефективного групового й індивідуального навчання в традиційному навчальному процесу. При наявності домашніх комп'ютерів мережне навчання забезпечує технічну можливість працювати не тільки в комп'ютерних класах навчального закладу.

Таким чином застосування комп'ютерної технології дозволяє відповідно до запропонованого підходу складати заочно іспити з урахуванням результатів тестування в інтерактивному режимі по мережі Internet. Розглянута методика дозволяє підвищити ефективність, об'єктивність і гнучкість процесу оцінювання знань завдяки впровадженню в процес навчання новітніх інформаційних технологій діагностики знань.

Distance Education System should provide consecutive guided ducation process, obtaining knowledge and skills, other process of maintenance of a specialist's qualification. The scientific research in field of computer training system and estimation of training process is described.

 

1.                  П.В.Дмитренко, Ю.А.Пасічник. Дистанційна освіта. Бібліотека працівника освіти. Київ:1999.

2.                  Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. N 1494 – Київ.

3.                  Шибицька Н.М. Еталонний підхід експертного оцінювання дидактичних знань // Вісник НАУ. №.3, 2002 – Київ: КМУЦА, 2002.-С.166-170.

4.                  Савельев А.Я., Новиков В.А., Лобанов Ю.И. Подготовка информации для автоматизированных обучающих систем / под ред. Проф. А.Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1986. - 176 с.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Сосюк А.В. Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання

Тарасюк В.П., Алдохіна А.С. Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок.

Соколова Н.А., Григорова А.А. Моделирование процесса контроля знаний

Коршевнюк Л.О. Застосування комітетами експертів системи нечіткого логічного виводу із зваженою істинністю.. – С. 73 – 79.

Сідлецький В.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення.

Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.

Борковська Л.О. Інформаційно-керуючий програмний комплекс координатно-вимірювальних машин.

Соколов А.Є. Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання

Коджа Т.И., Гогунский В.Д. Эффективность применения методов нечеткой логики в тестировании.

Гнатушенко В.В. Моделювання процесу формування цифрових сканерних зображень дистанційного зондування.

Гожий А.П., Коваленко И.И. Системные технологии генерации и анализа сценариев

Марасанов В.В., Забитовская О.И., Щербина Е.В. Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей.

Литвиненко В.И. Синтез радиально-базисных сетей для решения задачи дистанционного определения концентрации хлорофилла.

Нарожный А.В. Проектирование и реализация автоматизированных систем контроля знаний

Информационно-измерительные системы

Ковальов О.І. Вимірювання у процесно-орієнтованих стандартах

Полякова М.В., Ищенко А.В., Худайбердин Э.И. Порогово-пространственная сегментация цветных текстурированных изображений на основе метода JSEG

Дзюбаненко А. В. Организация компьютерных систем для анализа изображений

Гордеев Б.Н., Зивенко А.В., Наконечный А.Г. Формирование зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем

Богданов А.В., Бень А.П., Хойна С.И. Релаксация обратного тока диодов Шоттки после их магнитно-импульсной обработки (МИО)

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Проектирование измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Оптимизированная модель измерителя доб-ротности варикапов

Руднєва М.С., Кочеткова О.В., Задорожній Р.О. Принципи побудови оптимальної структури інформаційно-вимірювальної системи геометричних розмірів об’єктів в діапазоні від 1 нм до 1000 нм

Биленко М.С., Рожков С.А., Единович М.Б. Идентификация деформаций пе-риодических структур с использованием систем технического зрения

Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М., Пелешко Д.Д. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень

Дидык А.А., Фефелов А.А, Литвиненко В.И., Шкурдода С.В., Синяков Ф. В. Классификация масс-спектров с помощью кооперативного иммунного алгоритма

Клименко А.K. Обратная модель для решения задач в системах с многосвязными динамическими объектами

Завгородній А.Б. Порівняльне дослідження твердотільних і рідиннофазних об'єктів методом газорозрядної візуалізації

Голощапов С.С., Петровский А.В., Рожко Ж.А., Боярчук А.И. Измерение доб-ротности колебательного контура на основе метода биения частот

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Диагностирование критерия безопасности при заполнении замкнутых объемов СПЖ косвенным методом

Долина В.Г. Проблеми підвищення точності рефрактометра на основі прозорих порожнистих циліндрів.

Самков О.В., Захарченко Ю.А. Застосування алгоритму клонального відбору для побудови планів модернізації авіаційної техніки

Попов Д.В. Метод формування регламентів технічного обслуговування повітряних суден

Казак В.М., Чорний Г.П., Чорний Т.Г. Оцінювання готовності технічних об’єктів з урахуванням достовірності їх контролю

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования цифрового измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности

Сосюк А.В. Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання

Соколов А.Є. Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання

Полякова М.В., Волкова Н.П., Іванова О.В. Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення

Луцкий М.Г., Пономаренко А.В., Филоненко С.Ф. Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов

Литвиненко В.И., Дидык А.А., Захарченко Ю.А. Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов

Лубяный В.З., Голощапов С.С. Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей

Беляев А.В. Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом

Терновая Т.И., Сумская О.П., Слободянюк И.И., Булка Т.И. Контроль качества тканей специального назначения с помощью автоматических систем.

Шеховцов А.В. Інформаційний аспект: розпізнавання образів індивідуума.

Полякова М.В. Определение границ сегмента упорядоченной текстуры на изображении с однородным фоном с помощью многоканального обнаружения пачки импульсов.

Литвиненко В.И. Прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью синтезируемых нечетких нейронных сетей

Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф., Мовчан А.П., Любицький С.В. Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій

Браїловський В.В., Іванчук М.М., Ватаманюк П.П., Танасюк В.С. Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра

Забытовская О.И. Построение функции полезности по экспериментальным данным.

Шиманські З. Апаратні засоби сегментації мовного сигналу

Хобин В.А., Титлова О.А. К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ)

Фефелов А. А. Использование байесовских сетей для решения задачи поиска места и типа отказа сложной технической системы

Слань Ю. М., Трегуб В. Г. Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування

Ролик А.И. Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С., Якимчук С.Г. Изучение электрического поля с помощью датчика измерителя электростатического потенциала на модели замкнутого металлического объема

Грицик В.В. Застосування штучних нейронних мереж при проектуванні комп’ютерного зору.

Гасанов А.С. Информационные технологии построения систем прогнозирования отказов

Шеховцов А.В., Везумский А.К., Середа Е.С. Алгоритм сжатия информации без потерь: модифицированный алгоритм LZ77

Ходаков В.Е., Жарикова М.В., Ляшенко Е.Н. Методы и алгоритмы визуализации пространственных данных на примере моделирования распространения лесных пожаров.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Обобщённые масштабные функции с компактным носителем в задаче сегментации изображений упорядоченных текстур. – C. 75 – 84.

Полторак В.П., Дорогой Я.Ю. Система распознавания образов на базе нечеткого нейронного классификатора.

Литвиненко В.И. Синтез радиально-базисных сетей для решения задачи дистанционного определения концентрации хлорофилла.

Бражник Д.А. Управление совмещением изображения объекта в сцене и эталонного изображения.

Бабак В.П., Пономаренко А.В. Локализация места положения сквозных дефектов по сигналам акустической эмиссии.

Мороз В. В. R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений.

Крылов В.Н., Полякова М.В., Волкова Н.П. Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии.

Квасников В.П., Баранов А.Г. Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины.

Казак В.М., Гальченко С.М., Завгородній С.О. Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака.

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи.

Корниенко-Мифтахова И.К.,Филоненко С.Ф. Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций.

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении.

Рожков С.О., Федотова О.М. Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості.

Бражник Д.А. Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов.