Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК    681.5.015

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ОБ’ЄКТІВ В ДІАПАЗОНІ ВІД 1 нм ДО 1000 нм.

Руднєва М.С., Кочеткова О.В., Задорожній Р.О.

Вступ

Створення нової техніки, наукоємких технологій і нових матеріалів, які забезпечують розвиток структури і технічного рівня виробництва, багато в чому, визначається рівнем метрологічного забезпечення вимірювань. Однією з найважливіших задач розвитку наукоємких технологій є розробка нових методів та високоточних засобів лінійних вимірювань з точністю до одного нанометра.

За останні роки у вимірювальний техніці, завдяки досягненням мікроелектроніки, створилися значні якісні зміни. До засобів вимірювання стали включати мікропроцесори, які забезпечують автоматичне управління процесом вимірювання та обробкою даних, тобто додають цим засобам «інтелектуальних» якостей. Багато яких механічних принципів вимірювань тепер вдається реалізувати суто електронними засобами. В зв’язку з розробкою різних датчиків в інтегральному мікроелектронному виконанні у вимірювальній техніці з’явились нові пристосування та перспективи розвитку. Знайшла широке застосування і цифрова вимірювальна техніка. Це призвело до того, що зараз засоби вимірювальної техніки головним чином використовуються у складі автоматизованих систем та комплексів. Важливі напрямки державної політики по розробці принципово нових технічних рішень при створенні мікроелектронних приладів та мікро системної техніки різного призначення визначають основні задачі по метрологічному забезпеченні лінійних вимірювань, розробці нових методів та високо прецизійних засобів вимірювань геометричних розмірів об’єктів в діапазоні від 1 нм до 1000 нм.

Скануючий зондовий мікроскоп (СЗМ) дозволяє вимірювати довжини в діапазоні від 1 нм до 1000 нм з роздільною здатністю менше 0,1 нанометрів. Такі відстані є незвикло малими навіть для сучасної техніки і їх досягнення пов'язано з певними труднощами при розробці та експлуатації цих мікроскопів. Причина яких полягає в великій кількості параметрів, які змінюються в широких межах. Для підтримки формального режиму процесу вимірювання необхідно вимірювати його параметри. Поряд з цим, чим достовірніше виконуються вимірювання цих параметрів, тим вище точність вимірювання.

Постановка проблеми

Оптимальна структура інформаційно-вимірювальної системи (ІВС), якою являється СЗМ, що реалізує механізм самоналагодження, являє собою сукупність технічних засобів і програмного забезпечення. Така система працює у взаємозв’язку з оператором-метрологом, який застосовує новітні комп’ютерні компоненти та реалізує роботу в реальному часі. За цих умов система здатна на основі апріорної інформації та вимірювань параметрів стану при наявності мотивації синтезувати мету, виробляти рішення про характер дії системи і знаходити раціональні способи досягнення мети. Розроблена концепція інтелектуальних систем [1,3]  використовується при оптимізації структури приборного комплексу та обробки інформації нового покоління.

В рамках цієї концепції складна ІВС, розробляється як функціональна, що сприяє досягненню заданої координати вимірювання та виступає в тому числі, і як системостворюючий фактор.

Вимогами до алгоритмів обробки інформації є відклик на будь-які непередбачені зовнішні та внутрішні дестабілізуючі фактори на протязі прогнозованого стану системи. Для одержання повної інформації про стан СЗМ, необхідно розглядати не тільки вимірювані параметри, але і змінні параметри стану.

Розв’язання проблеми

Основна ціль дослідження полягає у розробці методики для побудови  оптимальної структури ІВС на основі СЗМ, до складу якої входять датчики та вимірювальні системи, а також алгоритмічне забезпечення та блок тестування.

При управлінні основним джерелом інформаційно-вимірювальних сигналів є СЗМ. Основними вимогами до цього комплексу є точність вимірювання об’єкту.

Виходячи з вищенаведеного, можна визначити алгоритм функціонування вимірювального комплексу в наступній послідовності:

-                     з датчиків інформація поступає в блок основна база знань; 

-                     блок тестування  – проводить перевірку роботи всіх підсистем та здійснює тестування на точність ;

-                     в експертній системі ці результати оцінюються;

-                     на основі оцінки стану системи приймається рішення про готовність ІВС до вимірювання та визначається алгоритм управління;

-                     здійснюється закон управління, при цьому інформація передається на виконуючи органи;

-                     інформаційно-вимірювальні дані про об’єкт вимірювання поступають та накопичуються в основній базі знань.

Основою для побудови оптимальної структури є визначення основних рівнянь керування. В загальному випадку рівняння для руху зонда СЗМ при вимірюванні має вигляд [ 2, 4, 8]:

 

,                        (1)

 

де  - зовнішні впливи,  - випадкова завада,

 

 

- передаточні функції динамічного об’єкту по керуванню  та впливу, відповідно.

Нев’язку можно  представити рівнянням

 

,                                                   (2)

 

де – вихідні величини об’єкту,  – величина налагоджуваної моделі.

В ІВС задача ідентифікації зводиться до алгоритму, де проводиться розпізнавання образів які вже надані в базі знань (визначені класи ). Але існує ще клас невідомих  об’єктів.

Таким чином задача ідентифікації складається з суми , де - кількість відомих, а - кількість невідомих класів. Задача ідентифікації зводиться до перебору та зрівняння  класів з еталонними моделями після чого приймається  рішення системою.  

Але можуть виникати різні ситуації:

1) якщо опис не співпадає ні з одним об’єктом, який знаходиться в базі даних і знань;

2) якщо опис співпадає частково. В цих випадках потрібно застосувати двухстадійну систему ідентифікації.

Така система найбільш прийнятна для вимірювання об’єктів за допомогою інформаційно-вимірювальної системи. В ній застосовуються вже відомі методи та алгоритми в теорії ідентифікації та зводяться до задачі розпізнавання об’єктів. Реалізація цієї схеми в системі керування СЗМ значно підвищує ефективність системи ідентифікації.

Слід відмітити, що застосування такого алгоритму призводить до більш досконалого процесу керування рухом зонду та визначення об’єктів вимірювання.

Для того щоб оптимальна структура інформаційно-вимірювальної системи працювала злагоджено треба приділити увагу якості ідентифікації, яку можна оцінити  її критерієм [1-4]:

 

,                                                      (3)

 

де  – функція втрат, – символ математичного очікування,  – нев’язка,  – вектор спостереження , – вектор налагоджуваних параметрів.

Очевидно, що критерій якості ідентифікації  визначається як середні втрати. Якщо значення середніх втрат мінімальне, то при оцінці структури СЗМ можна сказати, що ця структура оптимальна. Якщо критерій якості не виконує умову, де , то здійснюється заміна параметрів та структури приборного комплексу.

Модель в співвідношенні до об’єкту визначається математичним очікуванням квадрата нев’язки [5-12]

 

,                                           (4)

 

де   – нев’язка,  – вихідні  величини об’єкту,   – величина налагоджуваної моделі.

Розглянемо умову ідентифікації об’єкту при якій існує проста завада [8,12]. В цьому випадку рівняння має вигляд:

 

,                                (5)

 

чи                                           ,                                               (6)

 

де  – вектор невідомих параметрів об’єкту, а – вектор спостереження.

Оптимальні середні втрати можна записати в вигляді:

 

,                                            (7)

 

де  – оптимальна функція втрат, – щільність розподілу завад.

Згідно проведених експериментів результати моделювання алгоритмів можливо  відобразити залежностями   від  [8,19,20,35,36].

Оптимальна налагоджувана модель буде характеризуватися як така, для якої математичне очікування  досягає можливого значення при визначених значеннях її параметрів.

 

Висновок. Розроблені принципи побудови та методи підвищення якісних показників функціонування ІВС контролю геометричних характеристик складних просторових об’єктів в діапазоні від 1 нм до 1000 нм дають можливість забезпечити належний рівень метрологічного забезпечення вимірювання параметрів об’єктів скануючими зондовими мікроскопами, та підвищити точність таких вимірювань.

ЛІТЕРАТУРА

1.                                       Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ., Под ред. Я.З.Цыпкина. – М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1991. – 432 с.

2.                    Макаров И.М. Управляющие системы промышленных роботов. М.: Машиностроение, - 1984. - 287 с.

3.                    Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.‑ М.: Наука 1986. ‑ 288 с.

4.                    Павленко І.І. Синтез структури промислових роботів та аналіз їх механічних систем для верстатів з ЧПУ.‑ М.: Машиностроение.–1996.‑230 с.

5.                   Сейдж Э.П., Мелса Дж. Идентификация систем управления. ‑ М.: Наука, 1974.‑248 с.

6.                                        Сейдж Э.П., Уайт Ч.С. Оптимальное управление системами: Пер. с англ. / Под ред. Б. Р. Левина. – М.: Радио и связь, 1982 . – 392 с., ил.

7.                                        Современные методы идентификации систем: Пер.с анг./ Под ред. П.Эйкхоффа. – М.: Мир. 1983. – 400 с., ил.

8.                                        Ту  Д.Т., Гонсалес Р.К. Принципы распознавания образов /  пер. с анг. И.Б. Гуревич;  Под ред. Р.И.Журавлева. – М.: Мир, 1978. – 411 с.

9.                                        Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов. – М.: Радио и связь, 1986. –264 с.

10.                                 Цыпкин Я.З.  Основы информационной теории идентификации. -  М.: Наука, 1984. – 320 с.

11.                                 Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации. – М.: Наука; Физ.мат.лит, 1995. –336 с.

12.                                 Шередеко Ю.Л., Марусяк А.В.  Способ корректного сведения задачи идентификации к задаче распознавания образов // УсиМ. - 2002. –  №5. – С.5- 12.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Квасніков В.П., Кочеткова О.В. Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами

АПУ к разделу "5"

Быченко Ю.Ю., Тодорцев Ю.К. Модернизация аппаратного комплекса для проведения испытания на плотность системы герметичного ограждения энергоблока с реактором ВВЭР-1000.

Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт

Таблицы общих определителей "I(E)" (Место)

55 Геология. Геологические и геофизические науки

Орлов В.В. Оценка мощности случайного сигнала на основе корреляционной пространственной обработки

Григор'єв О.В., Селевко Г.О. Визначення "простих" властивостей та внутрішніх функцій у семіотичній моделі малого підприємства при розв'язанні задач кадрового ме-неджменту

Тонконогий В.М. Трехконтурная АСУ нанесением ионно-плазменного покрытия на режущий инструмент.

Ладієва Л. Р., Жулинський О. А. Математична модель процесу контактної мем-бранної дистиляції

Яковенко А.Е. Проектирование автоматизированных систем принятия решений в условиях адаптивного обучения с учетом требований болонского процесса

Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем

Ковриго Ю.М., Мовчан А.П., Полищук И.А. Метод построения самонастраивающихся регуляторов для промышленного применения.

Информационно-измерительные системы

Ковальов О.І. Вимірювання у процесно-орієнтованих стандартах

Полякова М.В., Ищенко А.В., Худайбердин Э.И. Порогово-пространственная сегментация цветных текстурированных изображений на основе метода JSEG

Дзюбаненко А. В. Организация компьютерных систем для анализа изображений

Гордеев Б.Н., Зивенко А.В., Наконечный А.Г. Формирование зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем

Богданов А.В., Бень А.П., Хойна С.И. Релаксация обратного тока диодов Шоттки после их магнитно-импульсной обработки (МИО)

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Проектирование измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Оптимизированная модель измерителя доб-ротности варикапов

Биленко М.С., Рожков С.А., Единович М.Б. Идентификация деформаций пе-риодических структур с использованием систем технического зрения

Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М., Пелешко Д.Д. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень

Дидык А.А., Фефелов А.А, Литвиненко В.И., Шкурдода С.В., Синяков Ф. В. Классификация масс-спектров с помощью кооперативного иммунного алгоритма

Клименко А.K. Обратная модель для решения задач в системах с многосвязными динамическими объектами

Завгородній А.Б. Порівняльне дослідження твердотільних і рідиннофазних об'єктів методом газорозрядної візуалізації

Голощапов С.С., Петровский А.В., Рожко Ж.А., Боярчук А.И. Измерение доб-ротности колебательного контура на основе метода биения частот

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Диагностирование критерия безопасности при заполнении замкнутых объемов СПЖ косвенным методом

Долина В.Г. Проблеми підвищення точності рефрактометра на основі прозорих порожнистих циліндрів.

Самков О.В., Захарченко Ю.А. Застосування алгоритму клонального відбору для побудови планів модернізації авіаційної техніки

Попов Д.В. Метод формування регламентів технічного обслуговування повітряних суден

Казак В.М., Чорний Г.П., Чорний Т.Г. Оцінювання готовності технічних об’єктів з урахуванням достовірності їх контролю

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования цифрового измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности

Сосюк А.В. Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання

Соколов А.Є. Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання

Полякова М.В., Волкова Н.П., Іванова О.В. Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення

Луцкий М.Г., Пономаренко А.В., Филоненко С.Ф. Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов

Литвиненко В.И., Дидык А.А., Захарченко Ю.А. Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов

Лубяный В.З., Голощапов С.С. Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей

Беляев А.В. Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом

Терновая Т.И., Сумская О.П., Слободянюк И.И., Булка Т.И. Контроль качества тканей специального назначения с помощью автоматических систем.

Шеховцов А.В. Інформаційний аспект: розпізнавання образів індивідуума.

Полякова М.В. Определение границ сегмента упорядоченной текстуры на изображении с однородным фоном с помощью многоканального обнаружения пачки импульсов.

Литвиненко В.И. Прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью синтезируемых нечетких нейронных сетей

Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф., Мовчан А.П., Любицький С.В. Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій

Браїловський В.В., Іванчук М.М., Ватаманюк П.П., Танасюк В.С. Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра

Забытовская О.И. Построение функции полезности по экспериментальным данным.

Шиманські З. Апаратні засоби сегментації мовного сигналу

Хобин В.А., Титлова О.А. К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ)

Фефелов А. А. Использование байесовских сетей для решения задачи поиска места и типа отказа сложной технической системы

Слань Ю. М., Трегуб В. Г. Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування

Ролик А.И. Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С., Якимчук С.Г. Изучение электрического поля с помощью датчика измерителя электростатического потенциала на модели замкнутого металлического объема

Грицик В.В. Застосування штучних нейронних мереж при проектуванні комп’ютерного зору.

Гасанов А.С. Информационные технологии построения систем прогнозирования отказов

Шеховцов А.В., Везумский А.К., Середа Е.С. Алгоритм сжатия информации без потерь: модифицированный алгоритм LZ77

Ходаков В.Е., Жарикова М.В., Ляшенко Е.Н. Методы и алгоритмы визуализации пространственных данных на примере моделирования распространения лесных пожаров.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Обобщённые масштабные функции с компактным носителем в задаче сегментации изображений упорядоченных текстур. – C. 75 – 84.

Полторак В.П., Дорогой Я.Ю. Система распознавания образов на базе нечеткого нейронного классификатора.

Литвиненко В.И. Синтез радиально-базисных сетей для решения задачи дистанционного определения концентрации хлорофилла.

Бражник Д.А. Управление совмещением изображения объекта в сцене и эталонного изображения.

Бабак В.П., Пономаренко А.В. Локализация места положения сквозных дефектов по сигналам акустической эмиссии.

Мороз В. В. R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений.

Крылов В.Н., Полякова М.В., Волкова Н.П. Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии.

Квасников В.П., Баранов А.Г. Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины.

Казак В.М., Гальченко С.М., Завгородній С.О. Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака.

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи.

Корниенко-Мифтахова И.К.,Филоненко С.Ф. Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций.

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении.

Рожков С.О., Федотова О.М. Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості.

Бражник Д.А. Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов.

Ходаков В.Є., Шеховцов А.В., Бараненко Р.В. Математичні аспекти створення автоматизованої системи „Реєстр виборців України”