Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 62-52:621.9.06

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ШВИДКОСТЯМИ РОБОЧИХ РУХІВ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ТОРЦЕВИХ ПОВЕРХОНЬ

Водічев В.А.

Підвищення продуктивності металообробних верстатів при зменшенні їх питомого енергоспоживання є однією з актуальних проблем машинобудування. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є застосування на верстатах автоматизованих систем керування робочими рухами, які в умовах дії збурень забезпечують автоматичну зміну швидкостей цих рухів.

Системи стабілізації швидкості різання застосовуються на токарних і карусельних верстатах, а також плоскошліфувальних верстатах з круглим столом, і забезпечують поліпшення якості обробленої поверхні і підвищення продуктивності обробки [1]. Для таких систем розроблені структури, методи розрахунку параметрів регуляторів і схеми окремих елементів [1, 2]. Проте, системи стабілізації швидкості різання забезпечують компенсацію впливу на процес металообробки тільки одного збурення, яким є зміна діаметру обробки, застосування таких систем доцільно під час чистової обробки. При чорновій обробці торцевих поверхонь заготівок на показники ефективності процесу обробки впливає також інше збурення, яким є зміна глибини обробки. Дія цього збурення змушує зменшувати швидкість різання чи подачу так, щоб при максимальному значенні глибини обробки не було перевищено номінальне значення потужності приводу головного руху. В такому разі на ділянках заготівки з меншою глибиною різання у системі стабілізації швидкості різання зберігаються невикористані резерви підвищення продуктивності верстата.

Метою статті є розробка системи керування приводами головного руху і подачі токарного верстата, яка забезпечує компенсацію впливу на показники ефективності процесу обробки як зміни діаметру, так і зміни глибини обробки, дослідження динамічних характеристик системи і оцінка ефективності її застосування у порівнянні з обробкою на верстаті без системи керування швидкостями робочих рухів і з системою стабілізації швидкості різання і подачі.

Проведені розрахунки показали, що підвищення ефективності чорнової обробки торцевих поверхонь можна досягти, якщо при зміні діаметру обробки забезпечувати стабілізацію швидкості різання шляхом зміни частоти обертання заготівки, а при зміні глибини обробки стабілізувати потужність різання шляхом зміни величини подачі.

Для оцінки ефективності металообробки використано показники продуктивності і енергетичної ефективності [3]

 

                                                                                          ,

,

 

де Q – швидкість знімання металу, мм3/хв. Т – миттєва оцінка періоду стійкості інструменту, хв; tзм – тривалість зміни інструменту, хв; Рz – потужність обробки, кВт.

Складові показників Jп , Jе визначаються за формулами [1, 4]

 

,

,

 

                                                   ,                                                      (1)        

 

де D – діаметр обробки, мм; tр – глибина різання, мм; Sо – подача, мм/об; S – швидкість подачі, мм/хв; V – швидкість різання м/хв, Cv, Cp, Kv, Kp, xT, x, yT, y, q – коефіцієнти і показники степеня, які залежать від виду і умов обробки, оброблюваного матеріалу заготівки і матеріалу робочої частини різця .

Частота обертання заготівки при стабілізації заданого значення швидкості різання Vз знаходиться із співвідношення

 

                                                                               ,

 

Для стабілізації заданого значення потужності різання Pzз подача змінюється при зміні глибини обробки відповідно до формули

 

                                                                       .                                                                            (2)

 

Обмеження подачі відбувається максимально припустимим за умовою міцності інструменту значенням Somax.

Швидкість подачі

 

                                                                                  .                                                                                       (3)

 

Для ілюстрації ефективності керування швидкостями робочих рухів при стабілізації швидкості і потужності різання розглянуто обробку на токарному верстаті торцевої поверхні заготівки з конструкційної сталі діаметром 400 мм різцем з твердосплавною пластиною Т15К6 товщиною 6 мм при зміні глибини обробки вздовж поверхні оброблюваної заготівки від 2 мм при діаметрі обробки 400 мм до 4 мм при діаметрі 40 мм. На розрахованих графіках (рис. 1) безперервні лінії відповідають обробці при стабілізації швидкості різання Vз=94 м/хв, яка забезпечує величину періоду стійкості інструменту Т=46 хв при мінімальній глибині обробки tр =2 мм, максимальній подачі Somax=2,5 мм/об і стабілізації потужності різання на рівні Pzз=10 кВт. Штрихові лінії відповідають обробці при стабілізації максимальної подачі Somax і швидкості різання Vз=45,5 м/хв, за якої забезпечується потужність різання Pzз= 10 кВт при максимальній глибині обробки tр =4 мм. Штрих-пунктирні лінії відповідають обробці з незмінними значеннями максимальної подачі Somax і частоти обертання заготівки, яку обрано за умови отримання швидкості різання 45,5 м/хв при максимальному діаметрі обробки. При застосуванні системи стабілізації швидкості і потужності різання більша частина поверхні заготівки обробляється з більшою швидкістю подачі, що забезпечує зростання показника продуктивності обробки при максимальному діаметрі обробки майже в два рази у порівнянні з обробкою з постійними швидкостями робочих рухів і з системою стабілізації швидкості різання і подачі. Значення показника енергетичної ефективності при цьому зростає на 11%, хоча його значення при мінімальному діаметрі обробки є на 9 % нижчими, ніж при стабілізації швидкості різання і подачі.Система (рис. 2), яка реалізує викладений вище принцип керування, містить два кола керування: стабілізації швидкості різання V і стабілізації потужності різання Pz. Перше з них містить блок ділення БД1 з обмежувачем вихідного сигналу, електропривод головного руху ЕПГ і датчик ДД діаметру обробки D. Принцип налаштовування цього кола керування викладено у [2].

Якщо система стабілізує подачу на оберт заготівки при зміні частоти її обертання, то сигнал задання uкп швидкості електропривода подачі має бути пропорційним цій частоті, тому у системі керування він формується з сигналу датчика ДШ частоти обертання заготівки, а величина коефіцієнту передачі ДШ встановлюється згідно зі співвідношенням

 

,

 

де            Кепп – коефіцієнт передачі електропривода подачі разом з передаточним механізмом.

Для стабілізації потужності обробки в умовах зміни її глибини зміна величини подачі може забезпечуватись шляхом відповідної зміни коефіцієнта передачі ланцюга задання швидкості подачі, для чого у цей ланцюг увімкнено блок множення БМ2. На другий вхід блока множення надходить сигнал налаштовування, сформований інтегральним регулятором Р, на вхід якого надходить різниця сигналів задання потужності різання uзп і зворотного зв’язку uдп від датчика потужності ДП. Вихідний сигнал регулятора обмежується на одиничному рівні, що забезпечує обмеження подачі максимальним значенням Somax і її зменшення при перевищенні потужністю різання заданого значення. Блок БД2 і нелінійна ланка на схемі системи (рис.2) відтворюють залежності (1) і (3). Початку обробки відповідає максимальне значення діаметру Dm, яке зменшується в процесі обробки, що враховано у схемі за допомогою інтегратора, на вхід якого надходить сигнал швидкості подачі.


На структурній схемі (рис. 3) подано коло стабілізації потужності різання розглянутої системи керування. Електропривод подачі інструменту на схемі подано коливальною ланкою другого порядку зі сталою часу Теп і коефіцієнтом демпфірування ξ, процес обробки і датчик потужності – аперіодичними ланками з коефіцієнтами передачі Кп, Кдп і сталими часу Тп і Тдп. Для забезпечення стійкості системи на виході інтегратора зі сталою часу Ті увімкнуто фільтр зі сталими часу Т1 і Т2 . У цій схемі два коефіцієнти передачі ланок є змінними. Зміна в процесі обробки коефіцієнта К1ш n обумовлена дією системи стабілізації швидкості різання при зміні діаметру обробки. Зміна коефіцієнта передачі Кп відбувається під впливом зміни глибини обробки. Максимального значення змінна частина коефіцієнту передачі розімкнутої системи набуває при максимальній глибині обробки.

Питанням синтезу системи є визначення за умовою стійкості системи величини сталої часу Ті. Її попереднє визначення можна виконати спростивши структурну схему (рис. 3), приблизно вважаючи (Т1р+1)≈ (Тпр+1)(Тдпр+1)(Т2р+1).

 В такому разі умовою стійкості системи буде

 

                                                                              .                                                                                   (4)

 

де КΣ= КеппКдпКшКпn – коефіцієнт підсилення розімкнутої системи.

За (4) сталу часу Ті необхідно визначати для максимального значення коефіцієнту КΣ, яке відповідає максимальному значенню його змінної складової

 

                                                                             ,

 

де подача Somin має бути визначена за формулою (2) для максимально можливого значення глибини різання.

Для надання системі необхідного запасу стійкості доцільно зменшити значення сталої часу Ті відносно визначеного за (4). Для цього достатньо у середовищі Simulink набрати структурну схему системи (рис.3) і за допомогою програми LTI viewer отримати логарифмічні амплітудні і фазові частотні характеристики. Зменшуючи в структурній схемі значення Ті, одержати необхідні запаси стійкості за фазою і амплітудою. Ілюстрацією цього є отримані таким шляхом логарифмічні частотні характеристики системи стабілізації потужності різання (рис. 4), що відповідають умовам обробки, для яких виконано розрахунок показників ефективності обробки (рис.1).

Амплітудо-частотна характеристика 1 відповідає сталій часу Ті = 0,25 с, яка визначена за умовою (4) і забезпечує знаходження системи на межі стійкості, а характеристика 2 відповідає сталій часу Ті = 0,5 с, за якої буде стійкою а запас по фазі складатиме 45°.


Дослідження системи стабілізації швидкості і потужності різання проведено на математичній моделі за допомогою пакету моделювання динамічних систем Simulink для вказаних вище умов обробки торцевої поверхні стальної заготівки. Результати дослідження подано у вигляді графіків залежностей швидкості різання V, частоти обертання заготівки n, діаметру обробки D, швидкості подачі S, подачі Sо, глибини різання tр, потужності різання Pz від часу t (рис. 5).

З графіків видно, що під час обробки в умовах зміни діаметру і глибини різання задані значення швидкості і потужності різання підтримуються без похибки. У момент часу t=37 с здійснюється переключення ступенів коробки швидкостей у приводі головного руху, що застосовується для збільшення діапазону регулювання швидкості електропривода, у якому припустимим за нагріванням двигуна навантаженням є постійна потужність.

Отже, проведене дослідження розробленої системи стабілізації потужності обробки з взаємозв’язаним керуванням швидкостями електроприводів робочих рухів свідчить про її працездатність і ефективність її застосування на токарних верстатах під час обробки торцевих поверхонь заготівок із змінною величиною припуску. У порівнянні з системою зі стабілізацією швидкості різання і подачі запропонована система забезпечує більш високу продуктивність обробки, а на окремих ділянках заготівки - зменшення питомого енергоспоживання верстата.

 

The system of automatic control of feed and main motion drives of turning machine-tool, which stabilizes cutting speed and power, is considered. The results of mathematical modeling of the system are presented. The productivity and energetic efficiency of metal cutting process with application of the system are estimated.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.                  Шапарев Н.К. Расчет автоматизированных электроприводов систем управления металлообработкой. – К.: Лыбидь,1992. – 272 с.

2.                  Водічев В.А. Порівняльний аналіз систем стабілізації швидкості різання металообробних верстатів// Труды Одесского политехн. ун-та. Одесса, 2002. Вып. 2 (18). С. 136140.

3.                  Водічев В.А. Керування швидкістю подачі верстата при багатокритеріальній оптимізації процесу силового шліфування// Електромашинобудування та електрообладнання: Міжвід. наук.-техн. збірник. – К.: Техніка, 2003. – Вип. 61. – С. 3-10.

4.                  Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Водічев В.А. Аналого-цифровий регулятор режиму металообробки для верстатів з числовим програмним керуванням.

Водічев В.А. Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки.

Гульовата Х.Г., Цмоць І.Г., Пелешко Д.Д. Архітектура автоматизованої системи моніторингу і дослідження характеристик мінеральних вод

Бабак В.П., Дегтярьов В.В, Куц Ю.В, Щербак Л.М. Автоматизована система вимірювань фазових характеристик періодичних сигналів на базі технології LABView.

Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф., Мовчан А.П., Любицький С.В. Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій

Водічев В.А., Мухаммед М.А. Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором

Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.

Ходаков В.Є., Шеховцов А.В., Бараненко Р.В. Математичні аспекти створення автоматизованої системи „Реєстр виборців України”

Славич В.П. Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС

Попов Д.В. Метод формування регламентів технічного обслуговування повітряних суден

Теленик С.Ф., Ролік О.І., Букасов М.М., Андросов С.А. Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних

Современные технические средства, комплексы и системы

Краснов В.А., Прохорович А.В., Шутов С.В., Деменский А.Н. Анализ флуктуаций размера растущего кристалла (на примере легированных монокристаллов кремния, вытягиваемых из расплава по методу Чохральского)

Завальнюк И.П. Управление высокопроизводительной экструзией неоднородных материалов

Долина В.Г., Писаренко А.В. Синтез складної багатовимірної системи управління випарною станцією на основі рефрактометричних вимірювань

Стопакевич А.А., Тодорцев Ю.К. Анализ современного состояния систем управления брагоректификационными установками спиртового производства

Поливода В.В. Современные компьютерные технологии в АСУ на хлебоприёмном предприятии

Ладанюк А.П., Українець А.І., Кишенько В.Д. Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС

Евдокимов А.В., Китаев А.В., Агбомассу В.Л. Исследование причин, определяющих вращение рамки с током в магнитном поле после воздействия на нее внешнего импульса

Аппазов Э.С. Применение твердых растворов InGaN в фотовольтаике

Кузнєцов Ю.М., Дмитрієв Д.О. Програмно математичний апарат керування виконавчим органом багатокоординатних верстатів нових компоновок

Черевко О.И., Ефремов Ю.И., Одарченко А.М., Одарченко Д.М, Агафонова Ю.Ю. Теоретическое обоснование перспективного биконического резонатора для СВЧ-устройств при переработке растительного сырья

Хобин В.А. Бабиков А.Ю. Системы экстремального управления молотковыми дробилками с функцией гарантированного соблюдения тепловых режимов их электродвигателей.

Стадниченко В.Н. Исследование влияния изменения эксплуатационных нагрузок на свойства металлокерамических слоёв полученных с использованием трибовосстанавливающих составов

Ісаєв Е.А., Наговський Д.А., Чернецька І.Е. До вибору факторів, що характеризують окомкування тонкоподрібнених залізорудних матеріалів

Федоровский К.Ю., Лунев А.А. Теплоотдача погружного пластинчатого теплообменника системы охлаждения энергоустановок морских технических средств

Федоровский К.Ю., Владецкий Д.О. Интенсификация теплоотвода замкнутых систем охлаждения энергоустановок морских технических средств.

Пономарьов Я.Ю., Ладанюк А.П., Іващук В.В. Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки.

Левченко А.А., Кравчук О.И. Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств.

Іволгіна Т.О. Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини

Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Ладанюк О.А. Системна задача управління біотехнологічними процесами.

Тернова Т.І. Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів

Рожков С.А., Федотова О.Н. Алгоритм обучения системы распознавания автоматической системы разбраковки тканей

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Квасніков В.П., Кочеткова О.В. Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах

Водічев В.А., Мухаммед М.А. Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И., Самойлов Н.А. Методика испытания термофотовольтаических преобразователей

Хобин В.А. Повышение качества формирования смесей средствами интеллектуализации алгоритмов управления порционным дозированием

Терновая Т.И. Автоматическая система разбраковки тканей с печатным рисунком методом компенсации информационных потоков

Рожков С.А., Бражник Д.А. Использование нейросетевых структур для построения систем распознавания образов

Місюра М.Д., Кишенько В.Д. Математичні моделі технологічних процесів пивоварного виробництва як об’єктів автоматизації

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Жукова Н.В., Литвинов В.І. Вирішення проблеми погодженого руху валків з неоднаковими катаючими діаметрами профілезгинальних станів

Денисова А.Е., Тодорцев Ю.К., Максименко И.Н. К вопросу об автоматизации интегрированной установки теплоснабжения с возобновляемыми источниками энергии

Бессараб В.И. Компьютеризированная система управления водоотливным хозяйством угольных шахт по критерию минимума энергозатрат

Хобин В.А. Регулятор переменной структуры для объектов технологического типа

Тонконогий В.М. Трехконтурная АСУ нанесением ионно-плазменного покрытия на режущий инструмент.

Колесникова Е.В., Кострова Г.В. Формирование базы данных АСУТП дуговой сталеплавильной печи.

Бергер Е.Г., Дмитрієв Д.О., Бергер Є.Е., Діневич Г.Ю. Синтез строфоїдографів за методом параметричних сімей.

Бабак В.П., В.Н. Стадніченко, О.Г. Приймаков Прогнозування надійності, дов-говічності та витривалості авіаційних матеріалів

Бабак В.П., Стадниченко В.Н., Приймаков О.Г., Токарчук В.В. Прогнозування витривалості авіаційних матеріалів .

Куцак Р.С. Використання методу координатного еталону в задачах автоматизації контролю якості тканини.

Попруга А.Г. Усовершенствование электрических нагревателей по критерию экономии энергии.

Пашковский А.А., Далечин А.Ю. Система регистрации спектров фотолюминес-ценции

Никольский В.В., Цюпко Ю.М. Применение пьезоэлектрических датчиков в сис-теме кондиционирования воздуха судовых систем микроклимата.

Крапивко Г.И., Хлопёнова И.А. Повышение коэффициента полезного действия кремниевых фотоэлектронных преобразователей методом лазерной гравировки.

Кихтенко Д.А. Управление шаговыми двигателями в микрошаговом режиме, оп-тимизация управления.

Горохов В.А. Автоматизированная транспортно-складская система в текстильной и легкой промышленности.

Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И. Испытание фотоэлектрических преобразователей в условиях экстремальных температурных колебаний.

Худяев А.А. К проблеме повышения точности воспроизведенияв классе многоканальных воспроизводящих систем с эталонной настройкой каналов.

Тверезовський В.С., Бараненко Р.В. Принцип побудови елементів вимірювальних систем, представлених цифровими програмно керованими давачами.

Никольский В.В., Сандлер А.К. Моделирование процессов в вискозиметре с пьезоэлектрическим приводом.

Марончук И.Е., Андронова Е.В., Баганов Е.А., Курак В.В. Использование метода импульсного охлаждения насыщенного раствора-расплава для формирования наноразмерных структур InSb в матрице GaSb.

Водічев В.А. Аналого-цифровий регулятор режиму металообробки для верстатів з числовим програмним керуванням.

Блинов Э.И., Кравцов В.И., Кравцов А.В., Недбайло А.Н. Управление гибкими протяженными объектами направленными силовыми воздействиями.