Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 621.891.031

ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ, ДОВГОВІЧНОСТІ ТА ВИТРИВАЛОСТІ АВІАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Бабак В.П., В.Н. Стадніченко, О.Г. Приймаков

В сучасній механіці існує десять критеріїв працездатності, що, в залежності від функціонального призначення та умов експлуатації, визначають кількісно-якісний склад проектувальних та перевірочних розрахунків. Такий підхід існує і при розрахунку та конструюванні деталей авіаційної техніки (ат), а також при виборі авіаційних матеріалів.

В складних умовах експлуатації авіаційних матеріалів: нестаціонарне навантаження, багатократні перевантаження, вібрації варіативність аеродинамічної міцності, складний температурний режим і т.і., дуже важко відібрати основні критерії працездатності, їх вибір носить суб’єктивний характер і багато в чому залежить від емпіричного та практичного досвіду розробників – проектантів. Розрахунки по кількох критеріях працездатності часто призводять до взаємовиключних або протирічних результатів, що збільшує суб’єктивність розрахунків, зменшує наукову обгрунтованість створюваних одиниць ат. На стадії експлуатації така багатокритеріальність не дозволяє об’єктивно визначити залишковий ресурс роботи, експлуатаційну межу витривалості та загальну надійність ат.

Отже, постає нагальна потреба у створенні науково обгрунтованого інтегрального критерію працездатності авіаційних матеріалів, зокрема, високолегованих жаростійких сталей по ДСТУ 4543-94 та кольорових сплавів на основі алюмінію по ДСТУ 1131-94. Введення такого інтегрального показника дозволить розрахунок та проектування деталей та складальних одиниць літальних апаратів (ла) раціоналізувати, а, по можливості, і оптимізувати, позбутися розрахункових протиріч, зекономити матеріали, енерговитрати, час науковців та інженерів – авіаторів.

На сьогоднішній день встановлено, [1, 2], характер напруженого стану в поверхневому шарі пружного матеріалу у випадку першопочаткового контакту з індентором при одночасній дії нормальних та тангенційних навантажень. Головні напруження в межах плями контакту:

 

                                             (1)

 

де - максимальний тиск в центрі плями контакту; - коефіцієнт тертя в зоні контакту (молекулярна складова); - коефіцієнт Пуасона авіаційного матеріалу; - координата зони контакту.

Знаючи компоненти головних напружень, можна знайти еквівалентне напруження  по IV гіпотезі міцності (енергії формозміни) С.П. Тимошенка, як найбільш об’єктивній, [3]:

 

,                                             (2)

 

де ,  - діючі максимальні значення та дотичних напружень в небезпечному перерізі деталі ат.

Наприклад, при :

 

.                                        (3)

 

При .

Відомо, що, [2, 3], величина  незалежно від прийнятої гіпотези міцності пропорційна питомій силі тертя. Коефіцієнт пропорційності між цими величинами  є функцією коефіцієнта Пуасона і, на думку авторів, має визначитись так:

 

.                                                                           (4)

 

Гіпотеза лінійного сумування пошкоджень допускає, що величина пошкодження не залежить від стану матеріалу в даний момент часу та передісторії руйнування, а визначається лише рівнем напружень, що діють в даний момент. Тобто розглядає процес руйнування як випадковий марківський процес.

Згідно цієї гіпотези руйнування наступає при умові:

 

,                                                                                       (5)

 

де - число циклів до руйнування при стаціонарному навантаженні з амплітудою напружень ; - число циклів до руйнування при нестаціонарному навантаженні.

Характеристикою нестаціонарного навантаження вибрано функцію розподілу напружень:

 

,                                                                         (6)

 

де - число циклів навантаження вибраного перерізу з напруженням , що перевищує .

Тоді число циклів з амплітудним значенням напруження, що лежить в межах  та , буде:

 

,                                                                      (7)

 

а умови руйнування прийме вигляд:

 

,                                                                   (8)

 

де - межа міцності авіаційного матеріалу; - параметр контактно-фрикційної втомленості, автори рекомендують приймати: для кольорових сплавів на основі алюмінію , для високолегованих жаростійких сталей .

Число циклів навантажень  можна визначити і із умови мінімізації коефіцієнта тертя, тобто при :

 

.                                                                       (9)

 

Визначення дається в роботі [2].

Визначити імовірність неруйнування при відомих максимальних напруженнях в небезпечному перерізі, тобто оцінити надійність конструкції ат, можна на основі статистичної теорії міцності “найбільш слабкої ланки”.

 

,                                0)

 

де - параметр степеневого рівняння втомленості Велера, [4]; - площа небезпечного перерізу.

Знаючи екстремальні напруження та, визначивши ефективні коефіцієнти концентрації напружень, за допомогою [4] легко перейти до визначення межі витривалості , циклічної довговічності  та залишкового ресурсу .

В даний час триботехнічні властивості авіаційних матеріалів досліджені досить повно, [1-4], тому прогнозуючи інтенсивність зносу , як найбільш об’єктивного триботехнічного показника, можна прогнозувати і міцність, надійність, довговічність та витривалість ат.

Розглянемо модель прогнозування імовірності руйнування при довільних законах розподілу напружень та меж міцності. Нехай в елементі ат діє змінне напруження . Імовірність того, що межа витривалості  стане менше відомого значення , тобто відбудеться руйнування, дорівнює:

 

,                                                                             (11)

 

де - функція розподілу випадкової величини , що дорівнює:

 

.                                                                         (12)

 

Для знаходження імовірності руйнування  слід враховувати всі можливі значення , тобто всі несумісні шляхи реалізації події, і, по формулі повної імовірності:

 

.                                                                     (13)

 

Подібним чином знаходимо рівнозначну умову:

 

.                              (14)

 

Знаходження імовірності руйнування, тобто прогнозування надійності зводиться до обчислення інтегралів (13) або (14).

Для тривалої міцності  при нестаціонарному режимі навантаження функція неруйнування залежить від загального часу роботи .

 

.                                                                  (15)

 

Для втомної міцності справедливий степеневий закон зв’язку  та часу (числа циклів) до руйнування:

 

,                                                                        (16)

 

де  та  - постійні авіаційного матеріалу, що залежать, в основному, від температури.

Нехай діючі напруження в момент часу :

 

,                                                                (17)

 

де - випадкова величина,  - детермінована функція часу, [3].

Тоді, на основі лінійного закону сумування пошкоджень:

 

.                                            (18)

 

Для втомної міцності при нестаціонарному навантаженні функція неруйнування залежить від загального числа циклів навантажень:

 

,                                                 (19)

 

В кожний момент навантаження діючі напруження:

 

,                                                               (20)

та:

.                                                                          (21)

 

Враховуючи (21), на основі лінійного закону сумування пошкоджень отримаємо:

 

.                                     (22)

 

Рівності (18) та (22) справедливі при постійній температурі.

Таким чином, закладено методологію розробки інтегрального критерію працездатності авіаційних матеріалів, проте, для його впровадження слід виконати досить великий обєм експериментальних досліджень, над чим і працюють зараз автори.

 

 

The methodology of prognostication of longevity, strength, reliability of aviation materials at the process designing and exploitation is worked out. The base for working out of the integral index of efficiency is made.

 

1.                   Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. – М.: Машиностроение, 1977. – 329 с.

2.                   Крагельский И.В., Михин Н.М. Узлы трения машин. – М.: Машиностроение, 1984. – 280 с.

3.                   Серенсен С.В., Когаев В.П., Шнейдерович Р.М. Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность. – М.: Машиностроение, 1975. – 488 с.

4.                    Приймаков О.Г., Масягін В.І. Втомленість авіаційних конструкцій та засоби її попередження. – Харків: Інтегровані технології та енергозбереження, №1, 2002. – с. 99 – 105.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Бабак В.П., Стадниченко В.Н., Приймаков О.Г., Токарчук В.В. Прогнозування витривалості авіаційних матеріалів .

Бабак В.П., Дегтярьов В.В, Куц Ю.В, Щербак Л.М. Автоматизована система вимірювань фазових характеристик періодичних сигналів на базі технології LABView.

Бабак В.П., Пономаренко А.В. Локализация места положения сквозных дефектов по сигналам акустической эмиссии.

Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.

Тулученко Г.Я., Шипілов Ю.Г. Про можливості моделювання процесу нейтралізації стандартними засобами ППП Spline Toolbox системи Matlab

Корниенко-Мифтахова И.К.,Филоненко С.Ф. Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций.

Степанкова Г.А., Баклан І.В. Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж

Луцкий М.Г., Пономаренко А.В., Филоненко С.Ф. Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов

Прохоренко Д.В. Определение структуры и свойств организационного механизма управления промышленным производством

67 Различные отрасли промышленности и ремесла. Механическая технология

Требования к оформлению

Китаев А.В., Клементьев А.В., Якимчук Г.С. Внешние характеристики бесконтактного совмещённого синхронного электрического генератора с периодически изменяющейся структурой обмотки ротора.

Кирюшатова Т.Г., Чёрный С.Г. Моделирование процессов распределения функ-ций персонала в управлении организацией.

Білий Л.Д. Моделювання періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем

Современные технические средства, комплексы и системы

Краснов В.А., Прохорович А.В., Шутов С.В., Деменский А.Н. Анализ флуктуаций размера растущего кристалла (на примере легированных монокристаллов кремния, вытягиваемых из расплава по методу Чохральского)

Завальнюк И.П. Управление высокопроизводительной экструзией неоднородных материалов

Долина В.Г., Писаренко А.В. Синтез складної багатовимірної системи управління випарною станцією на основі рефрактометричних вимірювань

Стопакевич А.А., Тодорцев Ю.К. Анализ современного состояния систем управления брагоректификационными установками спиртового производства

Поливода В.В. Современные компьютерные технологии в АСУ на хлебоприёмном предприятии

Ладанюк А.П., Українець А.І., Кишенько В.Д. Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС

Евдокимов А.В., Китаев А.В., Агбомассу В.Л. Исследование причин, определяющих вращение рамки с током в магнитном поле после воздействия на нее внешнего импульса

Аппазов Э.С. Применение твердых растворов InGaN в фотовольтаике

Кузнєцов Ю.М., Дмитрієв Д.О. Програмно математичний апарат керування виконавчим органом багатокоординатних верстатів нових компоновок

Черевко О.И., Ефремов Ю.И., Одарченко А.М., Одарченко Д.М, Агафонова Ю.Ю. Теоретическое обоснование перспективного биконического резонатора для СВЧ-устройств при переработке растительного сырья

Хобин В.А. Бабиков А.Ю. Системы экстремального управления молотковыми дробилками с функцией гарантированного соблюдения тепловых режимов их электродвигателей.

Стадниченко В.Н. Исследование влияния изменения эксплуатационных нагрузок на свойства металлокерамических слоёв полученных с использованием трибовосстанавливающих составов

Ісаєв Е.А., Наговський Д.А., Чернецька І.Е. До вибору факторів, що характеризують окомкування тонкоподрібнених залізорудних матеріалів

Федоровский К.Ю., Лунев А.А. Теплоотдача погружного пластинчатого теплообменника системы охлаждения энергоустановок морских технических средств

Федоровский К.Ю., Владецкий Д.О. Интенсификация теплоотвода замкнутых систем охлаждения энергоустановок морских технических средств.

Пономарьов Я.Ю., Ладанюк А.П., Іващук В.В. Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки.

Левченко А.А., Кравчук О.И. Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств.

Іволгіна Т.О. Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини

Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Ладанюк О.А. Системна задача управління біотехнологічними процесами.

Тернова Т.І. Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів

Рожков С.А., Федотова О.Н. Алгоритм обучения системы распознавания автоматической системы разбраковки тканей

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Квасніков В.П., Кочеткова О.В. Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах

Водічев В.А., Мухаммед М.А. Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И., Самойлов Н.А. Методика испытания термофотовольтаических преобразователей

Хобин В.А. Повышение качества формирования смесей средствами интеллектуализации алгоритмов управления порционным дозированием

Терновая Т.И. Автоматическая система разбраковки тканей с печатным рисунком методом компенсации информационных потоков

Рожков С.А., Бражник Д.А. Использование нейросетевых структур для построения систем распознавания образов

Місюра М.Д., Кишенько В.Д. Математичні моделі технологічних процесів пивоварного виробництва як об’єктів автоматизації

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Жукова Н.В., Литвинов В.І. Вирішення проблеми погодженого руху валків з неоднаковими катаючими діаметрами профілезгинальних станів

Денисова А.Е., Тодорцев Ю.К., Максименко И.Н. К вопросу об автоматизации интегрированной установки теплоснабжения с возобновляемыми источниками энергии

Бессараб В.И. Компьютеризированная система управления водоотливным хозяйством угольных шахт по критерию минимума энергозатрат

Хобин В.А. Регулятор переменной структуры для объектов технологического типа

Тонконогий В.М. Трехконтурная АСУ нанесением ионно-плазменного покрытия на режущий инструмент.

Колесникова Е.В., Кострова Г.В. Формирование базы данных АСУТП дуговой сталеплавильной печи.

Водічев В.А. Автоматизована система керування швидкостями робочих рухів то-карного верстата для підвищення ефективності обробки торцевих поверхонь.

Бергер Е.Г., Дмитрієв Д.О., Бергер Є.Е., Діневич Г.Ю. Синтез строфоїдографів за методом параметричних сімей.

Бабак В.П., Стадниченко В.Н., Приймаков О.Г., Токарчук В.В. Прогнозування витривалості авіаційних матеріалів .

Куцак Р.С. Використання методу координатного еталону в задачах автоматизації контролю якості тканини.

Попруга А.Г. Усовершенствование электрических нагревателей по критерию экономии энергии.

Пашковский А.А., Далечин А.Ю. Система регистрации спектров фотолюминес-ценции

Никольский В.В., Цюпко Ю.М. Применение пьезоэлектрических датчиков в сис-теме кондиционирования воздуха судовых систем микроклимата.

Крапивко Г.И., Хлопёнова И.А. Повышение коэффициента полезного действия кремниевых фотоэлектронных преобразователей методом лазерной гравировки.

Кихтенко Д.А. Управление шаговыми двигателями в микрошаговом режиме, оп-тимизация управления.

Горохов В.А. Автоматизированная транспортно-складская система в текстильной и легкой промышленности.

Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И. Испытание фотоэлектрических преобразователей в условиях экстремальных температурных колебаний.

Худяев А.А. К проблеме повышения точности воспроизведенияв классе многоканальных воспроизводящих систем с эталонной настройкой каналов.

Тверезовський В.С., Бараненко Р.В. Принцип побудови елементів вимірювальних систем, представлених цифровими програмно керованими давачами.

Никольский В.В., Сандлер А.К. Моделирование процессов в вискозиметре с пьезоэлектрическим приводом.

Марончук И.Е., Андронова Е.В., Баганов Е.А., Курак В.В. Использование метода импульсного охлаждения насыщенного раствора-расплава для формирования наноразмерных структур InSb в матрице GaSb.

Водічев В.А. Аналого-цифровий регулятор режиму металообробки для верстатів з числовим програмним керуванням.

Блинов Э.И., Кравцов В.И., Кравцов А.В., Недбайло А.Н. Управление гибкими протяженными объектами направленными силовыми воздействиями.