Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 004: 512.5

ПРО МОЖЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ

ПРОЦЕСУ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТНИМИ ЗАСОБАМИ

 ППП SPLINE TOOLBOX СИСТЕМИ MATLAB

Тулученко Г.Я., Шипілов Ю.Г.

Вступ. Для ряду технічних застосувань є важливим збереження проміжків монотонності та опуклості експериментальних кривих при відновленні функцій. Популярним апаратом для наближення дискретно поданих кривих є сплайни різних видів. Але, не зважаючи на всі позитивні властивості, сплайни класичних видів у загальному випадку не зберігають вказані проміжки монотонності. Тому розробка модифікацій сплайнових функцій з метою набуття ними названих властивостей є довгий час актуальною і поширеною темою досліджень [1–6].

Також відомо, що для експериментальних залежностей певних профілів вдається підібрати сплайни стандартних видів, що на цих послідовностях демонструють бажані властивості [7-8]. Залучення стандартних засобів має зрозумілі переваги при використанні математичних методів для розв’язання практичних задач фахівцями з прикладних галузей.

В даній статті для дослідження обрані криві титрування, що одержуються під час проведення реакцій нейтралізації. Кислотність робочих розчинів є, зокрема, одним з головних факторів оптимізації хімічних процесів опорядження текстильних матеріалів.

Дослідимо можливості наближення цих послідовностей за допомогою сплайнів, що входять до складу пакета Spline Toolbox системи matlab.

Постановка задачі. Головною метою всіх методів титрування є встановлення з максимальною точністю точки еквівалентності. Серед методів титрування найбільш просту реалізацію має метод нейтралізації. В цьому випадку точка еквівалентності міститься в одній з точок перегину кривої титрування (з уточненням відповідності точки перегину графіка функції точці еквівалентності можна ознайомитися в [9-12]). Відсутність ефективних методів обробки експериментальних залежностей, що отримуються при проведенні процесу нейтралізації, свого часу, спонукала розвиток більш складних у технічному виконанні інструментальних методів титрування [9].

Тому поставимо задачу дослідження можливостей створення стандартними засобами системи MATLAB інформаційного модуля, який дозволяє на підставі обробки експериментальних даних процесу нейтралізації встановлювати точку еквівалентності з точністю придатною для інженерних розрахунків

Актуальність досліджень.  Дослідження виконані у відповідності до пріоритетного напрямку розвитку науки та техніки "Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства " за темою: "Розробка інформаційних технологій підтримки наукових досліджень при створенні прогресивних методів опорядження текстильних матеріалів" (реєстраційний номер   № 0104U002488).

Обґрунтуємо актуальність вибору об’єкта досліджень. Вивчення здатності зберігати проміжки монотонності сплайнами, що входять до складу пакета Spline Toolbox, будемо проводити на трьох послідовностях експериментальних даних, що мають типовий профіль кривих титрування сильної, слабкої та багатоосновної кислот. Якщо включення можливостей обробки експериментальних залежностей процесу нейтралізації однокомпонентних розчинів сильної та слабкої кислоти до інформаційного модуля має навчальні цілі, то створення інструментарію для дослідження властивостей багатоосновних кислот та багатокислотних основ має практичне значення.

В аналітичній хімії розчини багатоосновних кислот розглядають як розчини сумішей одноосновних кислот різної сили [10]. Профілі кривих титрування багатоосновних кислот та сумішей одноосновних кислот мають однаковий характер. В текстильній промисловості при хімічному опорядженні текстильних матеріалів використовують багатокомпонентні розчини, тому включення до інформаційного модуля засобів дослідження рН таких розчинів має практичне значення для цієї галузі.

Аналіз попередніх результатів. Огляд численних сайтів як платного, так і безплатного ПЗ в Internet приводить до висновку, що сучасні виробники ПЗ не виявляють великого інтересу до потреб дослідників в області аналітичної хімії. Ліцензійні системи комп’ютерної хімії: Chem3D Ultra 5.0, СhemDraw Ultra 6.0, ChemFinder Pro 5.1, ChemOffice Ultra 2004 [13] – в силу їх вартості для більшості наукових лабораторій є недосяжними. Більш поширеним в дослідницький практиці є застосування сучасних систем комп’ютерної математики.

Дослідимо можливості однієї з них – системи MATLAB – при моделюванні процесу нейтралізації. Вибір системи MATLAB обґрунтований залученням до її створення та постійного поновлення провідних наукових шкіл світу в області математики, програмування та природознавства. Але вирішальним став факт розробки пакету Spline Toolbox на основі алгоритмів, що описані в роботі [1] Карла де Бура – одного з основоположників теорії сплайнів та автора пакету програм для їх практичного використання [14].

Основна частина. При дослідженні використовуються експериментальні послідовності, які згенеровані за розрахунковими формулами, що наведені в [9, 10] та узгоджені з поданими там же графіками. 

Криві титрування сильних, слабких та багатокислотних основ симетричні до кривих титрування розчинів відповідних кислот відносно прямої , і тому не потребують окремого математичного дослідження.   

При генерації експериментальних послідовностей крок титрування складав 10 мл для одноосновних кислот і 2 мл для багатоосновної кислоти. Достатньо великий крок експериментальної послідовності обраний з метою знаходження методів відновлення залежностей, які б дозволяли зменшити кількість експериментів, що проводяться, при збереженні точності розв’язання задачі.

Звертання до апарату сплайнів для розв’язання поставленої задачі пояснюється наступними причинами. Модельні уявлення про перебіг процесу нейтралізації від найпростіших [9, 10] до більш складних [11] побудовані на гіпотезі про виконання закону дії мас за умови розчинів слабкої концентрації. Поведінка ж реальних розчинів в межах єдиної теорії електролітів [12] описується нелінійними залежностями, структура яких не дозволяє відновлювати значення невідомих коефіцієнтів, що входять до її складу, з задовільною точністю через об’єктивні математичні труднощі. На практиці при розв’язанні подібних задач широке використання знайшли сплайни завдяки своїм екстремальним властивостям.

Серед численної множини сплайнів менш схильними до утворення осциляцій в літературі визнані: інтерполяційні кубічні сплайни з граничними умовами not-a-knot [15, С.77–78], інтерполяційні сплайни з додатковими вузлами (вузли сплайна не співпадають з вузлами сітки), що згладжують експериментальні дані [16, С. 165], сплайни, що апроксимують експериментальні дані за методом найменших квадратів [16, С. 149; 17, С. 142-144], параметричні сплайни [7, C. 141]. Також до зменшення осциляції сплайнів приводить операція масштабування експериментальних даних [18, C.50]. Застосуємо перелічені методи обробки експериментальних даних до обраних експериментальних послідовностей.

За критерії оцінювання якості апроксимації різними видами сплайнів обрані наступні показники:

1)      кількість екстремальних точок;

2)      кількість точок перегину;

3)      точність встановлення точки еквівалентності.

Серед алгоритмів побудови сплайнів, що входять до пакету Spline Toolbox, для апроксимації експериментальних залежностей використані наступні:

1)      алгоритм побудови інтерполяційного кубічного сплайна з граничними умовами  (функція CSAPE з параметром 'variational');

2)      алгоритм побудови інтерполяційного кубічного сплайна з граничними умовами not-a-knot (функція CSAPE з параметром ' not-a-knot ');

3)      алгоритм побудови інтерполяційного кубічного сплайна з додатковими вузлами, що згладжує експериментальні дані (функція SPAPI);

4)      алгоритм побудови кубічного сплайна, що апроксимує експериментальні дані за методом найменших квадратів (функція SPAP2);

5)      алгоритм побудови натурального параметричного сплайна (функція CSCVN).

Вибір видів сплайнів проводився на основі відомості в реальній ситуації значень всіх вхідних параметрів для відповідних функцій системи MATLAB. Так, не включено до розгляду алгоритм побудови сплайна, що згладжує, який викликається процедурою SPAPS. До вхідних параметрів цієї процедури належить параметр, що визначає максимально припустиму величину похибки вимірювань. В стандартній ситуації ця величина технологу, як правило, не відома. Не включені через аналогічну причину алгоритми побудови ермітових спланів, тому що в цьому випадку необхідно знати значення перших похідних функції, що відновлюється, в експериментальних точках.

До розгляду також не включені функції, що мають різні назви, але виконують побудову одного й того ж сплайна. Наприклад, еквівалентні функції SPLINE (без додаткових параметрів), INTERP1 з методом 'spline', CSAPI та CSAPE з методом 'not-a-knot'. В табл.1 наведені показники якості апроксимації експериментальних послідовностей 1–3 сплайнами, що побудовані за алгоритмами 1–5. Профілі графіків відновлених функцій за різними алгоритмами практично однакові.

 

Таблиця 1

 

Показники якості апроксимації експериментальних послідовностей титрування кислот

 

Кислота

Кількість

точок

За хімічним змістом задачі

Алгоритми

1

2

3

4

5

Сильна

екстремумів

0

4

4

6

6

4

перегинів

1

10

10

10

10

10

Слабка

екстремумів

0

4

4

4

4

4

перегинів

2

12

9

9

9

9

Багато- основна

екстремумів

0

2

2

2

2

2

перегинів

6

8

7

7

7

7

 

Відзначимо наступні моменти. Перелічені функції системи MATLAB повертають сплайни, що представлені у різних формах: ppfprm, B-form, stform тощо. З метою об’єктивного порівняння результатів апроксимації всі отримані сплайни були конвертовані (функцією fn2fm) у форму ppfprm, яка відповідає представленню сплайнів у вигляді ланок кубічних поліномів.

Не зважаючи на незадовільне відтворення характеру профіля кривих, всі знайдені послідовності точок перегину графіків сплайнової функції (нулів другої похідної) містять точки, які можуть інтерпретуватися як точки еквівалентності з задовільною точністю. В табл.2 для прикладу наведені координати названих точок, які обчислені аналітичним способом та встановлені після апроксимації експериментальної залежності за другим алгоритмом. Як бачимо, точність встановлення координат точок задовільна.

Остання точка перегину графіку титрування багатоосновної кислоти не встановлена, тому що вона є кінцевою точкою інтервалу апроксимації. Для її встановлення необхідно подовжити експериментальну залежність.

Висновки. Серед стандартних алгоритмів побудови сплайнових функцій ППП Spline Toolbox не було знайдено таких, що зберігають проміжки монотонності та опуклості експериментальних залежностей розглянутих профілів. Тому для розв’язання поставленої задачі необхідно залучення модифікованих з вказаною метою алгоритмів побудови сплайнових функцій. Дослідження ефективності алгоритмів модифікації започатковано в роботах [19–20]. Результати проведених досліджень дозволяють розробити математичне та програмне забезпечення для комплексу автоматизованого проведення процесів титрування, використання якого орієнтоване на навчальні та прикладні цілі.

 

Таблиця 2

 

Приклад встановлення точок еквівалентності

 

Кислота

Координати точки еквівалентності

Відносна похибка, %

Дійсні

Відновлені

Сильна

100

99,91

0,09

Слабка

100

99,58

0,42

Багато-основна

10; 20; 30

10,55; 19,59; не встановлена

5,5; 2,05; –

 

 

The possibility of creation the information module of the supporting the researches of the neutralization process by the Spline Toolbox of system MATLAB means are studied in the article.

 

1.                  Де Бур К. Практическое руководство по сплайнам: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1985. – 304 с.

2.                  Березовский А.И., Нечипоренко Н.А., Шевчук Л.Б. О восстановлении дифференцируемых функций с сохранением свойств выпуклости. // Управляющие системы и машины. – 1996. - № 4/5. – С.30-34.

3.                  Завьялов Ю.С. Интерполяция обобщенными кубическими сплайнами класса С2 с переменными направлениями монотонности или выпуклости. // Сб. науч. тр. Вычислительные системы. – Вып. 159. – Новосибирск, 1997. – С. 19-71.

4.                  Богданов В.В. Об алгоритме построения обобщенного сплайна, сохраняющего направления выпуклости данных. // Сб. науч. тр. Вычислительные системы. – Вып. 159. – Новосибирск, 1997. – С. 72-86.

5.                  Забутная В.И., Вакарчук С.Б. Новый метод сохраняющей форму сплайн-интерполяции. // Доповіді НАН України. – 1999. - № 11. – С.23-27.

6.                  Пинчуков В.И. ENO-модификация нелокального кубического сплайна на равномерной сетке. // Вычислительные технологии. – 2000. – Т.5. - №6. – С. 62-69.

7.                  Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – С. 141.

8.                  Завьялов Ю.С. и др. Сплайны в инженерной геометрии. / Ю.С.Завьялов, В.А,Леус., В.А.Скороспелов. – М.: Машиностроение, 1985. – С.23.

9.                  Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ. – Т.2. – М.: Химия, 1970. – 456 с.

10.              Крешков А.П., Ярославцев А.А. Курс аналитической химии. Количественный анализ. / Под ред. А.П.Крешкова. – М.: Химия, 1982. – 312 с.

11.              Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии (теория главных типов химических реакций). – К.: Вища школа, 1978. – 272 с.

12.              Измайлов Н.А. Электрохимия растворов. – М.: Химия, 1976. – 488 с.

13.              www.softline.ru

14.              www.alexsoft.ru

15.              Шрюфер Э. Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированных сигналов. / Под ред проф. В.П.Бабака. – К.: Либідь, 1995. – 320 с.

16.              Зав’ялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. – М.: Наука, 1980. – 352 с.

17.              Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1977. – 456 с.

18.              Василенко В.А. Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы. – Новосибирск: Наука, 1983. – 214 с.

19.              Хомченко А.Н., Тулученко Г.Я. Модифікація сплайнів на основі поліномів С.Н.Бернштейна.// Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійська державна агротехнічна академія. – Вип.. 4, т. 24. – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С.57–60.

20.              Тулученко Г.Я., Шипилов Ю.Г. Использование полиномов С.Н.Бернштейна при моделировании процессов нейтрализации. // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс – 2004): Сборник материалов международной научно-технической конференции. Часть I. – Иваново: ИГТА, 2004. – С.124–125.

 

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Тулученко Г.Я. Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації.

Бойченко С.В. Математична модель технологічної системи рекуперації пари моторних палив.

Бідюк П.І., Баклан І.В., Литвиненко В.І. Моделювання і прогнозування гетеро-скедастичних процесів.

Захожай О.І. Інформаційна модель автоматизованої системи управління техно-логічним процесом пайки складених п'єзокерамічних перетворювачів.

Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Мінін М.Ю., Коршевнюк Л.О, Бідюк П.І. Моделювання процесів каузальної атрибуції з використанням системи нечіткого логічного виводу, як способу визначення відповідних умовних ймовірностей у байєсових мережах

Ходаков В.Є., Бараненко Р.В. Основні принципи побудови муніципальної геоінформаційної системи

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Борковська Л.О. Інформаційно-керуючий програмний комплекс координатно-вимірювальних машин.

Ладанюк А.П., Заєць Н.А., Луцька Н.М. Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу.

Русанов С., Луняка К., Карманов В. Математичне моделювання процесу віброкипіння сипких середовищ.

Рожков С.О., Федотова О.М. Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості.

Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.

Казак В.М., Гальченко С.М., Завгородній С.О. Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака.

Моделирование объектов и систем управления

Соколов А.Е., Махова Е.О. Моделирование процесса принятия педагогического решения при компьютеризированном обучении

Славко О.Г. Порівняльний аналіз керування регулятором на основі локальної моделі керованого процесу та П-регулятором

Войтенко В.В., Дикусар Е.В, Ситников В.С. Определение частоты среза устройства сглаживания данных на основе метода скользящего среднего

Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності

Ляшенко С.А, Ляшенко А.С. Оценка модели псевдолинейной регрессии

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції

Носов П.С., Косенко Ю.І. Нечіткі моделі і методи ідентифікації та прогнозу стану інформаційної моделі студента

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы синхронного двигателя с неявнополюсным ротором по данным каталога

Дорошкевич В.К., Пироженко А.В., Хитько А.В., Хорольский П.Г. К определению требований к системам увода космических объектов

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта

Яшина К.В., Садовой А.В. Комплексная математическая модель тепловых процессов, происходящих в дуговых электросталеплавильных печах

Шейник С.П., Рудакова А.В. Использование функций принадлежности для моделирования параметров распределенных объектов

Хомченко А.Н., Литвиненко Е.И. Метод барицентрического усреднения граничных потенциалов электростатического поля

Селяков Е. Б. Моделирование требований к техническим системам методами математической логики

Тодорцев Ю.К., Ларіонова О.С., Бундюк А.М. Математична модель контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки

Кириллов О.Л. , Якимчук Г.С. Моделирование процесса управления системой перегрузки углеводородных жидких топлив

Шеховцов А.Н., Козел В.Н. Построение математической модели формирования распределенных систем

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ поведения генератора постоянного тока по данным каталога

Хомченко А.Н., Козуб Н.О. Задачі наближення функцій: від лагранжевих до серендипових поліномів

Хобин В.А., Титлова О.А. Определение температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре АДХМ по результатам измерений температуры его поверхности

Григорова Т.М., Усов А.В. Вероятностно-статистическое моделирование маршрутизированных пассажиропотоков в крупных городах

Горач О.О., Тернова Т.І. Моделювання технологічного процесу одержання трести при використані штучного зволоження з урахуванням складу мікрофлори

Дубік Р.М., Ладієва Л.Р. Математична модель розділення неоднорідних рідких систем

Казак В.М, Лейва Каналес Родриго, Яковицкая Е.Ю. Моделирование динамики полета магистрального самолета на исследовательском стенде

Завальнюк И.П. Исследование процесса торможения автомобиля как критического режима динамической системы

Дмитриев С.А., Попов А.В. Построение портрета неисправностей проточной части газотурбинного двигателя на примере АИ-25

Русанов С.А., Луняка К.В., Клюєв О.І., Глухов Г.М. Математичне моделювання робочого процесу в апаратах з віброкиплячим шаром та розробка систем автоматизованого моделювання гідродинаміки віброкиплячих шарів

Боярчук В.П., Сыс В.Б. Экспериментальные исследования влияния технологии шлихтования на изменение жесткости текстильных нитей

Селін Ю.М. Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції

Рудакова А.В. Проблемы интеграции сложных систем

Передерій В.І., Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов

Михайловская Т.В., Михалев А.И., Гуда А.И. Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов

Хомченко А.Н., Колесникова Н.В. Явление «сверхсходимости» в задаче Прандтля для уравнения Пуассона

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы трансформатора по данным каталога

Квасницкий В.В., Ермолаев Г.В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б.В., Квасницкий В.Ф. Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов

Китаев А.И., Глухова В.И. Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога

Шелестов А.Ю Имитационная модель взаимодействия GRID-узлов с очередью доступа к общей памяти

Chizhenkova R.A. Mathematical Aspects of Bibliometrical Analysis of Neurophysiological Investigations of Action of Non-ionized Radiation (Medline-Internet)

Хомченко А.Н., Козуб Н.А. Геометрическое моделирование дискретных элементов с криволинейными границами

Славич В.П. Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів

Маркута О.В., Мысак В.Ф. Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов

Степанкова Г.А., Баклан І.В. Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління

Хомченко А.Н. Новые решения обобщенной задачи Бюффона

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами

Ложечников В.Ф., Михайленко В.С., Максименко И.Н. Аналитическая много режимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Полищук И.А. Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab

Исаев Е.А., Наговский Д.А. Математическое описание влияния кривизны контактирующих тел на угол смачивания жидкости в межчастичном пространстве

Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Кроптя А.В. Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Математическое моделирование вокодера для определения оптимальной формы импульса сигнала возбуждения.

Николаенко Ю.И., Моисеенко С.В. Моделирование гармонического полиномиального базиса гексагона.

Козуб Н.А., Манойленко Е.С., Хомченко А.Н. Температурный тест для модифицированных базисов бикубической интерполяции.

Клименко А.К. Об упрощенном численном конструировании обратной модели динамического объекта.

Китаев А.В., Сушич Е.Ф. Расчет погрешностей измерительных трансформаторов.

Передерій В.І.,Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі

Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.

Тулученко Г.Я. Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації.

Тернова Т.І. Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини.

Попруга А.Г. Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии.