Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 622. 673.8

ДО ВИБОРУ ФАКТОРІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОКОМКУВАННЯ ТОНКОПОДРІБНЕНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ

Ісаєв Е.А., Наговський Д.А., Чернецька І.Е.

Ціль цього дослідження: визначення впливу складу шихти на вихідні параметри кінцевого продукту окомкування.

Процес одержання окатишів відрізняється різноманіттям взаємозалежних факторів, пов'язаних з конструкцією окомкувача, технологією обслуговування, відсутністю моделі, що відбиває більшість кількісних залежностей між різними параметрами процесу.

Відомо, що на процес окомкування впливають такі фактори як:  вологість шихти,  продуктивність окомкувача, частота обертання барабана, ситовий состав концентрату, зміст бентоніту й вапняку в концентраті. Для визначення ступеня значимості групи параметрів, найбільшою мірою одержання окатишів, що відбивають процес, залежно від наведених вище факторів, виконана спроба використати один з методів експертних оцінок - метод розміщення пріоритетів[1].

Цей метод розглядається кок початковий етап попереднього дослідження процесу, що дозволяє найбільше повно використати всю наявну апріорну інформацію про промисловий об'єкт. Було проведене опитування провідних  технологів, що працюють на фабриці окомкування, або знайомих із процесом. Потім, шляхом обробки даних опитування, виділили найбільш істотні критерії, що відбивають ступінь впливу викладених вище факторів  на процес виробництва окатишів.

Опитування проводилося за допомогою анкети, розданої фахівцям цеху виробництва окатишів Полтавського ГОКа,  що включає всі параметри, ступінь впливу яких на хід процесу  становила інтерес.

Анкета містила  n= 5 факторів.

 - вологість шихти;

 - продуктивність окомкувача;

      - частота обертання барабана;

 - ситовий состав концентрату;

 - зміст бентоніту й вапняку в концентраті.

Основні критерії, що характеризують роботу барабана-окомкувача при виробництві окатишів, обрані наступні:

- міцність окатишів на роздавлювання;

- вихід підкласу 0,8-1,0 від верхньої межі крупності підрешетного продукту гуркоту;

- міцність окатишів на скидання;

-. Вихід окатишів кондиційного розміру.

Наступним етапом є складання експертами систем порівняння за кожним критерієм  (табл. 1) [3]. Потім за результатами оцінки експертами кожного з обраних нами приватних критеріїв робимо оцінку пріоритетів. Будуємо матрицю переваги (табл. 2), де знаки переваги між двома приватними критеріями >, =, <, перейменовуємо як  коефіцієнти переваги. У нашому випадку коефіцієнти переваги прийняті 1,5; 1,0; 0,5 відповідно. При побудові таблиці оцінки пріоритету приватних критеріїв (табл.2) має місце послідовне визначення абсолютних і відносних значень окремих параметрів, а також, абсолютних і відносних пріоритетів параметрів.

 

 

Таблиця 1

Експертне порівняння за критеріями

Порівнювані

критерії

Експерти

Прийнята

система порівняння

1

2

3

4

 і

 >

 і

=

 >

 і

=

=

 >

 і

=

 >

 і

=

=

=

 <

 і

=

 <

 і

=

 <

 і

=

=

 =

 і

=

=

=

 =

 

Таблиця 2

Оцінка пріоритету приватних критеріїв

1-й крок

2-й крок

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

7,0

0,292

32,50

0,291

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

3,0

0,125

13,50

0,121

0,5

1,5

1,0

1,0

1,0

4,0

0,166

22,00

0,197

0,5

1,5

1,0

1,0

1,5

5,5

0,229

24,25

0,218

0,5

1,5

1,0

0,5

1,0

4,5

0,188

19,25

0,173

Сума

24,0

1,0

115,5

1,0

 

У даній таблиці значення  (абсолютне значення кожного параметра) розраховуються як сума  коефіцієнтів переваги, розташованих у відповідному рядку таблиці. Відносні значення окремих аналізованих параметрів  визначаються як:

= .

(1)

 

На другому кроці для визначення абсолютного пріоритету параметрів  кожен рядок у матриці переваги множиться на вектор стовпець

= .

(2)

 

Відносний пріоритет параметрів  визначається в результаті розподілу  на суму всіх значень :

=

(3)

                              

Результати розрахунків наведені в табл.2.

Після оцінки пріоритету приватних критеріїв треба процедура, у процесі якої експерти становлять системи порівняння варіантів за кожним критерієм  і визначають рівень їхньої значимості. У цьому випадку також застосовуємо метод розміщення пріоритетів, де об'єктами зіставлення є варіанти рішення .

Методика рішення представлена вище, а результати визначення експертами матриці переваги варіантів  за критерієм  представлені в табл. 3. Оцінка пріоритетів варіантів  за критерієм наведені в табл. 4. Аналогічним образом виробляються оцінки пріоритетів варіантів рішення по кожному з обраних критеріїв .

Таблиця 3

Матриця переваги варіантів за критерієм

=

=

=

=

Таблиця 4

Таблиця пріоритетів варіантів за критерієм

1-й крок

2-й крок

1,0

0,5

0,5

0,5

2,5

0,156

6,25

0,081

1,5

1,0

1,5

0,5

4,5

0,281

20,25

0,262

1,5

0,5

1,0

0,5

3,5

0,219

12,25

0,159

1,5

1,5

1,5

1,5

5,5

0,344

38,50

0,498

Сума

16,0

1,0

77,25

1,0

 

Одержавши дані про ваги всіх варіантів рішення по кожному із приватних критеріїв, ми можемо представити їх у відповідних рядах (табл. 5).

Для одержання узагальненої якісної оцінки якого-небудь із запропонованих варіантів необхідно знайти суму добутків величини значимості кожного параметра на відносну оцінку його величини по даному розглянутому варіанті

.

(4)

                     Таблиця 5

Значення відносних пріоритетів

Значення пріоритетів

за критеріями

Значення пріоритетів по варіантах

 ( =0,291)

0,081

0,262

0,159

0,498

 ( =-0,121)

0,216

0,256

0,216

0,312

 ( =0,197)

0,185

0,273

0,185

0,357

 ( =0,218)

0,283

0,151

0,283

0,283

 ( =0,173)

0,283

0,151

0,283

0,283

Використовуючи формулу (4) визначаємо узагальнені якісні оцінки , що дозволить охарактеризувати ступінь значимості обраних критеріїв у процесі окомкування:

= ;

= ;

= ;

= .

 

З отриманих виразів можна зробити такі виводи: встановлено, що найбільшою мірою з  вихідними факторами й параметрами шихти, роботою обладнання зв'язаний вихід кондиційних окатишів Qу4. Далі, зазначені параметри досить істотно впливають на міцність окатишів на скидання Qу3, , а також відображують у достатньому ступені  вплив на вихід підкласу 0,8-1,0 від верхньої межі крупності підрешетного продукту гуркоту. Таким чином, виділені фахівцями фактори деякою мірою характеризують  технологічний процес й,  при створенні математичної моделі для оптимального керування окомкуванням доцільно встановити ступінь їхнього впливу на цей процес.

 

Article is devoted to questions of definition of influence of structure mix material on initial parameters of an end-product of pelletizing.

 

1.                  Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок.- М.:Статистика,1980.- 263 с.

2.                   Исаев Е.А., Чернецкая И.Е., Крахт Л.Н., Титов В.С. Теория управления окомкованием сыпучих материалов: Монография.-Старый Оскол: изд. ТНТ: 2004-383 с.

3.                  Технико-экономический анализ разработки средств визуального контроля:Учебное пособие / В.С. Титов,  В.И. Сырямкин, Т.А. Ширабакина, Курск гос. Техн. Ун-т.-Курск: 1995. –С.98.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Требования к оформлению

Кирюшатова Т.Г., Чёрный С.Г. Моделирование процессов распределения функ-ций персонала в управлении организацией.

Шеховцов А. В. Устойчивость нелинейных систем автоматического регулирования.

Ходаков В.Е., Ходаков Д.В. Адаптивный пользовательский интерфейс: проблемы построения

Бойченко С.В. Математична модель технологічної системи рекуперації пари моторних палив.

Коджа Т.И., Гогунский В.Д. Эффективность применения методов нечеткой логики в тестировании.

Ситников В.С. Оценка верхней границы ошибок квантования в цифровом фильтре с фиксированной точкой.

Блинов Э.И., Кравцов В.И., Кравцов А.В., Недбайло А.Н. Управление гибкими протяженными объектами направленными силовыми воздействиями.

Никольский В.В., Сандлер А.К. Моделирование процессов в вискозиметре с пьезоэлектрическим приводом.

Тверезовський В.С., Бараненко Р.В. Принцип побудови елементів вимірювальних систем, представлених цифровими програмно керованими давачами.

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И. Испытание фотоэлектрических преобразователей в условиях экстремальных температурных колебаний.

Бабенко Н.И., Крючковский Д.А., Маломуж Т.В. Методы снижения влияния факторов субъективности и неопределенности в системах поддержки принятия решений.

Боскин О.О., Соколова Н.А. Имитационная модель процесса дистанционного обучения.

Григор'єв О.В., Селевко Г.О. Визначення "простих" властивостей та внутрішніх функцій у семіотичній моделі малого підприємства при розв'язанні задач кадрового ме-неджменту

Современные технические средства, комплексы и системы

Краснов В.А., Прохорович А.В., Шутов С.В., Деменский А.Н. Анализ флуктуаций размера растущего кристалла (на примере легированных монокристаллов кремния, вытягиваемых из расплава по методу Чохральского)

Завальнюк И.П. Управление высокопроизводительной экструзией неоднородных материалов

Долина В.Г., Писаренко А.В. Синтез складної багатовимірної системи управління випарною станцією на основі рефрактометричних вимірювань

Стопакевич А.А., Тодорцев Ю.К. Анализ современного состояния систем управления брагоректификационными установками спиртового производства

Поливода В.В. Современные компьютерные технологии в АСУ на хлебоприёмном предприятии

Ладанюк А.П., Українець А.І., Кишенько В.Д. Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС

Евдокимов А.В., Китаев А.В., Агбомассу В.Л. Исследование причин, определяющих вращение рамки с током в магнитном поле после воздействия на нее внешнего импульса

Аппазов Э.С. Применение твердых растворов InGaN в фотовольтаике

Кузнєцов Ю.М., Дмитрієв Д.О. Програмно математичний апарат керування виконавчим органом багатокоординатних верстатів нових компоновок

Черевко О.И., Ефремов Ю.И., Одарченко А.М., Одарченко Д.М, Агафонова Ю.Ю. Теоретическое обоснование перспективного биконического резонатора для СВЧ-устройств при переработке растительного сырья

Хобин В.А. Бабиков А.Ю. Системы экстремального управления молотковыми дробилками с функцией гарантированного соблюдения тепловых режимов их электродвигателей.

Стадниченко В.Н. Исследование влияния изменения эксплуатационных нагрузок на свойства металлокерамических слоёв полученных с использованием трибовосстанавливающих составов

Федоровский К.Ю., Лунев А.А. Теплоотдача погружного пластинчатого теплообменника системы охлаждения энергоустановок морских технических средств

Федоровский К.Ю., Владецкий Д.О. Интенсификация теплоотвода замкнутых систем охлаждения энергоустановок морских технических средств.

Пономарьов Я.Ю., Ладанюк А.П., Іващук В.В. Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки.

Левченко А.А., Кравчук О.И. Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств.

Іволгіна Т.О. Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини

Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Ладанюк О.А. Системна задача управління біотехнологічними процесами.

Тернова Т.І. Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів

Рожков С.А., Федотова О.Н. Алгоритм обучения системы распознавания автоматической системы разбраковки тканей

Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Квасніков В.П., Кочеткова О.В. Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах

Водічев В.А., Мухаммед М.А. Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И., Самойлов Н.А. Методика испытания термофотовольтаических преобразователей

Хобин В.А. Повышение качества формирования смесей средствами интеллектуализации алгоритмов управления порционным дозированием

Терновая Т.И. Автоматическая система разбраковки тканей с печатным рисунком методом компенсации информационных потоков

Рожков С.А., Бражник Д.А. Использование нейросетевых структур для построения систем распознавания образов

Місюра М.Д., Кишенько В.Д. Математичні моделі технологічних процесів пивоварного виробництва як об’єктів автоматизації

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства

Жукова Н.В., Литвинов В.І. Вирішення проблеми погодженого руху валків з неоднаковими катаючими діаметрами профілезгинальних станів

Денисова А.Е., Тодорцев Ю.К., Максименко И.Н. К вопросу об автоматизации интегрированной установки теплоснабжения с возобновляемыми источниками энергии

Бессараб В.И. Компьютеризированная система управления водоотливным хозяйством угольных шахт по критерию минимума энергозатрат

Хобин В.А. Регулятор переменной структуры для объектов технологического типа

Тонконогий В.М. Трехконтурная АСУ нанесением ионно-плазменного покрытия на режущий инструмент.

Колесникова Е.В., Кострова Г.В. Формирование базы данных АСУТП дуговой сталеплавильной печи.

Водічев В.А. Автоматизована система керування швидкостями робочих рухів то-карного верстата для підвищення ефективності обробки торцевих поверхонь.

Бергер Е.Г., Дмитрієв Д.О., Бергер Є.Е., Діневич Г.Ю. Синтез строфоїдографів за методом параметричних сімей.

Бабак В.П., В.Н. Стадніченко, О.Г. Приймаков Прогнозування надійності, дов-говічності та витривалості авіаційних матеріалів

Бабак В.П., Стадниченко В.Н., Приймаков О.Г., Токарчук В.В. Прогнозування витривалості авіаційних матеріалів .

Куцак Р.С. Використання методу координатного еталону в задачах автоматизації контролю якості тканини.

Попруга А.Г. Усовершенствование электрических нагревателей по критерию экономии энергии.

Пашковский А.А., Далечин А.Ю. Система регистрации спектров фотолюминес-ценции

Никольский В.В., Цюпко Ю.М. Применение пьезоэлектрических датчиков в сис-теме кондиционирования воздуха судовых систем микроклимата.

Крапивко Г.И., Хлопёнова И.А. Повышение коэффициента полезного действия кремниевых фотоэлектронных преобразователей методом лазерной гравировки.

Кихтенко Д.А. Управление шаговыми двигателями в микрошаговом режиме, оп-тимизация управления.

Горохов В.А. Автоматизированная транспортно-складская система в текстильной и легкой промышленности.

Водічев В.А. Система стабілізації потужності різання фрезерного верстата з взаємозв'язаним керуванням швидкостями робочих рухів.

Шутов С.В., Аппазов Э.С., Марончук А.И. Испытание фотоэлектрических преобразователей в условиях экстремальных температурных колебаний.

Худяев А.А. К проблеме повышения точности воспроизведенияв классе многоканальных воспроизводящих систем с эталонной настройкой каналов.

Тверезовський В.С., Бараненко Р.В. Принцип побудови елементів вимірювальних систем, представлених цифровими програмно керованими давачами.

Никольский В.В., Сандлер А.К. Моделирование процессов в вискозиметре с пьезоэлектрическим приводом.

Марончук И.Е., Андронова Е.В., Баганов Е.А., Курак В.В. Использование метода импульсного охлаждения насыщенного раствора-расплава для формирования наноразмерных структур InSb в матрице GaSb.

Водічев В.А. Аналого-цифровий регулятор режиму металообробки для верстатів з числовим програмним керуванням.

Блинов Э.И., Кравцов В.И., Кравцов А.В., Недбайло А.Н. Управление гибкими протяженными объектами направленными силовыми воздействиями.