Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

 

УДК 677.054

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВИВАННЯ ОСНОВНИХ НИТОК

Крупіца П.О.

Вступ

Основним процесом для отримання високоякісної основи є процес шліхтування. Сутність цього процесу заключається в тому, що основну нитку пропитують спеціальним розчином – шліхтою, для утримання склеєних волокон та створення захисної плівки на поверхні пряжи [1]. Під час шліхтування необхідно контролювати та регулювати цілий ряд технологічних параметрів: натяг, витяжку, швидкість руху основи і вала навою, щільність намотування на ткацькому навої, вологість ошліхтованих ниток, рівень та в’язкість шліхти, температуру у кориті і в сушильній машині и т.п. [1, 2].

Задачею дослідження було експериментальне встановлення характеру зміни кутової швидкості навою, ваги наматуваємих ниток, щільності намотки, моменту інерції ткацького навою від величини радіусу паковки навою та часу. В якості об’єкту дослідження використовувалася шліхтувальна машина ШБ 11/140 Херсонського ХБК, а у якості основи використовувалися нитки під тканини бязь артикул 123, миткаль артикул 20 та батист артикул 1402.

Аналіз існуючих рішень

В даний час дані проблеми висвітлені не повністю.

 

Аналітичну залежність радіусу паковки навою R(t) визначали, виходячи з міркування, що площа поперечного перетину навитого матеріалу S дорівнює різниці площ поперечного перетину усього навою Sн та його ствола Sс

 

(1)

 

де Кн – коефіцієнт ущільнення; h – товщина слою матеріалу, м; V – лінійна швидкість навивання, м/с; tн – час навивання, с; Ro – радіус ствола навою, м.

Звідси радіус паковки навою

 

.

(2)

 

На рис. 1 приведені графіки експериментальних та теоретичних залежностей радіусу паковки навою R(t) від часу навивання tн. Визначення радіусу паковки навою за кожні п’ять хвилин здійснювалось за допомогою давача радіусу.

Як видно, залежність радіусу паковки навою від часу має не лінійний характер. Крім цього, графіки експериментальних даних практично співпадають з теоретичними і тому вираз (2) будемо брати як базовий.

Теоретично величину кутової швидкості ω визначали через радіус паковки навою R(t) за формулою:

 

.

(3) 

 


 

 

 

Рис. 1 Графік експериментальних (1,3,5) та розрахункових (2,4,6) значень R(t) від t для: бязь артикул 123; миткаль артикул 20; батист артикул 1402

Експериментально швидкість ω вала ткацького навою визначали за формулою:

 

,

(4)

 

де n – число обертів ткацького навою за визначений інтервал часу, об; t – час, с.

Визначення кількості обертів ткацького навою за кожні п’ять хвилин здійснювали за допомогою електромеханічного лічильника, що встановлений на машині. На рис. 2 приведені графіки експериментальних та розрахункових значень кутової швидкості ω від радіусу навивання R(t) для різних основ. Як видно, експериментальні дані майже не відрізняються від розрахункових, і тому для подальших розрахунків вираз (3) приймаємо за основу.

Вагу ниток G, що навиті на ткацькому навою визначали за формулою:

 

(5)

 

де q – питома вага одного метру основи, кг/м; L – довжина ниток, що намотані на ткацькому навою, м.

Графік зміни усереднених параметрів G для різних підтканин від радіусу навивання R(t) приведений на рис. 3.

Для розрахунку щільності намотки γ використовуємо формулу:

 

(8)

 

 

де R(t) – зовнішній радіус намотки, м; H – довжина ствола ткацького навою, м.

На рис. 4 приведені усереднені значення γ від радіусу навивання R(t) для різних основ.

 

Рис. 2 Графік експериментальних (1,3,5) та розрахункових (2,4,6) значень ω від R(t) для: бязь артикул 123; миткаль артикул 20; батист артикул 1402

Рис. 3 Графік зміни усереднених значень G від R(t) для:

1 – бязь артикул 123, 2 - миткаль артикул 20, 3 – батист артикул 1402

Рис. 4 Графік зміни усереднених значень γ від R(t) для:

1 – бязь артикул 123, 2 - миткаль артикул 20, 3 – батист артикул 1402

Для визначення якісних показників механізму навою необхідно знати момент інерції ткацького навою, який відіграє основну роль в розрахунку перехідних процесів. Визначали момент інерції ткацького навою Jн за виразом:

 

(9)

 

Графік залежності такого моменту інерції приведений на рис. 5

 

Рис. 5 Графік зміни усереднених значень γ від R(t) для:

1 – бязь артикул 123, 2 - миткаль артикул 20, 3 – батист артикул 1402

 

Висновки:

Експериментальні та теоретичні дослідження співпадають і тому всі теоретичні залежності можна прийняти за основу для подальших розрахунків.

 

In clause the results of experimental and theoretical researches of process reel up of the basic strings in rising to the machine are given.

 

1.                  Потягалов А.Ф. Шлихтование основ. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Легкая индустрия, 1965. – 365 с.

2.                  Живетин В.В., Брут-Бруляко А.Б. Устройство и обслуживание шлихтовальных машин: Учебник для проф. Обучения рабочих на пр-ве. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 240 с.

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Завгородній А.Б. Порівняльне дослідження твердотільних і рідиннофазних об'єктів методом газорозрядної візуалізації

Водічев В.А., Мухаммед М.А. Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором

Гульовата Х.Г., Цмоць І.Г., Пелешко Д.Д. Архітектура автоматизованої системи моніторингу і дослідження характеристик мінеральних вод

Тулученко Г.Я. Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації.

Слань Ю. М., Трегуб В. Г. Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування

Горач О.О., Тернова Т.І. Моделювання технологічного процесу одержання трести при використані штучного зволоження з урахуванням складу мікрофлори

Водічев В.А. Аналого-цифровий регулятор режиму металообробки для верстатів з числовим програмним керуванням.

Короленко А. В. Изучение и задание основных параметров модели пеностекла для защиты от полей электромагнитного излучения

Ладієва Л. Р., Жулинський О. А. Математична модель процесу контактної мем-бранної дистиляції

Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації

Русанов С.А., Луняка К.В., Клюєв О.І., Глухов Г.М. Математичне моделювання робочого процесу в апаратах з віброкиплячим шаром та розробка систем автоматизованого моделювання гідродинаміки віброкиплячих шарів

Ісаєв Е.А., Наговський Д.А., Чернецька І.Е. До вибору факторів, що характеризують окомкування тонкоподрібнених залізорудних матеріалів

Моделирование объектов и систем управления

Соколов А.Е., Махова Е.О. Моделирование процесса принятия педагогического решения при компьютеризированном обучении

Славко О.Г. Порівняльний аналіз керування регулятором на основі локальної моделі керованого процесу та П-регулятором

Войтенко В.В., Дикусар Е.В, Ситников В.С. Определение частоты среза устройства сглаживания данных на основе метода скользящего среднего

Передерій В.І. Алгоритм визначення та оцінки характеристик ефективності комп’ютерних систем на початковій стадії проектування в умовах невизначенності

Ляшенко С.А, Ляшенко А.С. Оценка модели псевдолинейной регрессии

Ладієва Л.Р. Математична модель процесу газової мембранної дистиляції

Носов П.С., Косенко Ю.І. Нечіткі моделі і методи ідентифікації та прогнозу стану інформаційної моделі студента

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы синхронного двигателя с неявнополюсным ротором по данным каталога

Дорошкевич В.К., Пироженко А.В., Хитько А.В., Хорольский П.Г. К определению требований к системам увода космических объектов

Голінко І.М., Ковриго Ю.М., Кубрак А.І. Настройка системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта

Яшина К.В., Садовой А.В. Комплексная математическая модель тепловых процессов, происходящих в дуговых электросталеплавильных печах

Шейник С.П., Рудакова А.В. Использование функций принадлежности для моделирования параметров распределенных объектов

Хомченко А.Н., Литвиненко Е.И. Метод барицентрического усреднения граничных потенциалов электростатического поля

Селяков Е. Б. Моделирование требований к техническим системам методами математической логики

Тодорцев Ю.К., Ларіонова О.С., Бундюк А.М. Математична модель контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки

Кириллов О.Л. , Якимчук Г.С. Моделирование процесса управления системой перегрузки углеводородных жидких топлив

Шеховцов А.Н., Козел В.Н. Построение математической модели формирования распределенных систем

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ поведения генератора постоянного тока по данным каталога

Хомченко А.Н., Козуб Н.О. Задачі наближення функцій: від лагранжевих до серендипових поліномів

Хобин В.А., Титлова О.А. Определение температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре АДХМ по результатам измерений температуры его поверхности

Григорова Т.М., Усов А.В. Вероятностно-статистическое моделирование маршрутизированных пассажиропотоков в крупных городах

Горач О.О., Тернова Т.І. Моделювання технологічного процесу одержання трести при використані штучного зволоження з урахуванням складу мікрофлори

Дубік Р.М., Ладієва Л.Р. Математична модель розділення неоднорідних рідких систем

Казак В.М, Лейва Каналес Родриго, Яковицкая Е.Ю. Моделирование динамики полета магистрального самолета на исследовательском стенде

Завальнюк И.П. Исследование процесса торможения автомобиля как критического режима динамической системы

Дмитриев С.А., Попов А.В. Построение портрета неисправностей проточной части газотурбинного двигателя на примере АИ-25

Русанов С.А., Луняка К.В., Клюєв О.І., Глухов Г.М. Математичне моделювання робочого процесу в апаратах з віброкиплячим шаром та розробка систем автоматизованого моделювання гідродинаміки віброкиплячих шарів

Боярчук В.П., Сыс В.Б. Экспериментальные исследования влияния технологии шлихтования на изменение жесткости текстильных нитей

Селін Ю.М. Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції

Рудакова А.В. Проблемы интеграции сложных систем

Передерій В.І., Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов

Михайловская Т.В., Михалев А.И., Гуда А.И. Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов

Хомченко А.Н., Колесникова Н.В. Явление «сверхсходимости» в задаче Прандтля для уравнения Пуассона

Китаев А.В., Глухова В.И. Анализ работы трансформатора по данным каталога

Квасницкий В.В., Ермолаев Г.В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б.В., Квасницкий В.Ф. Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов

Китаев А.И., Глухова В.И. Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога

Шелестов А.Ю Имитационная модель взаимодействия GRID-узлов с очередью доступа к общей памяти

Chizhenkova R.A. Mathematical Aspects of Bibliometrical Analysis of Neurophysiological Investigations of Action of Non-ionized Radiation (Medline-Internet)

Хомченко А.Н., Козуб Н.А. Геометрическое моделирование дискретных элементов с криволинейными границами

Славич В.П. Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів

Маркута О.В., Мысак В.Ф. Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов

Степанкова Г.А., Баклан І.В. Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж

Бакшанська Т.Д., Рижиков Ю.Г., Тодорцев Ю.К. Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління

Хомченко А.Н. Новые решения обобщенной задачи Бюффона

Передерий В.И., Еременко А.П. Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами

Ложечников В.Ф., Михайленко В.С., Максименко И.Н. Аналитическая много режимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности

Ковриго Ю.М., Фоменко Б.В., Полищук И.А. Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab

Исаев Е.А., Наговский Д.А. Математическое описание влияния кривизны контактирующих тел на угол смачивания жидкости в межчастичном пространстве

Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Кроптя А.В. Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Математическое моделирование вокодера для определения оптимальной формы импульса сигнала возбуждения.

Николаенко Ю.И., Моисеенко С.В. Моделирование гармонического полиномиального базиса гексагона.

Козуб Н.А., Манойленко Е.С., Хомченко А.Н. Температурный тест для модифицированных базисов бикубической интерполяции.

Клименко А.К. Об упрощенном численном конструировании обратной модели динамического объекта.

Китаев А.В., Сушич Е.Ф. Расчет погрешностей измерительных трансформаторов.

Передерій В.І.,Касап А.М. Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі

Шпильовий Л.В. Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії.

Тулученко Г.Я. Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації.

Тернова Т.І. Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини.

Попруга А.Г. Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии.