Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы
,

УДК 621.3

ВИСОКОЧУТЛИВИЙ АКТИВНИЙ LRC-ФІЛЬТР НИЖНІХ ЧАСТОТ З МАЛИМ ВХІДНИМ ОПОРОМ

Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В., Рогальський О.Ф., Лур'є І.А.

            Вступ. Сучасні системи промислової автоматики потребують високонадійних засобів приймання-передачі інформації. Для забезпечення необхідних  параметрів каналів приймання-передачі таких систем необхідно отримати конкретні рішення щодо створення електронної апаратури телекомунікаційних каналів. Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених дослідженню радіотехнічних ланцюгів і їх компонентів[1-3], можливості удосконалення каналів далеко не вичерпані.

Постановка задачі. Важливе місце серед компонентів каналів займають фільтри низьких частот (ФНЧ). В роботі розглядається частотно-залежний LRC – двополюсник з властивостями фільтра нижніх частот, що забезпечує вимоги високонадійного процесу приймання-передачі інформації.. Мета роботи – дослідження параметрів і характеристик такого фільтра.

Викладення основного матеріалу. Спеціальні вимоги до високочутливих активних LRC-фільтрів нижніх частот з малим вхідним опором  можуть бути сформульовані наступним чином:

-                   висока чутливість зумовлює вимогу малого коефіцієнту шуму;

-                   в основу побудови фільтра нижніх частот повинні бути покладені принцип побудови підсилювачів постійного струму, які характеризуються високим рівнем „дрейфування нуля”; отже, необхідно забезпечити мінімальне „дрейфування нуля”;

-                   необхідні спеціальні рішення для забезпечення малого вхідного опору;

-                   необхідні спеціальні рішення для забезпечення великих коефіцієнтів передачі;

-                   при необхідності забезпечення невеликих смуг прозорості ФНЧ, проблемою стає забезпечення великих коефіцієнтів передачі з огляду на те, що зменшення смуги прозорості забезпечується, як правило, підключенням ємності в зворотному зв’язку, що веде до зменшення коефіцієнта передачі.

Сучасні методи створення і вдосконалення ФНЧ [4] дозволяють отримати фільтри, що задовольняють наведеним вимогам.

Вказані двополюсники складаються з паралельно підключених один до одного паралельного та послідовного резонансних контурів, налаштованих на одну й ту ж резонансну частоту. Причому, в послідовному контурі послідовно з індуктивністю та ємністю включається резистор , величина опору якого визначає міру зв’язку між резонансними контурами. Активний опір індуктивностей контурів  значно менший опору резистора . Індуктивності та ємності паралельного та послідовного контурів взаємно рівні. При додержанні співвідношення , де  - характеристичний опір контурів, в амплітудно-частотній характеристиці з’являється “поличка” – незалежність коефіцієнта передачі фільтра від частоти. У випадку підключення додаткового резистора R послідовно з індуктивностями, а також при виконанні умови  двополюсник набуває властивостей фільтра нижніх частот. Регулювання  смуги прозорості такого фільтра виконують зміною одного відносно іншого характеристичних опорів послідовного та паралельних контурів . та  з однаковою швидкістю та протилежними знаками. Такий двополюсник доцільно включити в якості колекторного навантаження каскаду з загальною базою.

Відомо [5], що високочутливі, тобто з малим коефіцієнтом шуму, підсилювачі доцільно будувати на дискретних малошумливих транзисторах, особливо на польових. Проте, польові транзистори погано узгоджуються з витоками вхідних сигналів з малим внутрішнім опором. Тому вхідний каскад має бути побудований на малошумливому біполярному транзисторі, підключеному по схемі з загальною базою (3Б). Для забезпечення високого коефіцієнта передачі пристрою послідовно з вхідним каскадом на біполярному транзисторі доцільно підключити підсилювальний каскад  на операційному підсилювачі (ОП). А для зменшення впливу каскаду на ОП на каскад з 3Б їх треба розділити буферним каскадом – емітерним повторювачем. Згідно з вищезазначеним схему високочутливого активного LRC-фільтра нижніх частот з малим вхідним опором можна представити так, як вона зображена на рис.1.

Тут на транзисторі VT1 зібрано каскад з 3Б та частотнозалежним колекторним навантаженням  з властивостями ФНЧ, на транзисторі VT2 – емітерний повторювач, на операційному підсилювачі DA1 – підсилювач з мінімізацією „дрейфування нуля”, а також з компенсацією „провалу” амплітудно-частотної характеристики всього пристрою на нульовій частоті. Елементи С1 та Rш1 забезпечують мінімізацію „дрейфування нуля”. Елементи С2 та Rш2 забезпечують компенсацію „провалу” амплітудно-частотної характеристики всього пристрою на нульовій частоті.

Рис.1.

 

На рис.2 та рис.3 представлені електрична принципова схема вхідного каскаду, що забезпечує всьому пристрою властивості ФНЧ, та його амплітудно-частотна характеристика відповідно.

 

 

Рис.2.

00

 

Рис.3.

 

На рис.4 та рис.5 представлені електрична принципова схема всього пристрою та його амплітудно-частотна характеристика відповідно.

Рис.4.

 

00

 

Рис.5.

 

Графічний матеріал на рис.2-рис.5 одержано моделюванням з використанням  пакета прикладних програм Electronics Workbench.

Висновки. З порівнянь графічного матеріалу видно, що коефіцієнт передачі вхідного каскаду на нульовій частоті дорівнює приблизно (рис.3), а коефіцієнт передачі всього пристрою на нульовій частоті дорівнює приблизно (рис.5). Смуга прозорості ФНЧ на рівні 0,7 від максимального коефіцієнта передачі дорівнює (рис.3, рис.5). Таким чином, запропонований пристрій забезпечує можливість регулювання коефіцієнта передачі  та смуги прозорості. Схема характеризується малим вхідним опором, великим коефіцієнтом передачі та високою чутливістю.

 

The requirements to highly-sensitive filter of low frequencies with small input resistance and principles of their development are considered. The principles of the direct current amplifiers characterized by high level "driftage" zero are used as the basis of the low frequency filter design. The small input resistance and high transfer ratios are provided by special devices. The diagram of the filter specifications and results is given.

 

1.                  Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высш. шк., 2000.-315 с.

2.                  Микропроцессоры. Средства сопряжения, контролирующие и информационно-управляющие системы / Под ред. Л.Н. Преснухина. – М.: Высш. шк., 1986.- 235 с.

3.                  Рогальский Ф.Б., Корниловская Н.В. Сравнительный анализ характеристик и параметров активных частотно-избирательных цепей RC и LRC типов // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.  – 1999. –  №2(5). - С. 116 -122.

4.                  Корниловская Н.В. Использование информационных технологий для совершенствования телекоммуникационных трактов систем промышленной автоматики //  Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2002. –  № 1(14). – С.227-281.

5.                  Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций. - СПб.: Корона принт, 1998. - 253 с.

 

 

Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]

Читайте также

 
Браїловський В.В., Іванчук М.М., Ватаманюк П.П., Танасюк В.С. Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра

Головащенко Н.В. Математичні характеристики шумоподібно кодованих сиг-налів.

Рогальська Н.Г. Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу

Корнієнко Б.Я., Снігур О.В. Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

Усов А. В., Дубров К. А. Оптимизация  и управление термомеханическими процессами при получении феррокерамических изделий для отклоняющих систем

Песчанский А.И., Приходько Р.А. Модель последовательно - параллельной технологической системы с учётом частичного календарного технического обслуживания.

Булкин В.И., Шаронова Н.В. О некоторых вопросах идентификации знаний в интеллектуальных системах.

Завальнюк И.П., Бражник А.М. Исследование критических режимов автоколебательных систем

Завальнюк И.П., Бражник А.М., Завальнюк О.П. Моделирование динамики выхода технологического аппарата из критического режима эксплуатации.

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов.

Ситников В.С., Брус А.А. Анализ коэффициентов перестраиваемого цифрового фильтра нижних частот второго порядка.

Крылов В.Н., Полякова М.В., Волкова Н.П. Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии.

ПотапенкоЕ.М., Казурова А.Е. Высокоточное управление упругой электромеханической системой с нелинейным трением.

Языкознание. Филология. Художественная литература. Литературоведение

Информационно-измерительные системы

Ковальов О.І. Вимірювання у процесно-орієнтованих стандартах

Полякова М.В., Ищенко А.В., Худайбердин Э.И. Порогово-пространственная сегментация цветных текстурированных изображений на основе метода JSEG

Дзюбаненко А. В. Организация компьютерных систем для анализа изображений

Гордеев Б.Н., Зивенко А.В., Наконечный А.Г. Формирование зондирующих импульсов для полиметрических измерительных систем

Богданов А.В., Бень А.П., Хойна С.И. Релаксация обратного тока диодов Шоттки после их магнитно-импульсной обработки (МИО)

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Проектирование измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Оптимизированная модель измерителя доб-ротности варикапов

Руднєва М.С., Кочеткова О.В., Задорожній Р.О. Принципи побудови оптимальної структури інформаційно-вимірювальної системи геометричних розмірів об’єктів в діапазоні від 1 нм до 1000 нм

Биленко М.С., Рожков С.А., Единович М.Б. Идентификация деформаций пе-риодических структур с использованием систем технического зрения

Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М., Пелешко Д.Д. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень

Дидык А.А., Фефелов А.А, Литвиненко В.И., Шкурдода С.В., Синяков Ф. В. Классификация масс-спектров с помощью кооперативного иммунного алгоритма

Клименко А.K. Обратная модель для решения задач в системах с многосвязными динамическими объектами

Завгородній А.Б. Порівняльне дослідження твердотільних і рідиннофазних об'єктів методом газорозрядної візуалізації

Голощапов С.С., Петровский А.В., Рожко Ж.А., Боярчук А.И. Измерение доб-ротности колебательного контура на основе метода биения частот

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С. Диагностирование критерия безопасности при заполнении замкнутых объемов СПЖ косвенным методом

Долина В.Г. Проблеми підвищення точності рефрактометра на основі прозорих порожнистих циліндрів.

Самков О.В., Захарченко Ю.А. Застосування алгоритму клонального відбору для побудови планів модернізації авіаційної техніки

Попов Д.В. Метод формування регламентів технічного обслуговування повітряних суден

Казак В.М., Чорний Г.П., Чорний Т.Г. Оцінювання готовності технічних об’єктів з урахуванням достовірності їх контролю

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования цифрового измерителя добротности варикапов

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности

Сосюк А.В. Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання

Соколов А.Є. Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання

Полякова М.В., Волкова Н.П., Іванова О.В. Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення

Луцкий М.Г., Пономаренко А.В., Филоненко С.Ф. Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов

Литвиненко В.И., Дидык А.А., Захарченко Ю.А. Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов

Лубяный В.З., Голощапов С.С. Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей

Беляев А.В. Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом

Терновая Т.И., Сумская О.П., Слободянюк И.И., Булка Т.И. Контроль качества тканей специального назначения с помощью автоматических систем.

Шеховцов А.В. Інформаційний аспект: розпізнавання образів індивідуума.

Полякова М.В. Определение границ сегмента упорядоченной текстуры на изображении с однородным фоном с помощью многоканального обнаружения пачки импульсов.

Литвиненко В.И. Прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью синтезируемых нечетких нейронных сетей

Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф., Мовчан А.П., Любицький С.В. Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій

Браїловський В.В., Іванчук М.М., Ватаманюк П.П., Танасюк В.С. Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра

Забытовская О.И. Построение функции полезности по экспериментальным данным.

Шиманські З. Апаратні засоби сегментації мовного сигналу

Хобин В.А., Титлова О.А. К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ)

Фефелов А. А. Использование байесовских сетей для решения задачи поиска места и типа отказа сложной технической системы

Слань Ю. М., Трегуб В. Г. Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування

Ролик А.И. Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов

Кириллов О.Л., Якимчук Г.С., Якимчук С.Г. Изучение электрического поля с помощью датчика измерителя электростатического потенциала на модели замкнутого металлического объема

Грицик В.В. Застосування штучних нейронних мереж при проектуванні комп’ютерного зору.

Гасанов А.С. Информационные технологии построения систем прогнозирования отказов

Шеховцов А.В., Везумский А.К., Середа Е.С. Алгоритм сжатия информации без потерь: модифицированный алгоритм LZ77

Ходаков В.Е., Жарикова М.В., Ляшенко Е.Н. Методы и алгоритмы визуализации пространственных данных на примере моделирования распространения лесных пожаров.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Обобщённые масштабные функции с компактным носителем в задаче сегментации изображений упорядоченных текстур. – C. 75 – 84.

Полторак В.П., Дорогой Я.Ю. Система распознавания образов на базе нечеткого нейронного классификатора.

Литвиненко В.И. Синтез радиально-базисных сетей для решения задачи дистанционного определения концентрации хлорофилла.

Бражник Д.А. Управление совмещением изображения объекта в сцене и эталонного изображения.

Бабак В.П., Пономаренко А.В. Локализация места положения сквозных дефектов по сигналам акустической эмиссии.

Мороз В. В. R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений.

Крылов В.Н., Полякова М.В., Волкова Н.П. Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии.

Квасников В.П., Баранов А.Г. Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины.

Казак В.М., Гальченко С.М., Завгородній С.О. Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака.

Тищенко И.А., Лубяный В.З. Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи.

Корниенко-Мифтахова И.К.,Филоненко С.Ф. Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций.

Тверезовский В.С., Бараненко Р.В. Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений.

Полякова М.В., Крылов В.Н. Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении.

Рожков С.О., Федотова О.М. Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості.

Бражник Д.А. Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов.